Świadczone usługi Reklama w serwisie Kursy walut NBP, OFE, Lokaty, Kredyty, Konta. Banki w Polsce, WIBOR, LIBOR, LIBID, EURIBOR, WIBID. Stopy procentowe. Akty prawne, kodeksy, ustawy, formularze, druki, wyszukiwarka Komputery , internet, programy do ściągnięcia za darmo W kraju i za granicą W kraju i za granicą Aukcje i Giełdy online Rząd, Ministerstwa, Urzędy Wyślij pocztę Wyślij SMS , bramki do wszystkich krajów

Aktualizacja 28.04.2011r


Zasiłek rodzinny , dodatek do zasiłku 
prawo do zasiłku , podstawa wymiaru, wysokość zasiłku

- kwoty zasiłku 
- akty prawne 
- aktualnośc
- dodatki do zasiłku rodzinnego

------------------------------------------------
Zasiłki - prawo do zasiłku , podstawa wymiaru, wysokość zasiłku

- zasiłki :
1 Wyrównawczy
2 Chorobowy
3. Świadczenie rehabilitacyjne


- zasiłek opiekuńczy, świadczenia opiekuńcze : zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne

- zasiłek pogrzebowy

 
Akty prawne 
Kapitał początkowy 
Unia Europejska- świadczenia, renty, emerytury, zasiłki ....
        Akty prawne, Informacje, 
                     Wskaźniki

1. Emerytury i renty
2. Zasiłek dla bezrobotnych i odprawy
3. Ryczałty i diety
4.Zasiłki
5.Wynagrodzenia
6.Ubezpieczeniae społeczne
7. Urlop macierzyński  
8. Odszkodowania 
9. Świadczenia przedemerytalne 
10. Odsetki 
11. Emerytura - przeciętne wynagrodzenia do wyliczenia podstawy 
 Zasiłek rodzinny , dodatki do zasiłku

 
Kwota zasiłku rodzinnego od 1 listopada 2009r.  
  • na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia - 68zł
  • na dziecko w wieku od 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia - 91zł
  • na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia- 98zł

Podstawa prawna:  ( Dz.U.  2006 r. Nr 139, poz.9992. 

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

Aby mieć prawo do dodatku należy mieć prawo do zasiłku rodzinnego 

Granice dochodu uprawniające do świadczeń rodzinnych 

 dochód miesięczny

obowiązuje od

jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza: 504zł 01.11.2009r
w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, kwota nie może przekroczyć: 583zł
Podstawa prawna:  DzU.2006.139.992
jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza: 504 zł 1.09.2006r.- 31.10.2009r

w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, kwota nie może przekroczyć: 583zł

Podstawa prawna: ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.); Dz.U. z 2006 r. Nr 130, poz.903. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

Komunikaty MPiPS - dotyczące świadczeń rodzinnych   

Ustawa z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (publikacja: tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 i nr 222, poz. 1630 - od 31.03.2010 r., Nr 222, poz. 1455


Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2.06.2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne - (publikacja: Dz. U. z 2005 r. nr 105, poz. 881, nr 116, poz. 976 .... nr 114, poz. 950 - od 04.08.2009 

Ustawa z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa  (publikacja: tekst jednolity  Dz. U. z dnia 10 maja 2010 r. Nr 77, poz. 512, Nr 225, poz. 1463 - od 01.01.2011 r  

Uprawnieni do ustalenia wysokości i wypłaty zasiłków
Pytanie: Kto dokonuje ustalenia wysokości i wypłaty zasiłków (chorobowych, macierzyńskich itp.)? ...> 
Premia kwartalna w podstawie wymiaru zasiłku 
Składniki wynagrodzenia pomijane przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku 
Okres wyczekiwania przy zasiłku macierzyńskim?                                                 Aktualności 

Świadczenia rodzinne - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 
Becikowe - Krok po Kroku - becikowe, świadczenia rodzinne wzór wniosku 

Świadczenia rodzinne - praktyczne informacje Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 
Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka

                                               Zasiłek rodzinny

czas obowiązywania

zasiłek rodzinny

Kwota zasiłku
(w zł miesięcznie)

1.09.2006 - 31.10.2009 na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia 48
na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia 64
na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia 68
1.09.2005 - 31.08.2006 na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia 44
na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia 56
na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia 65

1.05.2004 - 31.08.2005

 

na pierwsze i drugie dziecko

43

na trzecie dziecko

53

na czwarte i kolejne dziecko

66


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz.2255 oraz z 2004 r. Nr 35, poz. 305, ost. zm. Nr 64, poz. 593)                                 Dodatki do zasiłku rodzinnego 
Dodatki do zasiłku rodzinnego - szczegółowe informacje 


Od 01.11.2009r

 Z tytułu: Kwota  (w zł) Płatne
urodzenie dziecka

1000

jednorazowo - przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu
opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

400 miesięcznie
   
samotnego wychowywania dziecka 170

na dziecko , nie więcej jak 340zł na wszystkie dzieci
250

na dziecko niepełnosprawne, nie więcej jak 500zł na wszystkie dzieci
z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 80 na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego
rozpoczęcia roku szkolnego, rocznego przygotowania przedszkolnego 100

jednorazowo na dziecko
wypłacany
raz w roku
podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 90

miesięcznie
50

miesięcznie
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 60

miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia
80

miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia

Prawo do dodatków wymienionych w tabeli przysługuje pod warunkiem, że na dziecko przysługuje zasiłek rodzinny.
Rada gminy w drodze uchwały może podnieść kwoty dodatków do zasiłku rodzinnego
Podstawa prawna::  rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11.08. 2009 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz.U. Nr 129, poz. 1058)

Od 1.09.2006r - 30.10.2009r

 Z tytułu: Kwota  (w zł) Płatne
urodzenie dziecka

1000

jednorazowo

opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

400 miesięcznie
samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych 400

miesięcznie
samotnego wychowywania dziecka

170

na dziecko , nie więcej jak 340zł na wszystkie dzieci
250

na dziecko niepełnosprawne, nie więcej jak 500zł na wszystkie dzieci
z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 80 na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego
rozpoczęcia roku szkolnego, rocznego przygotowania przedszkolnego 100

jednorazowo na dziecko
wypłacany
raz w roku
podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 90

miesiecznie

50

miesięcznie
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 60

miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia
80

miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia
Podstawa prawna: ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.).Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

- od 1 maja 2004 r. do 31 sierpnia 2006 r.
 Z tytułu: Kwota  (w zł) Płatne
urodzenie dziecka

500 jednorazowo

opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

400 miesięcznie
samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych 400 miesięcznie
samotnego wychowywania dziecka

170 na dziecko

250 na dziecko niepełnosprawne
rozpoczęcia roku szkolnego 90 jednorazowo na dziecko
wypłacany we wrześniu
podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 80 10 miesięcy w roku - od września do czerwca, na dziecko
40 10 miesięcy w roku - od września do czerwca, na dziecko
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 50 miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia
70 miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz.2255 oraz z 2004 r. Nr 35, poz. 305, ost. zm. Nr 64, poz. 593)


Kwota zasiłku rodzinnego od 1 czerwca 2003 r. do 1 maja 2004 r. (M.P.02.16.273 + Dz.U. 03.83.759):

  • na małżonka oraz na pierwsze i drugie dziecko - 42,50 zł ,
  • na trzecie dziecko - 52,60 zł,
  • na każde kolejne dziecko - 65,70 zł,

Kwota zasiłku rodzinnego od 1 czerwca 2003 r. do 31 grudnia 2003 r. (M.P.02.16.273 + Dz.U. 03.83.759):

na małżonka oraz na pierwsze i drugie dziecko - 42,50 zł ,
na trzecie dziecko - 52,60 zł
na każde kolejne dziecko - 65,70 zł,  

Kwota zasiłku rodzinnego od 1 czerwca 2002r do 31 maja 2003r
M.P.2002.16.273
-na małżonka oraz pierwsze i drugie dziecko - 42,5 zł.
-na trzecie dziecko - 52,6 zł.
-na każde kolejne - 65,7 zł


 

  

 
SMS - bramki krajowe i zagraniczne, bezpłatnie
Komunikatory- free download, ranking, SMS-y, VOiP
VoIP - tanie rozmowy
VoIP - programy, akcesoria 

Inernet Service Provider - sprzedawcy Internetu , szerokopasmowy, satelitarny, kablowy...

Prawo  - ustawy, kodeksy, inne akty prawne,  wyszukiwarka 

Podatki 
Nieruchomości  
 
Cło  - akty prawne, import samochodów, akcyza, taryfy celne : Unii, Rosji, Białorusi, Ukrainy, systemy, formularze, wnioski, informacje .......  
Samochody  - informacje, poradniki, przepisy prawne, sprowadzanie samochodów , zmiana akcyzy,  mapa samochodowa, umowa kupna- sprzedaży - dwujęzyczna, inne.. 

Formularze, druki,  wnioski
Formularze, druki, wzory pism - sądowe
1. Zwrot podatku :  Anglia, Irlandia, Holandia, Niemcy 

2. UK  TAX  Refunds   
3. UK - zwrot podatku  
4.
Informacja o podatkach za granicą- katalog 

Ministerstwa
Urzędy i instytucje państwowe
Urzędy Wojewódzkie i Samorządowe
Administracja celna  
Administracja skarbowa 
- Izby i Urzędy Skarbowe
- Urzędy Skarbowe  niektóre  kategorie podatników 
-
Kontrola Skarbowa   
Polskie placówki dyplomatyczne za granicą
Szefowie polskich placówek
Przedstawicielstwa  - dyplomatyczne  w Polsce
Urzędy Konsularne w Polsce
Kanada - Placówki ,  Polonia, wizy, biznes
USA  - Konsulaty, Polonia, Rząd, biznes
Usługi biuro@e-gamma.pl  Ulubione  Biuro Reklama Kontakt Home
Copyright 2004   E-GAMMA.PL