Świadczone usługi Reklama w serwisie Kursy walut NBP, OFE, Lokaty, Kredyty, Konta. Banki w Polsce, WIBOR, LIBOR, LIBID, EURIBOR, WIBID. Stopy procentowe. Akty prawne, kodeksy, ustawy, formularze, druki, wyszukiwarka Komputery , internet, programy do ¶gnięcia za darmo W kraju i za granicą W kraju i za granicą Aukcje i Giełdy online Rząd, Ministerstwa, Urzędy Wyślij pocztę Wyślij SMS , bramki do wszystkich krajów

        Aktualizacja   18.11.2011r1. Dla prowadzących działalność gospodarczą - 2011r
1.1.Dla prowadzących działalność gospodarczą składki -2010
 
2. Ubezpieczenie społeczne - ustawy i inne akty prawne

3.. Aktualności prawne  


Archiwum 
- składki na FP i FGŚP, ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, 2005r, 2006r, 2007r
- składki na FP i FGŚP, ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, 2008r, 2009r
  --------------------------------------------  

Akty prawne 
Kapitał początkowy 
Unia Europejska- świadczenia, renty, emerytury, zasiłki ....
        Akty prawne, Informacje, 
                     Wskaźniki

1. Emerytury i renty
2. Zasiłek dla bezrobotnych i odprawy
3. Ryczałty i diety
4.Zasiłki
5.Wynagrodzenia
6.Ubezpieczeniae społeczne
7. Urlop macierzyński  
8. Odszkodowania 
9. Świadczenia przedemerytalne 
10. Odsetki 
11. Emerytura - przeciętne wynagrodzenia do wyliczenia podstawy  

 


Ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, fundusz pracy i FGŚP

Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne , zdrowotne , FP , FGŚP


Składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne,  fundusz pracy, FGŚP dla prowadzących działalność gospodarczą

    01.01.2011  -  31.12.2011 r

 Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne 2015,40 zł.

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne 2704,31zł

Rodzaj ubezpieczenia

Składka %

Kwota ( w zł)

emerytalne

19,52

393,41

rentowe

6

120,92

chorobowe

2,45

49,38

wypadkowe

0,67 - 3,33

 

zdrowotne

9,00

243,39

FP i FGŚP

2,45 + 0,10

49,38


Fundusz Pracy -  2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, określonej w art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zm )

FGŚP - 0,10% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, bez stosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm )


Podstawa prawna 

- ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t. Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm )
- ustawa z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (j.t. Dz.U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 z późn. zm )

Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki
Podstawa prawna: ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t. Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm )

    01.01.2010 r  - 31.12.2010r

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne 1887,60 zł.

 Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne 2592,46zł

Rodzaj ubezpieczenia

Składka %

Kwota ( w zł)

emerytalne

19,52

368,46

rentowe

6

113,26

chorobowe

2,45

46,25

wypadkowe

0,67 - 3,33

 

zdrowotne

9,00

233,32

FP i FGŚP

2,45 + 0,10

46,25


Fundusz Pracy -  2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, określonej w art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zm )

FGŚP - 0,10% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, bez stosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm )

Podstawa prawna 

- ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t. Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm )
- ustawa z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (j.t. Dz.U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 z późn. zm )

Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki
Podstawa prawna: ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t. Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm )


                                                         
Ustawy i inne akty prawne 

Ubezpieczenie społeczne.

1. Ustawa z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych - (publikacja: Dz. U. z 1998 r. .....,  
z 2010 r. Nr
105, poz. 668, Nr 182, poz. 1228.   tekst jednolity  ==> pobierz plik w formacie .pdf

2. Ustawa z dnia 20.12.1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (publikacja: tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. nr 7, .......2006r. nr 75, poz. 519, nr 170, poz. 1217 i nr 195, poz. 1437 

3. Przepisy ZUS 

4. Ubezpieczenia społeczne -  ustawy i rozporządzenia


5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.12.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania kontroli płatników składek (publikacja: Dz. U. z 1998 r. nr 164, poz. 1165)

7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31.07.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne (publikacja: Dz. U. z 2003 r. nr 141, poz. 1365) 
V SA/Wa 80/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-03-12 - umarzanie składek 

8 Ubezpieczenia społeczne - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.


Ubezpieczenie zdrowotne 

Ustawa z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (publikacja: Dz. U. z 2004 r. nr 210, poz. 2135,) tekst jednolity z bieżącymi zmianami

Wynagrodzenie chorobowe i składki na ubezpieczenie
Pytanie: Czy od wypłacanego pracownikowi wynagrodzenia chorobowego opłacamy składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne? ...>


Kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -
Emerytura i renta>


                                                        Aktualności 

Monitor Prawa Pracy

Zwrot nienależnie pobranych składek na ubezpieczenie zdrowotne
Pytanie: Czy w przypadku zwrotu dokonanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych nienależnie naliczonych składek na ubezpieczenie zdrowotne za lata 2002-2005 jako płatnik mam obowiązek korygowania deklaracji PIT-4 oraz informacji PIT-11? ...>
Poradnik ZUS. Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa dla osób prowadzących działalność pozarolniczą.
Prawo do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ich wysokość, zasady obliczania i wypłaty regulują przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. 2005 nr 31, poz. 267). Świadczenia te przysługują wszystkim osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym, określonym przepisami ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. nr 137, poz. 887 z późn. zm.). Do kręgu tych osób zalicza się m. in. osoby, które są objęte ubezpieczeniem chorobowym jako prowadzące działalność pozarolniczą oraz osoby z nimi współpracujące. ...>  

Poradnik ZUS. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych  
Okres wyczekiwania i umowa zlecenie po zakończeniu stosunku pracy
Pytanie: Czy zleceniobiorcy, który zawarł umowę zlecenia następnego dnia po zakończeniu stosunku pracy, a do ubezpieczenia chorobowego przystąpił po ponad miesiącu od tego dnia zasiłek chorobowy może przysługiwać bez okresu wyczekiwania? ...>  
Umowa-zlecenie oraz prowadzenie pozarolniczej działalności - obowiązek ubezpieczeń społecznych, podstawa wymiaru składek i zbieg tytułów do ubezpieczeń
Podstawowe uregulowania prawne dotyczące ubezpieczeń społecznych zawiera ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Wśród osób objętych obowiązkiem ubezpieczeń społecznych wymienione są osoby prowadzące pozarolniczą działalność oraz osoby wykonujące pracę w ramach umowy-zlecenia. ...>   
Obniżka składki rentowej i jej skutki dla pracowników (akt.) - Przesądzona została więc obniżka składki rentowej. Warto przypomnieć materiał z przed kilku dni, w którym liczymy, jakie skutki finansowe obniżka składki rentowej niesie dla przeciętnego pracownika. Poczyniliśmy w tym celu kilka założeń. ...>
 


  


SMS - bramki krajowe i zagraniczne, bezpłatnie
Komunikatory- free download, ranking, SMS-y, VOiP
VoIP - tanie rozmowy
VoIP - programy, akcesoria Prawo pracy - akty prawne, dane GUS, ZUS.. wskaźniki 
Prawo  - akty prawne, kodeksy,  wyszukiwarka
 
Podatki - akty prawne, informacje 
Nieruchomości -  prawo, porady 

Cło  - także samochody, akcyza, taryfy celne, akty prawne, aktualności ...

Formularze, druki, wzory, wnioski
Formularze, druki, wzory pism - sądowe

Czarne listy  - dłużników, linii lotniczych, sklepów

 

Usługi biuro@e-gamma.pl  Ulubione  Biuro Reklama Kontakt Home
Copyright 2004   E-GAMMA.PL