Świadczone usługi Reklama w serwisie Kursy walut NBP, OFE, Lokaty, Kredyty, Konta. Banki w Polsce, WIBOR, LIBOR, LIBID, EURIBOR, WIBID. Stopy procentowe. Akty prawne, kodeksy, ustawy, formularze, druki, wyszukiwarka Komputery , internet, programy do ściągnięcia za darmo W kraju i za granicą; W kraju i za granicą Aukcje i Giełdy online Rz±d, Ministerstwa, Urzędy Wyślij pocztę Wyślij SMS , bramki do wszystkich krajów

Aktualizacja  18.11..2011r 

Pisemna gwarancja skuteczności nauki angielskiego!


1. Najniższa emerytura i renta 
2. Akty prawne 
3. Kwoty dopuszczalne przychodu emerytów i rencistów , kto może dorabiać bez ograniczeń
4. Kwoty dodatków do emerytury i renty
5. Wskaźnik wzrostu, waloryzacji  emerytury i renty
6. Renta socjalna - wysokość, akty prawne 
7. Renta rodzinna
8. Świadczenia -  przedemerytalne 
9. Jak oszacować wysokość emerytury  
10. Aktualności prawne    

  ------------------------------------------

Akty prawne 
Kapitał początkowy 
Unia Europejska- świadczenia, renty, emerytury, zasiłki ....
        Akty prawne, Informacje, 
                     Wskaźniki

1. Emerytury i renty
2. Zasiłek dla bezrobotnych i odprawy
3. Ryczałty i diety
4.Zasiłki
5.Wynagrodzenia
6.Ubezpieczeniae społeczne
7. Urlop macierzyński  
8. Odszkodowania 
9. Świadczenia przedemerytalne 
10. Odsetki 
11. Emerytura - przeciętne wynagrodzenia do wyliczenia podstawy 
 

Emerytury i renty , informacje, akty prawne


                                                 Najniższa emerytura i renta 

Kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2011 r. 
- emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna - 728,18 zł
- renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy - 560,13 zł
- renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa - 873,82 zł
- renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową - 672,16 zł 

Podstawa prawna
komunikat Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2011 r. (M.P. Nr 12, poz. 134)


Kwota bazowa
- Kwota bazowa wynosi 100% przeciętnego wynagrodzenia pomniejszonego o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia społeczne z całego roku poprzedzającego termin waloryzacji. 
 

Waloryzacja emerytur i rent Wysokość kwoty bazowej Podstawa prawna
Od 01.03. 2011 - 28.02.2012r. 2822,66 z M.P.2011.11.121
Od 01.03. 2010 - 28.02.2011r. 2716,71 zł M.P.2010.7.68
Od 1 marca 2008 r. 2275,37 zł M.P.2008.13.140
Od 1 marca 2007 r. 2059,92 zł M.P.2007.12.126
Od 1 marca 2006 r. 1977,20 zł M.P.2006.12.160
 
Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2011 r. wynosi 103,1% 

Podstawa prawna: komunikat Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2011 r. (M.P. Nr 12, poz. 134) , obowiazuje od 14.02.20011Ustawa z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
(publikacja: tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 39, poz. 353, nr 64, poz. 593, nr 99, poz. 1001, nr 120, poz.  ......................    1368 i 1369 i Nr 200, poz. 1445 (TK), z 2008 r. Nr 67, poz. 411, Nr 192, poz. 1180, Nr 228, poz. 1507 - od 08.01.2009 r., Nr 237, poz. 1656 - od 01.01.2009 r 
USTAWA z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych  

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych

                       
Kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2010 r. - 28 lutego 2011
- emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna - 706,29 zł
- renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy - 543,29 zł
- renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa - 847,55 zł
- renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową - 651,95 złKwoty dodatków do emerytury i renty   dane bieżące / ZUS / , archiwum / Lex /   
Emerytury i renty  - wskaźniki wzrostu, waloryzacji  emerytury i renty 
Waloryzacja emerytur i rent - informacje ogólne, przeliczenie, waloryzacja

                                 Graniczne  kwoty przychodu emerytów i rencistów;

Okres obowiązywania

przychód - 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia - przychód

przychód - 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia- 

Podstawa prawna

01.09.2011 r. - 31.125.2011 2238,50zł 4376,00zł
01.06.2011 r. - 31.09.2011 2426,50z 4506,30zł  
01.03.2011 r. - 31.05.2011 2406,80zł 4469,70zł M.P.2011.15.163
1.01.2011 r. - 28.02.2011 r 2242,20zł 4164,00zł M.P.2010.89.1039
2010 r 27093,40 zł 50316,10 zł M.P.2010.89.1040
01.12.2010 r. - 31.12.2010 r. 2242,20 zł 4164,00 zł M.P.2010.89.1039
01.09.2010 r. - 30.11.2010 r 2238,50 zł 4157,30 zł M.P.2010.60.791
01.06.2010 r. - 31.08.2010 r 2321,50 zł 4311,30 zł M.P.2010.41.598
01.03.2010 r. - 31.05.2010 r. 2270,60 zł
4216,70 zł
M.P.2010.10.111
1.01.2010 r. - 28.02.2010 r 2179,70 zł
4048,10 zł M.P.2009.76.950


Osiąganie przychodu nieprzekraczającego 70% kwoty przeciętnego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ogłoszonego przez prezesa GUS, nie powoduje zmniejszenia świadczeń 
W przypadku gdy przychód osiągany przez świadczeniobiorcę przekroczy 70% przeciętnego wynagrodzenia, ale będzie niższy niż 130% przeciętnego wynagrodzenia - emerytura, renta z tytułu niezdolności do pracy oraz renta rodzinna dla jednej osoby ulegną zmniejszeniu o kwotę przekroczenia, nie więcej jednak niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia (ustalaną przy kolejnych waloryzacjach), tj.


                                           Kto może dorabiać bez ograniczeń?

Bez względu na wysokość osiąganego przychodu, a więc dowolnie dużo, mogą dorabiać:

  • emeryci, którzy ukończyli 60 lat (kobiety) i 65 lat (mężczyźni),
  • osoby pobierające:
  • rentę inwalidy wojennego,
  • rentę inwalidy wojskowego, którego niezdolność do pracy ma związek ze służbą wojskową,
  • rentę rodzinną przysługującą po osobie uprawnionej do wymienionych świadczeń, której śmierć nastąpiła w związku ze służbą wojskową

Kwoty przychodu uzasadniające zawieszenie lub zmniejszenie emerytury lub renty - archiwum


 

                                               Renta socjalna

Renta socjalna wynosi 84 % kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy określonej w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Rentę socjalną waloryzuje się na zasadach i w trybie określonych dla emerytur i rent z FUS.
Od 1 marca 2011 r. kwota najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynosi 728,18 zł

W przypadku zbiegu uprawnień do renty socjalnej z uprawnieniem do renty rodzinnej kwota renty socjalnej ulega takiemu obniżeniu, aby łączna kwota obu świadczeń nie przekraczała 200 % kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Kwota obniżonej renty socjalnej nie może być niższa niż 10 % kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Od 1 marca 2011 r. - 611,67 zł renta socjalna (brutto) 


Renta socjalna nie przysługuje, jeżeli kwota renty rodzinnej przekracza 200 % kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.
200% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy - 1456,36 zł


Od 1 marca 2010 r. - 593,28 zł renta socjalna (brutto)  

Renta socjalna nie przysługuje, jeżeli kwota renty rodzinnej przekracza 200 % kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.
200% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy - 1412,58 zł

Przychód stanowiący 30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy (którego przekroczenie powoduje zawieszenie wypłaty renty socjalnej

od 1 grudnia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r - 1039,90 zł       Komunikat Prezesa GUS z 10 listopada 2011 r.
od 1 września 2011 r. do 30 listopada 2011 r - 1009,90 zł   M.P.2011.77.769
- od 1 czerwca 2011 r. do 31 sierpnia 2011 r - 1039,90 zł        M.P.2011.42.467
- od 1 marca 2011 r. do 31 maja 2011 r - 1031,50 zł                   M.P.2011.15.164
- od 1 grudnia 2010 r. do 28 lutego 2011 r - 961,00 zł
- od 1 września 2010 r. do 30 listopada 2010 r - 959,40 zł
- od 1 czerwca 2010 r. do 31 sierpnia 2010 r - 995,00 zł
- od 1 marca 2010 r. do 31 maja 2010 r. - 973,10 zł
- od 1 grudnia 2009 r. do 28 lutego 2010 r  - 934,20 zł

W przypadku gdy mamy jednocześnie uprawnienia do renty socjalnej i uprawnienia do renty rodzinnej kwota renty socjalnej ulega takiemu obniżeniu, aby łączna kwota obu świadczeń nie przekraczała 200 % kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Kwota obniżonej renty socjalnej nie może być niższa niż 10 % kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.
Renta socjalna nie przysługuje, jeżeli kwota renty rodzinnej przekracza 200 % kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz.U. z 2003 r. Nr 135, poz.  1268 - tekst jednolity).

Renta socjalna - renta socjalna przysługuje osobie pełnoletniej i całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu. Do końca września 2003 r. świadczenie to było wypłacane przez ośrodki pomocy społecznej. Obecnie organem przyznającym rentę jest ZUS, a w szczególnych przypadkach inne organy emerytalno-rentowe, np. KRUS......

Renta z tytułu niezdolności do pracy - O rentę z tytułu niezdolności do pracy może ubiegać się osoba, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu.                                               Renta rodzinna 
Renta rodzinna
O rentę rodzinną mogą ubiegać się członkowie rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń. Renta ta przysługuje także uprawnionym członkom rodziny osoby, która przed śmiercią pobierała zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne. ...>


                                        Świadczenie przedemerytalne 

Od 1 marca 2011 r. 867,25 zł
Od 1 marca 2010 r. 841,17 zł


Podstawa prawna: ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz.U. z 2004 r. Nr 120, poz. 1252; M.P. z 2006 r. Nr 13, poz. 185 ...............

Świadczenia przedemerytalne - akty prawne, informacja
Ile wpłaciłeś, tyle otrzymasz... Jak oszacować wysokość emerytury z I i II filaru? 
Kapitał początkowy — krok po kroku  


                               Aktualności prawne - emerytury i renty

Jednorazowy dodatek pieniężny dla najbiedniejszych emerytów i rencistów - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny, przedłożony przez ministra pracy i polityki społecznej..
Indywidualne konta emerytalne - ile można uskładać

Orzeczenie o niezdolności do pracy - od września 1997 roku obowiązują dwa rodzaje orzecznictwa: orzecznictwo do celów rentowych oraz orzecznictwo do celów pozarentowych. Dziś zajmiemy się pierwszym z nich — orzecznictwem rentowym, prowadzonym przez lekarza orzecznika i komisje lekarskie ZUS. Uzyskanie orzeczenia o niezdolności do pracy jest jednym z warunków, jakie należy spełnić, by ubiegać się o rentę z tytułu niezdolności do pracy. Szczegółowo przyjrzymy się zatem procedurze, przez którą musi przejść osoba ubiegająca się o orzeczenie i świadczenie z ZUS. ...>
Renta z tytułu niezdolności do pracy  - o rentę z tytułu niezdolności do pracy może ubiegać się osoba, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu. ...>  

Ile można dorobić do emerytury i renty  - na zawieszenie emerytury lub renty, jak również na zmniejszenie ich wysokości, wpływa przychód z tytułu wykonywania działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. Jest to w szczególności:.........


 


SMS - bramki krajowe i zagraniczne, bezpłatnie
Komunikatory- free download, ranking, SMS-y, VOiP
VoIP - tanie rozmowy
VoIP - programy, akcesoria Ministerstwa
Urzędy i instytucje państwowe
Urzędy Wojewódzkie i Samorządowe
Administracja celna  
Administracja skarbowa 
- Izby i Urzędy Skarbowe
- Urzędy Skarbowe  niektóre  kategorie podatników 
-
Kontrola Skarbowa   
Polskie placówki dyplomatyczne za granicą
Szefowie polskich placówek
Przedstawicielstwa  - dyplomatyczne  w Polsce
Urzędy Konsularne w Polsce
Kanada - Placówki ,  Polonia, wizy, biznes
USA  - Konsulaty, Polonia, Rząd, biznes

Usługi biuro@e-gamma.pl  Ulubione  Biuro Reklama Kontakt Home
Copyright 2004   E-GAMMA.PL