¦wiadczone usługi Reklama w serwisie Kursy walut NBP, OFE, Lokaty, Kredyty, Konta. Banki w Polsce, WIBOR, LIBOR, LIBID, EURIBOR, WIBID. Stopy procentowe. Akty prawne, kodeksy, ustawy, formularze, druki, wyszukiwarka Komputery , internet, programy do ¶gnięcia za darmo W kraju i za granic± W kraju i za granic± Aukcje i Giełdy online Rz±d, Ministerstwa, Urzędy Wy¶lij pocztę Wy¶lij SMS , bramki do wszystkich krajów

Aktualizacja 20.04.2011rr


Odprawa pieniężna - informacje
Odprawa pieniężna - akty prawne 
Odprawa pośmiertna
Zasiłek dla bezrobotnych - informacje 
Zasiłek dla bezrobotnych - akty prawne 
Zasiłek dla bezrobotnych - w Wielkiej BrytaniiOdprawa pieniężna,  zasiłek dla bezrobotnych


Odprawa pieniężna jest świadczeniem przysługującym pracownikom zwalnianym w trybie przepisów ustawy z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.
Zgodnie z art. 1 ustawy zwolnienia grupowe mają miejsce gdy istnieje konieczność rozwiązania przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę, a także na mocy porozumienia stron, jeżeli w okresie nieprzekraczającym 30 dni zwolnienie obejmuje co najmniej: 
1) 10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników,
 2) 10% pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100, jednakże mniej niż 300 pracowników
 3) 30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 lub więcej pracowników.
Przepisy ustawy stosuje się do pracodawców zatrudniających co najmniej 20 pracowników. 
Limity ilościowe, o których mowa w art. 1 ustawy obejmują również tych, z którymi pracodawca rozwiązał stosunki pracy ze swojej inicjatywy na mocy porozumienia stron, jeśli dotyczy to co najmniej 5 pracowników. 
Pracownikowi w z związku z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach zwolnienia grupowego przysługuje odprawa pieniężna, której wysokość jest uzależniona od okresu zatrudnienia u tego pracodawcy (tzw. zakładowy staż pracy). Prawo do odprawy zachowują pracownicy zarówno w razie zwolnień grupowych, jak i indywidualnych. 

Odprawy pieniężne dla zwalnianych z przyczyn zakładu pracy art. 8 ust.1
- pracodawca zatrudnia co najmniej 20 pracowników 

Okres zatrudnienia u danego pracodawcy, który uprawnia do wypłaty odprawy pieniężnej

 Wysokość odprawy pieniężnej

do 2 lat jednomiesięczne wynagrodzenie
od 2 do 8 lat dwumiesięczne wynagrodzenie
ponad 8 lat  trzymiesięczne wynagrodzenie

Podstawa prawna: ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników  (Dz.U. z 2003 r. Nr 90, poz.844). 


Ustalając okres zatrudnienia u danego pracodawcy uwzględnia się zapis art. 36 § 1 Kodeksu pracy, a więc do okresu zatrudnienia wlicza się pracownikowi okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeżeli zmiana pracodawcy nastąpiła na zasadach określonych w art. 23 Kodeksu pracy (przejście zakładu pracy) lub jeżeli z mocy odrębnych przepisów nowy pracodawca staje się następcą prawnym w stosunkach pracy nawiązanych przez pracodawcę poprzednio zatrudniającego pracownika.
Odprawę pieniężną ustala się według zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. Wysokość odprawy pieniężnej nie może przekraczać kwoty 15 - krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na na podstawie odrębnych przepisów.
Odprawa pieniężna przysługuje pracownikowi w związku z rozwiązaniem umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika, przy czym bez znaczenia pozostaje fakt, czy to pracodawca wręczył wypowiedzenie umowy o pracę, czy też pracownik nie przyjął wypowiedzenia zmieniającego, w konsekwencji czego jego umowa o pracę uległa rozwiązaniu

- dla pracodawców zatrudniających poniżej 20 pracowników przepisów ustawy z dnia 3 marca 2003 nie stosuje się

Uwaga Świadczenia pieniężne o charakterze odprawy mogą przewidywać również przepisy wewnątrz zakładowe (regulaminy wynagradzania, układy zbiorowe pracy, statuty ). Wówczas nie będzie miał znaczenia stan zatrudnienia u danego pracodawcy. Odprawę za zwolnienie z przyczyn leżących po stronie pracodawcy przewidują równiez przepisy odrębne np. Karta Nauczyciela.   

USTAWA z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników
(Dz. U. z dnia 22 maja 2003 r. z późniejszymi zmianami) - tekst jednolity 


Ustawa z dnia 13.07.2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (publikacja: Dz. U. z 2006 r. nr 158, poz. 1121) tekst jednolity 

USTAWA o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy Dziennik Ustaw z 4 lutego 2010 Nr 18 poz. 100

Wypłata odprawy pośmiertnej niemającej umocowania prawnego
Pytanie podatnika: Czy odprawa pośmiertna wypłacona członkom rodziny zmarłego pracownika na podstawie decyzji pracodawcy stanowi koszt uzyskania przychodu dla dokonującego wypłaty pracodawcy? ...> 


Zasiłek dla bezrobotnych - kwota zasiłku 


 Okres obowiązywania

80% (staż do 5 lat)
kwota (w zł)

100% (staż od 5 lat do 20 lat) kwota (w zł)

120% (staż powyżej 20 lat) kwota (w zł)

Od 1 czerwca 2010r - przez pierwsze 3 miesiące  593,70  742,10 890,60
w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku 466,20 582,70 699,30
Od 01.01. - 31.05. 2010r przez pierwsze 3 miesiące  573,60 717,00 860,40
w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku 450,40 563,00 675,60
Od 01.06. - 31.12. 2009r 460,00 575,00 690,00
1.06.2008r - 31.05.2009r 441,50 551,80 662,20
Od 1 06 2007r - 31.05.2008r 430,4 538,30 646,00
Od 1 czerwca 2006r  426,40 532,90 639,50
Od 1 czerwca 2005r  417,60 521,90 626,30
Od 1 czerwca 2004r.

403,40

504,20

605,10

Od 1 marca 2004r.

403,40

504,20

605,10

Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99, poz.1001, M.P. z 2005, Nr 17, poz.291; M.P. z 2006 r. Nr 30, poz.330 ..........).

.
od 1 09 2003r -28.02.2004r  -i 503,20 zł(M.P.02.40.588).
od 1.09.2002r - 31.08.2003r -  498,20 zł (M.P.2002.35.554)
od 1.01.2002r -31.08.2002r - 476,70 zł (Dz.U.2001.154.1793)
od 1 września do 28.02.2002r -i 476,70 zł ( M.P.01. 27.448)
od 1 marca 2001 do 31.08. 2001r.- 461,90 zł (M.P.01.6.103)

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99, poz.1001 z późn.zm.)

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz. U. Nr 262, poz.2607). + zmieniające (Dz. U. Nr 210, poz.1746).

 
Zasiłek dla bezrobotnych : prawo do zasiłku, zasady wypłaty zasiłku, utrata prawa do zasiłku 

Komu zasiłek dla bezrobotnych w Wielkiej Brytanii ? , wystarczy rok, jaka wysokość 


  

 
SMS - bramki krajowe i zagraniczne, bezpłatnie
Komunikatory- free download, ranking, SMS-y, VOiP
VoIP - tanie rozmowy
VoIP - programy, akcesoria 

 

Prawo  - ustawy, kodeksy, inne akty prawne,  wyszukiwarka 
 
Cło  - samochody, akcyza, taryfy celne, prawo 

Formularze, druki,  wnioski
Formularze, druki, wzory pism - sądowe

Usługi biuro@e-gamma.pl  Ulubione  Biuro Reklama Kontakt Home
Copyright 2004   E-GAMMA.PL