Świadczone usługi Reklama w serwisie Kursy walut NBP, OFE, Lokaty, Kredyty, Konta. Banki w Polsce, WIBOR, LIBOR, LIBID, EURIBOR, WIBID. Stopy procentowe. Akty prawne, kodeksy, ustawy, formularze, druki, wyszukiwarka Komputery , internet, programy do ściągnięcia za darmo W kraju i za granicą W kraju i za granicą; Aukcje i Giełdy online Rząd, Ministerstwa, Urzędy Wyślij pocztę Wyślij SMS , bramki do wszystkich krajów


Spis treści :

Prawo  - aktualności prawne, komentarze 
Druki i formularze  

Odsetki - ustawowe, od zaległości podatkowych... BANKI w Polsce, akty prawne, instytucje 

Stopy procentowe  
WIBOR, WIBID, LIBOR, LIBID, EURIBOR, - bieżące i archowum

 

OFE - stopy zwroty, ranking 

OFE - informacje

Kursy celne walut
Kursy średnie walut
Kupna/sprzedaży walut 

Samochodowe - także motocykle, autokomisy, ogłoszenia 
Aukcje - dzieł sztuki, RTV AGD, muzyczne,  charytatywne, 
komputery,  elektronika, foto- grafia, i inne

Na świecie B2B, międzynarodowe organizacje handlu. Handel międzynarodowy : Australia, Chiny i Hong Kong, UK, biznes kontakt..

Ministerstwa
Urzędy i instytucje państwowe

Urzędy Wojewódzkie i Samorządowe
Administracja celna  
Administracja skarbowa 
- Izby i Urzędy Skarbowe
- Urzędy Skarbowe  niektóre  kategorie podatników 
-
Kontrola Skarbowa   
Polskie placówki dyplomatyczne za granicą
Szefowie polskich placówek
Przedstawicielstwa  - dyplomatyczne  w Polsce
Urzędy Konsularne w Polsce
Kanada - Placówki ,  Polonia, wizy, biznes
USA  - Konsulaty, Polonia, Rząd, biznesPrawo  - ustawy, kodeksy, inne akty prawne,  wyszukiwarka 

Podatki - ustawy, rozporządzenia informacje

Cło  - akty prawne, import samochodów, akcyza, taryfy celne : Unii, Rosji, Białorusi, Ukrainy, systemy, formularze, wnioski, informacje ....... 

Nieruchomości -  akty prawne, informacje prawne, porady, druki, pisma.....

Prawo pracy - akty prawne, dane GUS, ZUS.. wskaźniki 

Formularze sądowe: pisma,  instrukcje wypełnienia , wnioski,-  Księgi Wieczyste,  postępowanie cywilne, KRS, Rejestr Zastawów,  MSiG, Krajowy Rejestr Karny,  inne 
Formularze podatkowe , ZUS, GUS, celne , i inne  

 

 

Syndyk Dereni Sp. z o.o  sprzeda wierzytelność należną od od Ewy Gecen  która prowadziła działalność gospodarczą pod nazwą EVAPOL. z wolnej ręki w drodze pisemnego konkursu ofert
Wierzytelność jest zabezpieczona hipoteką.
Jest to nieruchomość gruntowa (działka o pow. 0,0150ha) zabudowana piętrowym budynkiem mieszkalno – usługowym dla której prowadzona jest księga wieczysta KW 5153. Nieruchomość jest położona w miejscowości Twardawa , gmina : Głogówek, powiat : prudnicki, województwo opolskie.  Nieruchomość została wyceniona przez biegłego na kwotę 76.340,00zł

Operat szacunkowy nieruchomości gruntowej zabudowanej obiektem mieszkalno-usługowym w miejscowości Twardawa , gmina : Głogówek, powiat : prudnicki, województwo opolskie. ==> pobierz

Na nieruchomości wpisane są jeszcze dwie hipoteki : 
1.  100 000 000,00 zł ( przed denominacją ) na rzecz BGŻ w Kędzierzynie Koźlu wpisanej dnia 04.10.1993r. 
2.  2.227,00zł na rzecz ZUS Inspektorat w Prudniku wpisanej dnia 19.02.1998r
3. 246 146,00zł na rzecz Syndyka Masy Upadłości Dereni Sp. z o.o. wpisanej 14.01.2010r.

Minimalna cena sprzedaży wierzytelności ( 147 084,30zł + odsetki), wynosi 10.000,00zł.. O wyborze oferty decyduje cena.

Aby złożona oferta była ważna, każdy z oferentów musi wpłacić na konto masy upadłości Dereni Sp. z o.o.  - Bank PEKAO SA   12 1240 4432 1111 0010 4972 8744 podany wcześniej nr. konta 56 1240 4432 1111 0000 4735 9246 jest błędny za omyłkę przepraszam (zmiany nr konta dokonano 03.07.2015r godz. 16,05)  kwotę 1000zł.z dopiskiem konkurs ofert do dnia 07.07.2015r. W przypadku nie zawarcia przez Syndyka umowy  z danym oferentem, kwota ta zostanie zwrócona na konto podane przez Oferenta w  złożonej ofercie. W przypadku odstąpienia oferenta od zawarcia umowy wpłacona kwota nie zostanie zwrócona i  przepada rzecz masy upadłości. Brak wpłaty lub wpłata po terminie powoduje iż złożona oferta jest nieważna. 

Oferty pisemne należy składać w zamkniętych, zapieczętowanych kopertach  na  adres  Tadeusz Polański Syndyk Dereni Sp. z o.o. os. Centrum C 3/9, 31-929 Kraków.

Termin składania ofert upływa w dniu 03.07.2015r   
Zainteresowane osoby mogą uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży    tel. kom. 600-026-038, syndyk_krakow@interia.pl  


Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania sprzedaży, zamknięcia postępowania w przedmiocie wyboru nabywcy bez wybrania oferty bez podania przyczyn.                                                              
Druki i formularze 

1. Umowa o przelew wierzytelności (cesja) (wzór 1) 
2.
Umowa o przelew wierzytelności (wzór 2) 
3. Propozycja zawarcia porozumienia w sprawie potrącenia długów 
4. Ugoda w sprawie płatności 
5. Umowa o przejęcie długu 
6. Wezwanie do spełnienia świadczenia 
7.
Nota odsetkowa 
8. Ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty 
9. Wniosek o wszczęcie egzekucji 
10. Podanie o zwrot nadpłaty podatku 
11. Protokół udaremnienia egzekucji 
12. Pozew o zwrot pożyczki 
13. Pozew cywilny o zapłatę odszkodowania 
14. Pozew o zapłatę odszkodowania 

                                                            Prawo

Wierzytelności nieściągalne    - Od 1 czerwca 2005r. możliwe jest skorygowanie podatku należnego z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w części dotyczącej wierzytelności odpisanej jako nieściągalna, zaliczonej do kosztów uzyskania przychodu z powodu jej nieściągalności............ 
Umorzenie wierzytelności - Czy spółka może zmniejszyć przychody o wartość przedawnionego zobowiązania zaliczonego do przychodów roku, w którym przedawnienie nastąpiło, w przypadku, gdy dłużnik zrzeknie się korzystania z zarzutu przedawnienia, o który mowa w art. 117 § 2 kodeksu cywilnego?........
Kiedy członkowie zarządu przestają odpowiadać za długi spółki?
W przypadku kiedy nie można wyegzekwować długu od spółki kapitałowej (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne), można zawsze próbować dochodzić swoich roszczeń od członków zarządu firmy dłużnika. W takich sprawach często pojawia się problem, czy za długi pociągnąć do odpowiedzialności faktycznego członka zarządu czy osobę wpisana w KRS. Ten problem został ostatecznie rozwiązany przez warszawski Sąd Apelacyjny.........
Postępowanie naprawcze nie zawsze korzystne dla wierzyciela
Wbrew pozorom uruchomienie przez dłużnika programu lub procedury naprawczej może znacząco pogorszyć pozycję wierzyciela oraz wpłynąć na sposób spłacania długu. Nawet jeżeli program naprawczy uratuje dłużnika, mogą radykalnie zmaleć szanse na odzyskanie długu.
Instytucje państwowe można już windykować
Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 831 § 1 pkt 4 kodeksu postępowania cywilnego, blokujący dotychczas egzekucję długu od instytucji państwowych, jest niezgodny z zasadami gospodarki rynkowej. Przepis przestanie obowiązywać jeszcze w styczniu, po publikacji wyroku Trybunału w Dzienniku Ustaw. Od tego momentu firmy windykacyjne będą mogły skutecznie egzekwować długi od jednostek skarbu państwa. 
Egzekucja administracyjna należności pieniężnych
Egzekucja obowiązków o charakterze publicznoprawnym, nad której wykonaniem czuwają organy administracji publicznej, podlega szczególnym zasadom uregulowanym w ustawie z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz. U. 2005 r. Nr 229 poz. 1954, ze zm.). Ze względu na dotkliwość egzekucji jako ostatecznego sposobu zaspokojenia wierzyciela, ustawa ta z dużą szczegółowością określa zarówno uprawnienia, jak i obowiązki podmiotów biorących udział w tym postępowaniu. ...>  

Opłata egzekucyjna jest niezgodna z Konstytucją
27 lutego 2007 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał połączone pytania prawne Sądu Okręgowego w Sieradzu i Sądu Rejonowego w Iławie dotyczące opłaty egzekucyjnej. Trybunał orzekł, że art. 45 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji w zakresie, w jakim przewiduje obowiązek uiszczenia opłaty stosunkowej od wniosku o wszczęcie egzekucji na polecenie sądu albo prokuratora, jest niezgodny z art. 2 Konstytucji. ...>


Koszty usług doradztwa a przyszłe, podlegające opodatkowaniu transakcje

(Wyrok ETS z 8 lutego 2007 r. w sprawie Investrand BV v. Staatssecretaris van Financiën, C-435/05)
Trybunału dokonał interpretacji art. 17 ust. 2 VI Dyrektywy, ustanawiającego prawo do odliczenia. Zgodnie z nią, koszty usług doradczych, z których podatnik skorzystał w celu ustalenia kwoty wierzytelności stanowiącej część majątku jego przedsiębiorstwa i związanej ze sprzedażą akcji dokonaną w okresie, w którym nie był on jeszcze podatnikiem VAT - z braku dowodów na to, że wyłączną przyczyną tych usług jest wykonywana przez podatnika działalność gospodarcza (w rozumieniu tej dyrektywy) - nie wykazują bezpośredniego i ścisłego związku z tą działalnością. W konsekwencji, usługi te nie uprawniają do odliczenia obciążającego je VAT.
Prawo do odliczenia VAT naliczonego przy nabyciu towarów lub usług zakłada, iż wydatki poczynione celem ich nabycia stanowiły element cenotwórczy transakcji obciążonych podatkiem należnym, rodzących prawo do jego odliczenia. Sprzedaż akcji sama w sobie nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu VI Dyrektywy, a zatem nie jest objęta zakresem jej stosowania. Działalności takiej nie stanowią też czynności podjęte przez podatnika na jego własny koszt w celu odzyskania wierzytelności lub ustalenia jej wartości. W istocie czynności takie nie są wykorzystywaniem towaru w celu wytworzenia przychodów o stałym charakterze, skoro potencjalny przychód z tych czynności wynika jedynie z samego statusu uprawnionego do omawianej wierzytelności i nie stanowi wynagrodzenia za żadną działalność gospodarczą w rozumieniu VI Dyrektywy.
Fakt, że wierzytelność związana ze sprzedażą akcji spółki stanowi część majątku przedsiębiorstwa prowadzonego przez podatnika nie wystarcza, aby stwierdzić istnienie bezpośredniego i ścisłego związku pomiędzy związanymi z tą wierzytelnością kosztami doradztwa poniesionymi przez spółkę a jej działalnością gospodarczą.
ABC faktoringu (1)
Wielu dostawców towarów lub usług nie otrzymuje terminowo należności od swoich odbiorców. Ze względu na dobre kontakty z odbiorcami sami udzielają im kredytu kupieckiego lub też odbiorcy bezumownie nie płacą należności w terminie. Jeżeli stan permanentnego kredytowania odbiorców przez dostawców utrzymuje się przez dłuższy czas, dostawcy tracą płynność finansową i szukają zewnętrznych źródeł finansowania, takich jak kredyty, leasing czy fundusze strukturalne. Korzystając z nich, zaciągają własne zobowiązania czyli pogłębiają zadłużenie, zamiast dochodzić należności od odbiorców. Między innymi przywróceniu płynności finansowej takiego dostawcy służy faktoring. Faktorant szybko zdobywa gotówkę, a faktor zadba często również o bieżącą windykację należności od odbiorców. ...>  
 

ABC faktoringu (2) – Rodzaje faktoringu
Faktoring to forma finansowania polegająca na wykupie wierzytelności. Została stworzona na potrzeby obrotu gospodarczego. Umowę tę zawierają dostawca towarów lub usług (faktorant) oraz nabywca wierzytelności (faktor). Faktor (bank lub firma faktoringowa) nabywa krótkoterminowe wierzytelności, faktorant natomiast otrzymuje z tego tytułu odpowiednią zapłatę. Uczestnikiem transakcji jest również odbiorca towarów lub usług, czyli dłużnik faktoringowy. Skutkiem prawnym zawartej umowy jest zmiana wierzyciela. ...>  


ABC faktoringu (3) - Podstawowe cechy, porównanie z innymi sposobami zabezpieczania płynności
Nie ma jednego, najlepszego rozwiązania dla wszystkich przedsiębiorstw. Najbardziej bezpieczny jest faktoring pełny, jednak wiąże się on z wyższymi kosztami. Przyjęte rozwiązanie powinno zależeć od specyfiki firmy oraz charakterystyki jej partnerów handlowych   ...>  

ABC faktoringu (4) – Opłaty i koszty
Korzystanie z faktoringu związane jest z ponoszeniem określonych kosztów. Faktoring bywa droższy od kredytu bankowego. Ma jednak nad nim zdecydowaną przewagę - jest bardziej dostępny dla małych i średnich firm. Koszt faktoringu w dużej mierze zależy od tego, na jaki rodzaj usługi zdecyduje się firma. W Polsce najpopularniejszy jest faktoring z regresem. Polega on na tym, że faktor nie przejmuje na siebie ryzyka braku zapłaty za dostarczony towar czy usługę. ...>  


ABC faktoringu (5)- Opodatkowanie faktoringu
Obowiązek podatkowy u faktora z tytułu faktoringu powstaje z chwilą spłaty wierzytelności faktoringowych przez dłużnika faktoringowego. Natomiast przychodem faktora jest różnica między przychodem uzyskanym od dłużników faktoringowych (na który składają się wartość nominalna wierzytelności nabytych oraz ewentualnie rzeczywiście otrzymane odsetki karne, naliczone dłużnikom za zwłokę w spłacie należności) a kwotą wypłaconą faktorantowi za wierzytelności. Do przychodów faktor nie zalicza naliczonych, ale nieotrzymanych odsetek od należności faktoringowych, zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 2 updop (odpowiednio art. 14 ust. 3 pkt 2 updof). ...>  
ABC faktoringu (6) – Faktoring eksportowy i VAT
Polscy eksporterzy korzystający z faktoringu eksportowego mają problemy z podatkiem VAT od tych usług. Umowa faktoringu przybiera różnorodne formy, gdyż w kodeksie cywilnym nie ma regulacji określających jej istotne cechy. Różnorodność faktoringu stwarza niejasności co do podstaw oraz sposobu jej opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Ustawa o VAT nie uwzględnia złożonego charakteru usług faktoringu, ani tym bardziej faktoringu eksportowego. Brak w tej sprawie jednolitego stanowiska organów podatkowych, co niepotrzebnie ogranicza możliwość korzystania z faktoringu przez polskich eksporterów . ...> 

Udostępnianie informacji gospodarczych
Ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych (Dz.U. 2003 nr 50 poz. 424 ze zm.) reguluje warunki, które muszą być spełnione aby informacje dotyczące zadłużenia przedsiębiorcy lub konsumenta mogły zostać zgłoszone do biura. Określa także zasady i tryb udostępniania informacji gospodarczych, a także sposób ich aktualizacji. Ponadto precyzuje jakie wymagania stawiane są biurom informacji gospodarczej i jak nadzorowana jest ich działalność. 

                          Obrót wierzytelnościami – skutki na gruncie VAT

 Elżbieta Wróblewska,
Prawo i Podatki Nr 5/2007

           Wobec dość niejasnych przepisów ustawy o VAT odnośnie kwestii obrotu wierzytelnościami istotne jest, aby ustalić czy przeniesienie wierzytelności z majątku cedenta (dotychczasowego wierzyciela) do majątku cesjonariusza (nabywcy wierzytelności) jest dostawą towarów czy też świadczeniem usług w rozumieniu tej ustawy.
Rozporządzenie wierzytelnością przez dotychczasowego wierzyciela stanowi wykonywanie przez niego przysługującego mu prawa własności. Wierzytelność jako prawo majątkowe nie jest towarem (art. 2 pkt 6 ustawy o VAT), zatem jej sprzedaż nie stanowi dostawy towarów. Nieprawidłowe jest także stanowisko, że sprzedaż każdej wierzytelności stanowi odpłatne świadczenie usług. Jedynie w przypadku, gdy podatnik w ramach prowadzonej przez siebie działalności nabywa wierzytelności od innych podmiotów gospodarczych w celu ich dalszej odsprzedaży lub windykacji, to dokonuje obrotu wierzytelnościami, który mieści się w zakresie pojęciowym usług pośrednictwa finansowego, czyli świadczy usługi o charakterze finansowym. W związku z tym czynność ta podlega opodatkowaniu VAT.
Świadczenie usług profesjonalnego obrotu wierzytelnościami podlega opodatkowaniu VAT. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania zbycia zakupionej w celu dalszej odsprzedaży bądź windykacji wierzytelności. W ramach świadczenia tych usług należy rozróżnić dwie sytuacje. Po pierwsze, jeżeli świadczona usługa pośrednictwa finansowego nie jest usługą ściągania długów lub faktoringu, wówczas czynność ta, stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT oraz poz. 3 jej załącznika nr 4, jest zwolniona z opodatkowania VAT. Natomiast gdy świadczona usługa została sklasyfikowana jako usługa ściągania długów lub faktoringu, to podlega 22% stawce VAT.
Wyłączeniu z opodatkowania VAT podlega tylko sprzedaż wierzytelności własnych na rzecz podmiotu, który nie świadczy profesjonalnie w ramach wykonywanej działalności gospodarczej usług pośrednictwa finansowego. Sprzedaży tych wierzytelności, jako niepodlegających opodatkowaniu VAT, nie należy dokumentować fakturą ani rachunkiem. Sprzedaż ta powinna odbywać się na podstawie umowy cesji (przelew) wierzytelności.
Warto też odróżnić pojęcie obrotu wierzytelnościami od faktoringu. Faktoring, pomimo że zawiera w sobie wszystkie istotne elementy przelewu wierzytelności, w przeciwieństwie do cesji obejmuje wiele innych czynności, które nie wiążą się bezpośrednio z samym przelewem, np.: czynności polegające na prowadzeniu ksiąg handlowych, prowadzeniu egzekucji wierzytelności, doradztwo finansowe.
W kwestii opodatkowania obrotu wierzytelnościami podstawowe znaczenie ma zatem charakter podmiotu, który dokonuje sprzedaży bądź nabycia wierzytelności, a także charakter samej wierzytelności. Każda sprzedaż wierzytelności (własnej lub cudzej) z punktu widzenia prawidłowości jej opodatkowania powinna zatem być rozpatrzona indywidualnie. 
Czy sprzedaż wierzytelności własnych podlega VAT?
Sprzedaż wierzytelności własnych osobie trzeciej nie jest usługą, która jest objęta przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, jeśli jest wykonana przez podatnika, który nie prowadzi działalności w zakresie profesjonalnego obrotu wierzytelnościami. ...> 

Opodatkowanie wierzytelności pieniężnych umorzonych najemcom lokali mieszkalnych
(Decyzja Izby Skarbowej w Łodzi w sprawie interpretacji prawa podatkowego
z 13 czerwca 2007 r., PB I-3/4117/IN-25/US/2007/AA)

Zwolnienie najemców lokali mieszkalnych z długu skutkujące umorzeniem czynszu, odsetek stanowi dla nich podatkowy przychód z innych źródeł. Z kolei umorzenie im kosztów sądowych oraz kosztów upomnień nie wywołuje skutków podatkowych i nie jest przychodem podlegającym opodatkowaniu PIT.
Dokonanie przez Gminę umorzeń czynszu stanowi dla lokatorów nieodpłatne świadczenie. W tej sytuacji przychodem lokatora-najemcy będzie kwota umorzonego czynszu wraz z całością lub odpowiednią częścią odsetek. Momentem uzyskania przychodu jest moment dokonania umorzenia.

Przychód najemców z tytułu umorzonych zaległości czynszowych jest przychodem z innych źródeł. Stosownie zaś do art. 42a ustawy o PIT, podmioty dokonujące wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek - mają obowiązek sporządzić informacje według ustalonego wzoru PIT-8C o wysokości osiągniętego przychodu w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego.

Kwoty przychodów wskazane w informacji PIT-8C należy wykazać w zeznaniu rocznym, zgodnie z art. 45 ustawy o PIT. Oznacza to, iż kwota przychodu odpowiadająca kwocie umorzonych zaległości czynszowych, nieuregulowanych w odpowiednim terminie, jak również zaległości za inne media i odsetki, powinna być rozliczona z pozostałymi przychodami uzyskanymi w roku podatkowym.

Podobny skutek wywołuje umorzenie lokatorowi odsetek ustawowych. Uprawnienia wierzyciela (art. 481 kc) do otrzymania odsetek za opóźnienie - chociaż nie jest ono uzależnione od szkody - trudno nie uznać za szczególny rodzaj odszkodowania w formie zryczałtowanej. Dysponowanie pieniędzmi jest z reguły źródłem korzyści majątkowej i tym samym, jakiekolwiek opóźnienie w zapłacie długu pieniężnego prowadzi do wyrządzenia wierzycielowi szkody.

W przypadku umorzenia należności czynszowych przychodem lokatora będzie kwota umorzonego czynszu wraz z odsetkami, ponieważ uzyskuje on przysporzenie majątkowe w postaci bezpłatnego korzystania z lokalu mieszkalnego. Nie stanowi natomiast przychodu kwota umorzonych kosztów sądowych poniesionych przez wynajmującego i innych kosztów. Jej umorzenie nie powoduje bowiem powstania po stronie najemcy przysporzenia majątkowego i w konsekwencji - przychodu.

SMS
- bramki krajowe i zagraniczne, bezpłatnie 
Komunikatory - ranking, free download,  SMS-y, VOiP

VoIP - programy, urządzenia 
VoIP - sposób na tanie rozmowy 

Inernet Service Provider - sprzedawcy Internetu , szeroko pasmowy, satelitarny, kablowy...

Odsetki - ustawowe, od zaległości podatkowych... 
Lokaty walutowe
Lokaty złotowe

Rachunki ROR

Kredyty mieszkaniowee -pln
Kredyty mieszkaniowe - walutowe
Kredyty konsolidacyjne -pln
Kredyty konsolidacyjne -walutowe
Kredyty samochodowe - walutowe 
Kredyty samochodowe- w PLN . Syndyk - sprzeda nieruchomości 

Usługi biuro@e-gamma.pl  Ulubione  Biuro Reklama Kontakt Home
Copyright 2004   E-GAMMA.PL