Urzędy i instytucje państwowe
Ministerstwa 
Fundusze pomocowe  
Instytucje podległe 
Urzędy państwowe
Urzędy wojewódzkie i samorządowe
Administracja skarbowa
Administracja celna 

Instytuty polskie za granicą
Polskie placówki dyplomatyczne za granicą
Szefowie polskich placówek
Przedstawicielstwa  - dyplomatyczne  w Polsce
Urzędy Konsularne w Polsce
Organizacje  -  międzynarodowe w Polsce

Ambasady Rz.P - USA, Kanada

Formularze, druki - bezpłatnie
Prawo - akty prawne 
Podatki 
Wskaźniki 
1. Emerytury i renty
2. Zasiłek dla bezrobotnych i odprawy
3. Ryczałty i diety
4.Zasiłki
5.Wynagrodzenia
6.Ubezpieczeniae społeczne
7. Odsetki

Cło - akty prawne, import samochodów, akcyza, taryfy celne : Unii, Rosji, Białorusi, Ukrainy, systemy, formularze, wnioski, informacje .......
1. Zwrot podatku :  Anglia, Irlandia, Holandia, Niemcy 
2. UK  TAX  Refunds   
3. UK - zwrot podatku  
4. Informacja o podatkach za granicą- katalog 

 Telepraca - przestaje być istotny wygląd i wiek pracownika a liczą się tylko umiejętności 
    AMW - Agencja Mienia Wojskowego,
Praca w Agencji - oferty
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
Nabór do służby
Agencja Nieruchomości Rolnych 
Praca w ANR, Oferty nieruchomości
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  
Praca w ARiMR
Agencja Rynku Rolnego 
Praca w ARiMR
Agencja Wywiadu 
Służba w Agencji Wywiadu
Archiwa Państwowe 
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego 
Biuro Ochrony Rządu 
Służba w BOR 
Centrum Informacji Europejskiej 
Zatrudnienie w instytucjach UE
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Praca w GDDKiA 
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych 
Główny Inspektorat Farmaceutyczny 
Oferty pracy
Głowny Inspektorat Ochrony Środowiska 
Praca - oferty
Główny Inspektorat Sanitarny 
Oferty pracy 
Główny Inspektorat Transportu Drogowego 
Oferty pracy , Wojewódzkie Inspektoraty Transportu Drogowego
Główny Inspektorat Weterynarii 
Oferty pracy 
Główny Urząd Geodezji i Kartografii 
Oferty pracy 
Główny Urząd Miar 
Praca w GUM 
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego 
Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy w GUNB 
Główny Urząd Statystyczny 
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 
Instytut Energii Atomowej  Instytut Pamięci Narodowej
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
Służba i praca 
Komenda Główna Policji 
Oferty pracy 
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
Naczelny Sąd Administracyjny Narodowy Bank Polski
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Narodowy Fundusz Zdrowia
Najwyższa Izba Kontroli 
Polityka kadrowa 
Państwowa Agencja Atomistyki
Najwyższa Izba Kontroli Państwowa Inspekcja Pracy 
Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Komisja Wyborcza
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Państwowa Agencja Inwestycji Zagranicznych Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 
Praca w PARP , Praktyki w PARP
Polska Akademia Nauk Polska Organizacja Turystyczna
Polski Instytut Spraw Międzynarodowych Polski Komitet Normalizacyjny
Polskie Centrum Akredytacji Polskie Centrum Badań i Certyfikacji
Rada do Spraw Uchodźców Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
Rządowe Centrum Legislacji Rzecznik Praw Dziecka
Rzecznik Praw Obywatelskich Sąd Najwyższy RP
Służba Celna Rzeczypospolitej Polskiej Straż Graniczna RP 
Nabór do służby
Trybunał Konstytucyjny RP Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych 
Oferta zatrudnienia 
Urząd do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców Urząd Dozoru Technicznego 
Oferty pracy 
Urząd Komitetu Integracji Europejskiej Urząd Komunikacji Elektronicznej
Urząd Lotnictwa Cywilnego Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Oferty pracy 
Urząd Patentowy Urząd Regulacji Energetyki
Urząd Służby Cywilnej 
Kariera w Służbie Cywilnej 
Urząd Transportu Kolejowego
Oferty pracy 
Urząd Zamówień Publicznych 
Praktyki studenckie  , Rekrutacja do UZP
Wojskowa Agencja Mieszkaniowa
Wyższy Urząd Górniczy 
Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy
Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
Praca w ZUS