Świadczone usługi

Reklama w serwisie

Kursy walut NBP, OFE, Lokaty, Kredyty, Konta. Banki w Polsce, WIBOR, LIBOR, LIBID, EURIBOR, WIBID. Stopy procentowe.

Akty prawne, kodeksy, ustawy, formularze, druki, wyszukiwarka

Komputery , internet, programy do ¶ci±gnięcia za darmo

W kraju i za granicą

W kraju i za granicą

Aukcje i Giełdy. Handel Międzynarodowy, Auctions. Stock Markets. Inernational Trade.

Rząd, Ministerstwa, Urzędy

Wyślij pocztę

Wyślij SMS , bramki do wszystkich krajów


Zamówienia publiczne
1. Przetargi
2. Negocjacje
3. Zamówienia z wolnej ręki
4. Zamówienia publiczne po zmianach

                   Prawo
Firma
  - akty prawne, informacje prawne, aktualności 
- przedsiębiorca w Polsce 
- przedsiębiorca w UE 

Kodeksy  
Akty prawne - wyszukiwarka  / wszystkie akty prawne - Kancelaria Sejmu /
Prawo bankowe 
Prawo pacjenta
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych 
Prawo papierów wartościowych
Niezbędne informacje, serwisy prawne
Prawo obce i międzynarodowe Akty prawne 
Kapitał początkowy 
Unia Europejska- świadczenia, renty, emerytury, zasiłki ....

      Ustawy, Rozporządzenia,
      Informacje,   Wskaźniki 

1. Emerytury i renty
2. Zasiłek dla bezrobotnych i odprawy
3. Ryczałty i diety
4.Zasiłki
5.Wynagrodzenia
6.Ubezpieczenia społeczne 
- Archiwum -> ubezpieczania społ.
7. Urlop macierzyński  
8. Odszkodowania 
9. Świadczenia przedemerytalne 
10. Odsetki 
11. Emerytura - przeciętne wynagrodzenia do wyliczenia podstawy 
 
Kalkulatory                                             
Zamówienia publiczne

              Firma - akty prawne,  informacje 

Nieruchomości -  prawo, porady 
Prawo pracy 
Cło  - samochody, akcyza, taryfy celne, praw
Formularze, druki,  wnioski
Formularze, druki, wzory pism - sądowe
 
Samochody -  w działalności gospodarczej   

                                                  Aktualności 

TED - PL. Baza danych zamówień publicznych. Jest to internetowa wersja Suplementu do Dziennika Urzędowego i zapewnia najszybszy dostęp do ponad 700 publikowanych dziennie ogłoszeń o przetargach. Korzystanie z witryny TED jest bezpłatne.
TED - EN Supplement to the Official Journal of the European Union. Business opportunities..
SIMAP - PL Portal zamówień publicznych UE. Informacje o europejskiej polityce i prawie zamówień publicznych, formularze zamówień, kody CPV oraz łącza internetowe do innych stron o zamówieniach publicznych w Unii Europejskiej. Standardowe formularze, kody CPV i FAQ są dostępne we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej. 

SIMAP - EN provides background information, links and automatic exchange tools to public purchasers and businesses interested in embracing public procurement opportunities in Europe


Zamówienia publiczne - ABC
W wyścigu o uzyskanie zamówienia publicznego startuje coraz więcej przedsiębiorców. Co roku jednostki sektora finansów publicznych przeznaczają coraz większe środki na inwestycje czy bieżące zakupy towarów i usług. Na swój udział w "torcie pieniędzy publicznych" może liczyć tylko ten przedsiębiorca, który zaproponuje najkorzystniejszą ofertę. Nawet najlepsza oferta nie daje jednak gwarancji uzyskania zamówienia, jeżeli wykonawca nie posiada odpowiedniej wiedzy z zakresu zamówień publicznych. Cykl artykułów "ABC zamówień publicznych" ma tę wiedzę przybliżyć i pełnić rolę przewodnika po meandrach zamówień publicznych.   ...>  
ABC zamówień publicznych - pojęcie wykonawcy
Wykonawca to podmiot, który ubiega się o udzielenie zamówienia, złożył ofertę albo zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego. W pierwszym etapie ubiegania się o zamówienie status wykonawcy będzie przysługiwał każdemu podmiotowi, który zadeklaruje wolę uzyskania zamówienia lub też zostanie zaproszony do udziału w postępowaniu. W dalszym etapie będzie to podmiot, który złożył ofertę; w ostatnim, który zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego. ...> 
ABC przetargów publicznych - przetarg nieograniczony
Prawo zamówień publicznych definiuje przetarg nieograniczony jako tryb udzielania zamówienia, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy. Charakterystyczne dla omawianego trybu udzielenia zamówienia jest to, że może wziąć w nim udział każdy wykonawca. Nie oznacza to jednak, że każdy może uzyskać zamówienie, bowiem otrzyma je tylko ten, który spełni wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz złoży najkorzystniejszą ofertę. ...>  
Zamówienia publiczne po zmianach — przetarg nieograniczony
Prawo zamówień publicznych definiuje przetarg nieograniczony jako tryb udzielania zamówienia, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy. Charakterystyczne dla omawianego trybu udzielenia zamówienia jest to, że może w nim wystąpić każdy wykonawca. Nie oznacza to jednak, że każdy może uzyskać zamówienie, bowiem otrzyma je tylko ten, który spełni wszystkie warunki udziału w postępowaniu, oraz złoży najkorzystniejszą ofertę. ...>
ABC zamówień publicznych — przetarg ograniczony
Przetarg ograniczony to taki tryb udzielenia zamówienia, w którym, w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu, a oferty mogą składać wykonawcy zaproszeni do składania ofert. W tym trybie udzielenia zamówienia wykonawcy nie mają pewności, że uda im się złożyć ofertę. Zaproszeni do składania ofert zostaną bowiem tylko ci wykonawcy, którzy według zamawiającego dają rękojmię wykonania zamówienia. ...>  
Zamówienia publiczne po zmianach – przetarg ograniczony
Przetarg ograniczony to taki tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu, a oferty mogą składać wykonawcy zaproszeni do składania ofert. W tym trybie udzielenia zamówienia wykonawcy nie mają pewności, że uda im się złożyć ofertę. Zaproszeni do składania ofert zostaną bowiem tylko ci wykonawcy, którzy według zamawiającego dają rękojmię wykonania zamówienia. ...>
ABC zamówień publicznych - negocjacje bez ogłoszenia
Prawo zamówień publicznych definiuje negocjacje bez ogłoszenia jako tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający negocjuje warunki umowy w sprawie zamówienia publicznego z wybranymi przez siebie wykonawcami, a następnie zaprasza ich do składania ofert. ...>  
Zamówienia publiczne po zmianach – Negocjacje bez ogłoszenia
Prawo zamówień publicznych definiuje negocjacje bez ogłoszenia jako tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający negocjuje warunki umowy w sprawie zamówienia publicznego z wybranymi przez siebie wykonawcami, a następnie zaprasza ich do składania ofert. ...>
ABC zamówień publicznych - negocjacje z ogłoszeniem
Prawo zamówień publicznych definiuje negocjacje z ogłoszeniem jako tryb udzielenia zamówienia, w którym, po publicznym ogłoszeniu o zamówieniu, zamawiający zaprasza wykonawców dopuszczonych do udziału w postępowaniu do składania ofert wstępnych niezawierających ceny, prowadzi z nimi negocjacje, a następnie zaprasza ich do składania ofert.  Ten tryb udzielenia zamówienia składa się z kilku etapów:   ...> 
ABC zamówień publicznych - Zamówienia z wolnej ręki
Zamówienie z wolnej ręki to taki tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą. Jako jedyny niekonkurencyjny tryb postępowania może być on stosowany w wyjątkowych sytuacjach. ...> 
ABC zamówień publicznych — Umowy w sprawie zamówienia publicznego
Ostatnim etapem udzielenia zamówienia jest zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający zawiera umowę z wykonawcą, który został wybrany zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych. ...>
ABC zamówień publicznych - Licytacja elektroniczna
Nowoczesnym i wygodnym trybem udzielenia zamówienia, zarówno dla wykonawców, jak i zamawiającego, jest licytacja elektroniczna. Zgodnie z definicją ustawową jest to tryb, w którym za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej, umożliwiającego wprowadzenie danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, wykonawcy składają kolejne korzystniejsze oferty, podlegające automatycznej klasyfikacji. Licytacja ta tym różni się od innych postępowań w sprawie udzielenia zamówienia, że jest prowadzona przy wykorzystaniu narzędzi elektronicznych (komputerów i sieci internetowej), za pomocą których wykonawcy składają, a zamawiający odbiera w czasie rzeczywistym oferty podlegające klasyfikacji według ceny. ...>
Zamówienia publiczne w sieci -  przydatne informacje.  Kwestie zamówień publicznych reguluje Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19, poz. 177). Prawo i procedury towarzyszące zamówieniom publicznym są dość skomplikowane, ale przedsiębiorcy mogą znaleźć fachowe porady...... 
Zamówienia publiczne po zmianach — status wykonawcy
Wykonawca to podmiot, który ubiega się o udzielenie zamówienia, złożył ofertę albo zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego. W pierwszym etapie ubiegania się o zamówienie status wykonawcy będzie przysługiwał każdemu podmiotowi, który zadeklaruje wolę uzyskania zamówienia lub też zostanie zaproszony do udziału w postępowaniu. W dalszym etapie będzie to podmiot, który złożył ofertę, w ostatnim, który zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego. ...> 
Zamówienia publiczne po zmianach – Informacje ogólne
W wyścigu o uzyskanie zamówienia publicznego startuje coraz więcej przedsiębiorców. Gra warta jest świeczki, bowiem co roku jednostki sektora finansów publicznych przeznaczają coraz większe środki na inwestycje czy bieżące zakupy towarów i usług. Na swój udział w ,,torcie pieniędzy publicznych” może liczyć tylko ten przedsiębiorca, który zaproponuje najkorzystniejszą ofertę. Nawet najlepsza oferta nie daje jednak gwarancji uzyskania zamówienia, jeżeli wykonawca nie posiada odpowiedniej wiedzy z zakresu zamówień publicznych. Cykl artykułów ABC zamówień publicznych ma tę wiedzę przybliżyć i być przewodnikiem po zawiłych meandrach zamówień publicznych. ...> 


  

 

SMS - bramki krajowe i zagraniczne, bezpłatnie
Komunikatory -
ranking, free download,  SMS-y, VOiP

Formularze sądowe: pisma,  instrukcje wypełnienia , wnioski,-  Księgi Wieczyste,  postępowanie cywilne, KRS, Rejestr Zastawów,  MSiG, Krajowy Rejestr Karny,  inne 
Formularze podatkowe , ZUS, GUS, celne , i inne  Ministerstwa
Urzędy i instytucje państwowe

Urzędy Wojewódzkie i Samorządowe
Administracja celna  
Administracja skarbowa 
- Izby i Urzędy Skarbowe
- Urzędy Skarbowe  niektóre  kategorie podatników 
-
Kontrola Skarbowa   
Polskie placówki dyplomatyczne za granicą
Szefowie polskich placówek
Przedstawicielstwa  - dyplomatyczne  w Polsce
Urzędy Konsularne w Polsce
Kanada - Placówki ,  Polonia, wizy, biznes
USA  - Konsulaty, Polonia, Rząd, biznes

 

Usługi

biuro@e-gamma.pl 

Ulubione 

Biuro

Reklama

Kontakt

Home

Copyright 2004   E-GAMMA.PL