Świadczone usługi Reklama w serwisie Kursy walut NBP, OFE, Lokaty, Kredyty, Konta. Banki w Polsce, WIBOR, LIBOR, LIBID, EURIBOR, WIBID. Stopy procentowe. Akty prawne, kodeksy, ustawy, formularze, druki, wyszukiwarka Komputery , internet, programy do ¶gnięcia za darmo W kraju i za granicą W kraju i za granicą Aukcje i Giełdy online Rząd, Ministerstwa, Urzędy Wyślij pocztę Wyślij SMS , bramki do wszystkich krajów

Aktualizacja 24.12.2008r


1. Akty prawne teksty jednolite 
2. VAT - formularze
3. Informacje
a/ zwrot wydatków na budownictwo mieszkaniowe : przykłady, druki, procedura 
b/ o stosowaniu prawa podatkowego 
i inne ważne informacje 
c) zwolnienie, zwrot podatku 

Syndyk sprzeda :
Syndyk - sprzeda wierzytelności 

Syndyk sprzeda  nieruchomości

 

                                              Podatki
                                
                           Podatek VAT  - Podatek od towarów i usług


      Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług  - Dz. U. z 2004 r. nr 54, poz. 535, .......oraz z 2006 r. nr 143, poz. 1028  i 1029 
      Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług - Dz. U. z 2004 r. nr 97,.........  oraz  z  2006 r. nr 73, poz. 504, nr 172, poz. 1235 i  nr 245, poz. 1784
      Rozporządzenie  Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie kwoty uprawniającej do wyłączenia od podatku od towarów i usług wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (Dz. U. Nr 243, poz. 1759) => pobierz
       Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia  2006r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie => pobierz
      Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 listopada 2006r. w sprawie określenia kwoty uprawniającej do zwolnienia od podatku od towarów i uslug /Dz.U. Nr 220. poz. 1604/. =>   pobierz

Od 22 sierpnia 2005r. w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony odliczyć można 60% kwoty podatku VAT, nie więcej jednak niż 6'000 zł. =>  samochód a VAT 
Ograniczenie obowiązuje przy: zakupie , imporcie, nabyciu dla którego podatnikiem jest nabywca, wewnątrzwspólnotowym nabyciu. 
Adresy administracji podatkowych państw członkowskich  UE udzielających informacji o podatku VAT 

Dyrektywa UE w sprawie VAT - 3 akty prawne 
Sprowadzanie samochodów, niezbędnik kierowcy - więcej

 podatek VAT

Podatek VAT - podatki VAT na stronie Ministerstwa Finansów 
Podatek VAT -  akty prawne dotyczące podatku VAT - Gazeta Podatkowa 
Numery Identyfikacyjne VAT w państwach Unii Europejskiej - plakat
PDF pobierz (4.2 MB) 
VAT - formularze podatkowe  ,
VAT-UE(1) , VAT-UE/A, VAT-UE/B 
 VAT - formularze podatkowe interaktywne US 

Informacje
Pytania i odpowiedzi dotyczące nowej ustawy o podatku VAT - MF
Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów , Akty prawne , formularze

Zwrot wydatków na budownictwo mieszkaniowe : przykłady, druki, procedura, informacje
 


Premia pieniężna a VAT
Dokonanie przez nabywcę zakupu towarów w wysokości określonej umownie nie jest usługą w świetle art. 8 ust. 1 ustawy o VAT. Dlatego też premia wypłacona nabywcy w zamian za takie działania nie jest wynagrodzeniem za usługę opodatkowaną VAT — orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. ...>

Mimo likwidacji firma otrzyma VAT - Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi uznał, że organ podatkowy nie może odmówić zwrotu podatku podatnikowi, który złożył deklarację podatkowej po zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej, za okres w którym działalność jeszcze prowadził....... WSA w Łodzi uchylił zaskarżoną decyzję. Sąd zaznaczył, że uprawnienie podatnika do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług jest podstawową cechą konstrukcji VAT. (...) Złożenie deklaracji podatkowej po zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej, ale za okres, w którym była ona prowadzona, nie może powodować, że podatnikowi nie przysługuje zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym (sygn. akt I SA/Łd 1351/06)" - czytamy w "Gazecie Prawnej"  =>  więcej
   Podstawa opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
Pytanie podatnika: Czy przyjęty w Spółce sposób dokumentowania zdarzeń mających wpływ na wysokość podstawy opodatkowania z tytułu WNT, polegający na wystawieniu przez Spółkę not korygujących, może być uznany za prawidłowy i wystarczający dla celów rozliczania podatku od towarów i usług, to jest czy tego rodzaju dokumenty stanowią wystarczającą podstawę do obniżenia lub podwyższenia podstawy opodatkowania i podatku należnego oraz w konsekwencji do obniżenia lub podwyższenia kwot podatku naliczonego? ...>  

   Rachunki i bez rachunku - Prowadzący działalność gospodarczą nie posiadający statusu podatnika VAT czynnego (w tym podatnicy VAT zwolnieni podmiotowo) dokumentują sprzedaż przy pomocy rachunków. Rachunki wystawiają również podatnicy VAT w stosunku do czynności nieopodatkowanych podatkiem VAT, np. komisanci z tytułu prowizji za wykonaną usługę komisu.
    Faktury VAT - Podatnicy podatku VAT są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży. Fakturę obowiązani są również wystawić podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni lub zwolnieni, dokonujący czynności.......
    Korekty faktur VAT - Dokumentami korygującymi są : faktury korygujące (wystawiane przez sprzedawcę), noty korygujące (wystawiane przez nabywcę). Gdy przedmiotem korekty jest pomyłka w treści faktury, nie ma znaczenia, czy to sprzedawca wystawi fakturę korygującą, czy też nabywca wystawi notę korygującą....
Rozliczanie faktur korygujących
Pytanie podatnika: Jak powinny być rozliczane faktury korygujące wystawione z powodu podwyższenia ceny sprzedaży? ...>
    e-Faktura - 4 sierpnia 2005r. weszło w życie rozporządzenie ministra finansów z dnia 14 lipca 2005r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. z 2005r., Nr 133, poz. 1119)..... 
    Wierzytelności nieściągalne    - Od 1 czerwca 2005r. możliwe jest skorygowanie podatku należnego z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w części dotyczącej wierzytelności odpisanej jako nieściągalna, zaliczonej do kosztów uzyskania przychodu z powodu jej nieściągalności............ 
    Tax free - Sprzedawcy oraz pośrednicy, dokonujący zwrotu podatku podróżnemu mają prawo do pobrania od podróżnego prowizji od zwracanej kwoty podatku VAT 
Podatek VAT przy zbyciu firmowego samochodu
- opodatkowanie sprzedaży samochodu osobowego  (środek trwały) oraz kwestia obowiązku korekty podatku naliczonego zgodnie z art. 91 ust. 2-7 ustawy o podatku od towarów i usług. ...> 
Ograniczenia w odliczaniu VAT od samochodów i paliwa sprzeczne z prawem UE?

Ustalenie podstawy opodatkowania podatkiem VAT przy sprzedaży wyrobów w procedurze zawieszenia poboru akcyzy - Czy w sytuacji, w której następuje dostawa wyrobów akcyzowych zharmonizowanych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy i gdy kwota akcyzy nie jest pobierana, do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług nie wlicza się kwoty tego podatku?
Ustalanie proporcji w związku z odliczeniem VAT
Pytanie podatnika: 1. Jaka część kwoty wydatków poniesionych na wybudowanie w budynku lokali (z których część zostanie przeznaczona celem wykonywania czynności opodatkowanych, a część celem wykonywania czynności opodatkowanych jak i zwolnionych) jest związana z czynnościami opodatkowanymi, tj. czynnościami w związku z którymi przysługuje podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego? 2. Sposób ustalenia kwoty podatku naliczonego, o którą można pomniejszyć podatek należny, w przypadku ponoszenia wydatków na wybudowanie dwóch lokali użytkowych, które będą wykorzystywane przez Podatnika do wykonywania czynności opodatkowanych i zwolnionych. ...>  
Dofinansowanie do wynagrodzenia osób niepełnosprawnych a wyliczenie proporcji VAT
Pytanie podatnika: Kwestia opodatkowania otrzymanej dotacji podmiotowej, która nie ma wpływu na cenę świadczonych usług. ...>  
Wniesienie w formie aportu do spółki z o.o. majątku likwidowanej firmy
Pytanie podatnika: Czy majątek likwidowanej firmy wniesiony aportem do spółki z o.o. podlega opodatkowaniu podatkiem VAT? ...> 
RPO w sprawie badania zasadności zwrotu nadpłaty podatku VAT
Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił (14.03.2007 r.) z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie, że art. 87. ust. 2 zdanie drugie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług jest niezgodny z Konstytucją RP. Poniżej prezentujemy pełną treść wniosku: ...> 
Majątek likwidowanej firmy wniesiony aportem do spółki z o.o.
a opodatkowanie VAT

(Decyzja Izby Skarbowej w Kielcach w sprawie interpretacji prawa podatkowego
z 12 marca 2007 r., PP2/443-16/2007)

             Zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, jej przepisów nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału) samodzielnie sporządzającego bilans. Dla zdefiniowania pojęcia „przedsiębiorstwo” należy odnieść się do przepisów Kodeksu cywilnego – to zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej.
            Artykuł 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT określa, że w przypadku zaprzestania przez podatnika będącego osobą fizyczną wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, obowiązanego do zgłoszenia zaprzestania działalności naczelnikowi urzędu skarbowego, opodatkowaniu podlegają towary własnej produkcji i towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy. Podatnik taki w określonych terminach jest zobowiązany sporządzić spis z natury towarów na dzień zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu oraz zawiadomić o dokonanym spisie, ustalonej wartości i kwocie podatku należnego naczelnika urzędu skarbowego. Podstawą opodatkowania jest wartość towarów podlegających spisowi z natury. W wyniku wniesienia w formie aportu przedsiębiorstwa prowadzonego przez osobę fizyczna do sp. z o.o. przed datą likwidacji działalności gospodarczej, remanent końcowy wyniesie „0”. W związku z powyższym nie wystąpi obowiązek opodatkowania tych towarów.
            Jednocześnie podatnik, który zaprzestał wykonywania czynności podlegającej opodatkowaniu jest zobowiązany zgłosić ten fakt naczelnikowi urzędu skarbowego; zgłoszenie stanowi podstawę do wykreślenia z rejestru podatników VAT.
            Zbycie przedsiębiorstwa, tj. jego sprzedaż lub wniesienie w formie aportu do spółki z o.o. pozostaje bez wpływu na wcześniejsze odliczenie podatku naliczonego dokonane w trybie art. 86 ustawy o VAT, w związku z zakupami dotyczącymi składników majątku trwałego jak i obrotowego (towary handlowe), jeśli służyły prowadzonej działalności podlegającej opodatkowaniu w zbywanym przedsiębiorstwie. Jeśli jednak podatnik w roku ubiegłym rozliczał podatek naliczony związany z zakupami, które w zbywanym przedsiębiorstwie posłużyły zarówno sprzedaży opodatkowanej, jak i czynnościom, od których odliczenie takie nie przysługuje, odliczając go zgodnie z proporcją, o której mowa w art. 90 ust. 2–9 ustawy o VAT, wówczas po zakończeniu roku podatkowego, nabywca przedsiębiorstwa obowiązany jest dokonać odpowiednio korekty kwoty podatku odliczonego.
źródło www.prawoipodatki.com.pl 
Prawo do zwiększenia o zryczałtowany VAT podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT RR
Pytanie podatnika: 1. Czy Strona ma prawo do zwiększenia o zryczałtowany VAT, wynikający z faktur VAT RR, naliczonego podatku od towarów i usług, które jako zobowiązania, stanowiące element zorganizowanej części przedsiębiorstwa, są wnoszone aportem do firmy X w terminach ich wymagalności? 2. Czy Strona, jako spółka wnosząca aport ma obowiązek dokonania korekty VAT naliczonego przy nabyciu zapasów, które są wniesione następnie jako składnik aportu? ...> 
Przedstawiciel podatkowy
Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. 04.54.535) wprowadziła nową instytucję w prawie podatkowym – przedstawiciela podatkowego. Przepisy art. 15 ust. 7–9 tej właśnie ustawy regulują obowiązek ustanowienia przedstawiciela podatkowego w określonych sytuacjach, ogólnie wskazują, kto może zostać przedstawicielem podatkowym oraz upoważniają Ministra Finansów do wydania szczegółowych rozporządzeń w tej kwestii. Instytucja przedstawiciela podatkowego występuje także w ustawie o podatku akcyzowym (przede wszystkim art. 57 – 59, Dz. U. 04.29.257), tekst artykułu jednakże nie obejmuje tej problematyki. ...> 
Nowa dyrektywa VAT (1) - Naczelne zasady systemu podatku VAT w VI dyrektywie i nowej dyrektywie VAT
Podstawowe zasady systemu podatku VAT zawarte w nowej dyrektywie 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE. L Nr 347) są powtórzeniem zasad zawartych w dotychczasowych dyrektywach VAT. Na podstawie art. 411, nowa dyrektywa uchyliła z dniem 1.01.2007 r.: a) I Dyrektywę Rady z dnia 11 kwietnia 1967 r. w sprawie harmonizacji przepisów państw członkowskich w zakresie podatków obrotowych (67/227/EEC), b) VI Dyrektywę Rady z dnia 17 maja 1977 roku w sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich dotyczących podatków obrotowych — powszechny system podatku od wartości dodanej — ujednolicona podstawa wymiaru podatku (ze zm.) (77/388/EEC). ...> 
Nowa dyrektywa VAT (2) - Podatnicy VAT
Podstawowe przepisy dotyczące statusu podatników w systemie podatku VAT zawarte są w Tytule III „Podatnicy”, w art. 9 - 13 dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE. L Nr 347), Te przepisy są w zasadzie powtórzeniem przepisów dotyczących statusu podatników zawartych w art. 4 VI dyrektywy (Tytuł IV). ...>
 Nowa dyrektywa VAT (3) - Przedmiot opodatkowania i transakcje podlegające opodatkowaniu w nowej dyrektywie VAT
Zakres przedmiotowy opodatkowania VAT został określony w nowej dyrektywie w dwóch miejscach. Pierwszy to Tytuł I. Przedmiot i zakres stosowania, art. 2 do 4 (poprzednio w VI dyrektywie w Tytule II — Przedmiot opodatkowania, w art. 2). Przedmiot opodatkowania podatkiem VAT, stosownie do zasady powszechności opodatkowania, określony został możliwie w bardzo szeroki sposób. Zgodnie z przepisem art. 2 ust. 1, opodatkowaniu podatkiem od wartości dodanej poddano cztery rodzaje czynności: ...> 
Nowa dyrektywa VAT (4) - Miejsce transakcji podlegających opodatkowaniu
Przepisy nowej dyrektywy służące określeniu miejsca opodatkowania w przypadku transakcji transgranicznych (międzynarodowych) nie mają zastosowania do obrotu towarowego w obrębie Polski. Zasady określające miejsce świadczenia transakcji transgranicznych (międzynarodowych) wskazują miejsce opodatkowania transakcji (miejsce powstania obowiązku podatkowego), a tym samym określają, na terytorium którego państwa została ona zrealizowana, co uprawnia to państwo do poboru podatku z jej tytułu. Przepisy nowej dyrektywy 2006/112/WE Rady Europy z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE. L Nr 347 – dalej dyrektywy) obowiązują od 1.01.2007 r. ...> 
Nowa dyrektywa VAT (5) – Miejsce transakcji WNT i świadczenia usług
Miejscem opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów jest kraj konsumpcji. Nałożenie ciężaru podatkowego na nabywcę, sprowadzającego towar z państwa unijnego do kraju przeznaczenia (konsumpcji) spełnia podobna rolę jak w przypadku importu towarów z poza Unii. Miejsce wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów określone zostało w art. 40 do 42 nowej dyrektywy  (dalej - dyrektywy).   ...> 
Nowa dyrektywa VAT (6) - Podstawa opodatkowania podatkiem VAT
Podstawa opodatkowania podatkiem VAT została określona w Tytule VII. (art. 72 do art. 92) dyrektywy 2006/112/WE Rady Europy z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE. L Nr 347), obowiązującej od 1.01.2007 r. (dalej – dyrektywa). Dyrektywa uporządkowała przepisy w ww. materii oraz doprecyzowała je w stosunku do przepisów uchylonej z tym dniem VI dyrektywy w sprawie sytemu VAT. ...> 
Nowa dyrektywa VAT (7) - Stawki w nowej dyrektywie VAT
Stawki podatku VAT określone zostały w tytule VIII „Stawki” dyrektywy 2006/112/WE Rady Europy z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE. L Nr 347) (art. 167 do art. 192). ...> 
Eksport w podatku VAT
Eksport towarów podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, co wynika z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej VAT). Na gruncie ustawy zakres pojęcia eksport odbiega od rozumienia potocznego. Definicja eksportu zamieszczona w art. 2 pkt 8 VAT obejmuje jedynie wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty, podczas gdy wywóz towarów do innych krajów Wspólnoty stanowi wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (art. 13 ust. 1 VAT). Ujmując rzecz w skrócie, w ustawie przez eksport towarów rozumie się: wywóz towarów poza terytorium Wspólnoty, który realizowany jest w wykonaniu czynności dostawy towarów, o ile wywóz z kraju zostanie potwierdzony przez właściwy urząd celny. Rozróżniany jest eksport: ...> 
Odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju jako czynność podlegająca opodatkowaniu VAT
Odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54 poz. 535 z późn. zm., dalej: VAT), jest jedną z kategorii czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Definicje świadczenia usług zawiera art. 8 ust. 1 VAT. Trzeb tu podkreślić, że jest to definicja negatywna tzn. każde świadczenie, które nie stanowi dostawy towarów jest świadczeniem usług. Przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art. 7 ust. 1 VAT). W związku z powyższym, usługą będzie każde świadczenie, które nie polega na przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Definicja ta oparta jest na definicji zawartej w art. 24 ust. 1 Dyrektywy VAT Rady UE (2006/112/WE). Negatywne ujęcie definicji świadczenia usług zapewnia realizację zasady powszechności opodatkowania podatkiem od towarów i usług każdej transakcji dokonywanej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Przepis art. 8 ust. 1 VAT numeratywnie zalicza do świadczenia usług: ...>  
Bezpłatne porady prawne i podatek VAT
Interpelacja nr 5967 do ministra finansów w sprawie zasadności obciążania podatkiem od towarów i usług bezpłatnych porad prawnych ...>  
Rozliczenie podatku naliczonego przez przekształconą spółkę jawną
Pytanie podatnika: Prawo spółki jawnej, jako następcy prawnemu przekształconego przedsiębiorstwa, do uwzględnienia w rozliczeniu z tytułu podatku VAT wszelkich odliczeń i zwrotów podatku, jakie przysługiwały osobie fizycznej przed przekształceniem. ...> 
Podatek VAT a koszt podatkowy
Zasada neutralności VAT Konstrukcja podatku o towarów i usług oparta jest na założeniu, iż powinien on obciążać jedynie konsumentów towarów i usług – stąd dla przedsiębiorców podatek ten winien być neutralny. Wyrazem zasady neutralności tego podatku w polskim systemie prawa jest art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług1), który stanowi, że w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi podatku od towarów i usług przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Skorzystanie przez podatnika z uprawnienia, o którym mowa powyżej powoduje, iż podatnik, co do zasady, nie odczuwa ciężaru tego podatku. ...>  
Mały podatnik VAT, mały podatnik pdf
Interpelacja nr 6340 do ministra finansów w sprawie definicji małego podatnika w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ...> VAT można zmniejszyć bez potwierdzenia odbioru korekty 
Nie wszystkie premie pieniężne powinny podlegać VAT 
Zmniejszenie obrotu w wyniku korekty i potwierdzenie odbioru faktury
W art. 29 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług ustawodawca zamieścił jedynie stwierdzenie, że podatnik może zmniejszyć obrót m.in. o kwoty wynikające z dokonanych korekt faktur. Z treści przepisu tego nie wynika, aby uprawnienie to uzależnione było od otrzymania przez podatnika potwierdzenia odbioru faktury przez kontrahenta, a w efekcie bez znaczenia jest data, w jakiej ono nastąpiło — orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. ...> 
Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług
Na posiedzeniu w dniu 26 czerwca br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, przedłożony przez ministra finansów. Najważniejsze zmiany wprowadzone do ustawy o podatku od towarów i usług umożliwią stosowanie preferencyjnej 7 proc. stawki VAT na nowe mieszkania o powierzchni użytkowej do 120 mkw i jednorodzinne domy do 220 mkw. ...>
Stawka VAT na materiały budowlane przy remontach
Interpelacja nr 7303 do ministra finansów w sprawie kosztów materiałów budowlanych ...>
Złożenie korekty a rozpoczęcie biegu terminu na dokonanie zwrotu podatku VAT
Pytanie podatnika: Czy złożenie przez Spółkę korekty deklaracji VAT w terminie do 60 dni licząc od dnia złożenia deklaracji za miesiąc, w którym wykazano nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym do zwrotu bezpośrednio na rachunek bankowy powoduje przedłużenie podstawowego terminu zwrotu? ...> 

                                   Zwolnienia, zwroty podatku , zerowa stawka
Prawo do ponownego wyboru zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług
Pytanie: Od stycznia 2002 r. jestem czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Na podstawie art. 113 ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług chciałbym ponownie wybrać zwolnienie od podatku VAT. Czy na dzień wyboru tego zwolnienia zobowiązany jestem do sporządzenia remanentu likwidacyjnego? ...>  
Zwrot nadwyżki podatku VAT w przypadku braku sprzedaży opodatkowanej
Dość często się zdarza, że przedsiębiorca, który dopiero rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej ponosi jedynie nakłady inwestycyjne, natomiast nie odnotowuje żadnej sprzedaży. Jeżeli odlicza od zakupów inwestycyjnych podatek naliczony, a nie posiada żadnej sprzedaży, powstaje nadwyżka podatku naliczonego nad należnym. Nie jest to większy problem, jeżeli podatnik zamierza w najbliższym czasie rozpocząć dokonywanie dostaw lub świadczyć usługi, z tytułu których będzie występował podatek należny. Schody zaczynają się wtedy, gdy podatnik rozpoczyna długoletnią inwestycje (np. budowę), a nie będzie dokonywał dostawy towarów lub świadczenia usług. ...>  

Zwrot podatku VAT dla podmiotów zagranicznych
Interpelacja nr 6177 do ministra finansów w sprawie zasad zwrotu podatku od towarów i usług naliczonego przy nabyciu towarów i usług podmiotom nieposiadającym siedziby, miejsca zamieszkania albo stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju, niezarejestrowanym na potrzeby podatku od towarów i usług na terytorium kraju ...>  

Przyspieszony zwrot różnicy podatku VAT
Pytanie podatnika: Czy faktury i dokumenty celne powinny być zapłacone w całości na dzień złożenia deklaracji VAT-7, czy tez opłacenie należności z tytułu faktur zakupu i dokumentów celnych musi nastąpić najpóźniej w dniu upływu 25-dniowego terminu do dokonania przyspieszonego zwrotu różnicy podatku? ...> 
O limitach zwolnień VAT
Interpelacja nr 6016 do ministra finansów w sprawie nowych progów podatkowych w podatku VAT oraz podatku dochodowym dla podatników rozliczających się w formie ryczałtu lub księgi podatkowej ...>  
Jak to jest z limitem zwolnienia VAT
Interpelacja nr 6126 do ministra finansów w sprawie rozbieżności w wykładni przepisów ustawy o podatku od towarów i usług ...>  
Zerowa stawka VAT przy eksporcie
Interpelacja nr 7471 do ministra finansów w sprawie problemów polskich eksporterów ze stosowaniem zerowej stawki podatku VAT ...> 
Zerowa stawka VAT przy transakcji wewnątrzwspólnotowej
Zasadą jest, że nabywcą wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów musi być zarejestrowany w kraju przeznaczenia towaru podatnik VAT lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, zarejestrowana dla potrzeb VAT w celu rozliczenia podatku z tytułu tego rodzaju transakcji. Dostawca, chcąc zastosować 0% stawkę VAT dla tego rodzaju transakcji, powinien wykazać, że nabywca spełnia powyższe warunki. Dowodem tego jest wykazanie na fakturze dostawy właściwego i ważnego numeru identyfikacyjnego dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadanego przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierającego dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej. To właśnie ten kod podlega weryfikacji i stanowi podstawę zastosowania preferencyjnej stawki VAT — orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie. ...>

 

 

  


SMS - bramki krajowe i zagraniczne, bezpłatnie
Komunikatory- free download, ranking, SMS-y, VOiP
Formularze sądowe: pisma,  instrukcje wypełnienia , wnioski,-  Księgi Wieczyste,  postępowanie cywilne, KRS, Rejestr Zastawów,  MSiG, Krajowy Rejestr Karny,  inne 
Formularze podatkowe , ZUS, GUS, celne , i inne   

Prawo  - ustawy, kodeksy, inne akty prawne,  wyszukiwarka 

Prawo pracy  
Nieruchomości -  prawo, porady 

 

         Ustawy, Rozporządzenia,
          Informacje,   Wskaźniki 

1. Emerytury i renty
2. Zasiłek dla bezrobotnych i odprawy
3. Ryczałty i diety
4.Zasiłki
5.Wynagrodzenia
6.Ubezpieczenia społeczne 
- Archiwum -> ubezpieczania społ.
7. Urlop macierzyński  
8. Odszkodowania 
9. Świadczenia przedemerytalne 
10. Odsetki 
11. Emerytura - przeciętne wynagrodzenia do wyliczenia podstawy 
Wynagrodzenia : prawo, negocjacje

Kalkulatory


Cło  - akty prawne, import samochodów, akcyza, taryfy celne : Unii, Rosji, Białorusi, Ukrainy, systemy, formularze, wnioski, informacje ....... 
Formularze, druki,  wnioski
Formularze, druki, wzory pism - sądowe
1. Zwrot podatku :  Anglia, Irlandia, Holandia, Niemcy 

2. UK  TAX  Refunds   
3. UK - zwrot podatku  
4.
Informacja o podatkach za granicą- katalog Ministerstwa
Urzędy i instytucje państwowe

Urzędy Wojewódzkie i Samorządowe
Administracja celna  
Administracja skarbowa 
- Izby i Urzędy Skarbowe
- Urzędy Skarbowe  niektóre  kategorie podatników 
-
Kontrola Skarbowa   
Polskie placówki dyplomatyczne za granicą
Szefowie polskich placówek
Przedstawicielstwa  - dyplomatyczne  w Polsce
Urzędy Konsularne w Polsce
Kanada - Placówki ,  Polonia, wizy, biznes
USA  - Konsulaty, Polonia, Rząd, biznes


Usługi biuro@e-gamma.pl  Ulubione  Biuro Reklama Kontakt Home
Copyright 2004   E-GAMMA.PL