Świadczone usługi Reklama w serwisie Kursy walut NBP, OFE, Lokaty, Kredyty, Konta. Banki w Polsce, WIBOR, LIBOR, LIBID, EURIBOR, WIBID. Stopy procentowe. Akty prawne, kodeksy, ustawy, formularze, druki, wyszukiwarka Komputery , internet, programy do ¶gnięcia za darmo W kraju i za granicą W kraju i za granicą Aukcje i Giełdy online Rząd, Ministerstwa, Urzędy Wyślij pocztę Wyślij SMS , bramki do wszystkich krajów

Aktualizacja 22.06.2007r


Podatki od spadków i darowizn :
 - stawki
- akty prawne 
- informacje o stosowaniu prawa , 
  aktualności 

Podatki i opłaty lokalne  - akty prawne, stawki, informacje :

Opłaty lokalne : administracyjna , targowa, uzdrowiskowa, inne

Podatek od posiadania psów

Podatek od środków transportu

Podatek od
nieruchomościPodatki  - ustawy rozporządzenia, inne akty prawne, informacje,  wskaźniki. Bieżące informacje podatkowe

Prawo  - ustawy, kodeksy, inne akty prawne,  wyszukiwarka 

Podatki - ustawy, rozporządzenia informacje

 

Prawo pracy - akty prawne, informacje, wskaźniki, kalkulatory

Cło
 - akty prawne, import samochodów, akcyza, taryfy celne : Unii, Rosji, Białorusi, Ukrainy, systemy, formularze, wnioski, informacje ....... 
Formularze, druki,  wnioski
Formularze, druki, wzory pism - sądowe


 

                        Podatki od spadków i darowizn
         
USTAWA z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn stan  prawny na 01.01.2007r  Dz. U. z 2004 r. nr 142, poz. 1514......... oraz z 2006 r. nr 222, poz. 1629  - wyjątki

Art. 9.
 1. Opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej: 
  1)  9.637 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej; 
  2)  7.276 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej; 
  3)  4.902 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej. 
2. Jeżeli nabycie własności rzeczy i praw majątkowych od tej samej osoby następuje więcej niż jeden raz, do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych dolicza się wartość rzeczy i praw majątkowych nabytych od tej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie. Od podatku obliczonego od łącznej wartości nabytych rzeczy i praw majątkowych potrąca się podatek przypadający od opodatkowanych poprzednio nabytych rzeczy i praw majątkowych. Wynikająca z obliczenia nadwyżka podatku nie podlega ani zaliczeniu na poczet innych podatków, ani zwrotowi. Nabywcy obowiązani są w zeznaniu podatkowym wymienić rzeczy i prawa majątkowe nabyte w podanym wyżej okresie. 3. (skreślony).
Art. 14. 1. Wysokość podatku ustala się w zależności od grupy podatkowej, do której zaliczony jest nabywca. 
2. Zaliczenie do grupy podatkowej następuje według osobistego stosunku nabywcy do osoby, od której lub po której zostały nabyte rzeczy i prawa majątkowe.
3. Do poszczególnych grup podatkowych zalicza się:
   1)  do grupy I - małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów; 
  2)  do grupy II - zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych;
  3)  do grupy III - innych nabywców.
 4. Za rodziców w rozumieniu ustawy uważa się również przysposabiających, a za zstępnych także przysposobionych i ich zstępnych.
 5. (skreślony).

Art. 15. 1. Podatek oblicza się od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku, według następujących skal: 

Kwota nadwyżki

Podatek wynosi

od nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej

do 10.278zł
10.278 -20.556zł
od 20.556zł

3%
308 zł 30 gr. i 5% od nadwyżki ponad 10.278 zł
822 zł 20 gr. i 7% od nadwyżki ponad 20.556 zł

od nabywców zaliczonych do II grupy podatkowej

do 10.278zł
10.278 -20.556zł
od 20.556zł

7%
719 zł 50 gr. i 9% od nadwyżki ponad 10.278 zł
1644 zł 50 gr. i 12% od nadwyżki ponad 20.556 zł

od nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej

do 10.278zł
10.278 -20.556zł
od 20.556zł

12%
1233 zł 40 gr. i 16% od nadwyżki ponad 10.278 zł
2877 zł 90 gr. i 20% od nadwyżki ponad 20.556 zł

2. Nabycie własności w drodze zasiedzenia podlega opodatkowaniu w wysokości 7% podstawy opodatkowania; art. 9 ust. 1 nie ma w tym wypadku zastosowania.
3. Przy ustalaniu wysokości podatku przyjmuje się kwoty wartości rzeczy i praw majątkowych określone w art. 4 ust. 1 pkt 5 i w art. 9 ust. 1 oraz skale podatkowe określone w ust. 1 obowiązujące w dniu powstania obowiązku podatkowego, z zastrzeżeniem ust. 4. 
4. Nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych w drodze darowizny lub polecenia darczyńcy podlega opodatkowaniu według stawki 20%, jeżeli obowiązek podatkowy powstał wskutek powołania się podatnika przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej w toku czynności sprawdzających, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego na okoliczność dokonania tej darowizny, a należny podatek od tego nabycia nie został zapłacony.

Akty prawne - teksty jednolite
Ustawa z dnia 28.07.1983 r. o podatku od spadków i darowizn  Dz. U. z 2004 r. nr 142, poz. 1514, nr 146, poz. 1546, z 2005 r. nr 143, poz. 1199, nr 169, poz. 1418 oraz z 2006 r. nr 222, poz. 1629
       Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18.12.2006 r. w sprawie pobierania przez płatników podatku od spadków i darowizn   Dz. U. z 2006 r. nr 243, poz. 1763)
SD-2 => Pobierz
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26.07.2006 r. w sprawie zeznań podatkowych składanych przez podatników podatku od spadków i darowizn - Dz. U. z 2006 r. nr 139, poz. 988 i nr 246, poz. 1800  lub  Pobierz  
SD-3 => Pobierz  , SD-3A => Pobierz  
        Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18.12.2006 r. w sprawie wzoru  zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych  - Dz. U. z 2006 r. nr 243, poz. 1762) 
SD-Z1 =>  Pobierz   
Rozporządzenie Ministra Finansów i Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 sierpnia 2006 r. w sprawie sposobu pobierania przez notariuszy podatku od spadków i darowizn oraz wzoru deklaracji o wysokości podatku pobranego i wpłaconego przez notariuszy, opublikowane w Dz. U. z dnia 10 sierpnia 2006 r. Nr 143, poz. 1035.  
Pobierz    
SD-2 => Pobierz

Akty prawne Ministerstwa finansów 
Podatki od spadków i darowizn - informator Ministerstwa Finansów 
Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów 
Zmiany w ustawie o podatku od spadków i darowizn
Nowe ulgi mieszkaniowe w spadkach i darowiznach 

                                             Aktualności prawne  

Zmiany w ustawie o podatku od spadków i darowizn
Wśród wielu różnych zmian wprowadzonych do ustawy o podatku od spadków i darowizn ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (ustawa zmieniająca została właśnie podpisana przez Prezydenta RP) na plan pierwszy wybija się ta, która zwalnia od podatku od spadków i darowizn nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez określoną grupę osób. ...>

Podatek od spadków i darowizn - informacje o stosowaniu prawa podatkowego Izby Skarbowej  
Stosowanie znowelizowanych przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn
Dziedziczenie prawa do odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość - czy od przyznanego decyzją odszkodowania należy płacić podatek od spadków i darowizn?
Odwołanie darowizny a podatki 
Spadek - kto dziedziczy?
  
Umowny dział spadku  
Testament  
Przekazywanie majątku między członkami rodziny
W niniejszym artykule omówione zostanie zagadnienie przekazywania majątku między członkami rodziny w drodze darowizny i związanymi z tym kwestiami podatkowymi. Umowa darowizny uregulowana jest w przepisach tytułu XXXIII Księgi trzeciej Kodeksu cywilnego (art. 888-902 kc). Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku (art. 888 kc). ...>  
Nabycie spadku a powstanie obowiązku podatkowego
Pytanie podatnika: Czy spadkobierca skorzysta ze zwolnienia podatkowego wynikającego z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, jeżeli spadkodawca zmarł w 2006r.? ...>
Jak pomniejszyć kwotę podatku od spadku 
Od 1 stycznia br. zmieniły się zasady obliczania wartości spadku. Można od niego odliczyć pewne koszty, które pomniejszą kwotę podlegająca opodatkowaniu. Jednak nie wszystkie poniesione nakłady będą tym skutkowały - podaje "Gazeta Prawna"."Przy nabyciu spadku do (..)
Czym jest wspólne pożycie małżeńskie
Interpelacja nr 6821 do ministra finansów w sprawie wątpliwości interpretacyjnych dotyczących ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych ...>  
Spadkobiercy mieli prawo do zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym
29 maja 2007 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu dotyczące zwrotu kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. ...>  
Wartość rynkowa przedmiotu transakcji
Interpelacja nr 6805 do ministra finansów w sprawie definicji wartości rynkowej przedmiotu transakcji zawartej w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych ...>   
Fiskus żąda podatku od zasiedzenia
Nabywca własności nieruchomości w drodze zasiedzenia musi zapłacić fiskusowi podatek od spadków i darowizn. Nie może przy tym odliczyć kwoty wolnej od podatku. więcej > 
Za stare spadki też trzeba płacić
Podatnicy, którzy otrzymali spadek, a do tej pory nie rozliczyli się z fiskusem, muszą teraz zapłacić podatek. Późniejsze zgłoszenie nabycia majątku nie oznacza, że można skorzystać z nowych zwolnień. Jeśli fiskus spóźni się z decyzją, podatnik będzie mógł liczyć na przedawnienie zobowiązania podatkowego. więcej > 

Spadkobierco, możesz wystąpić o zwrot VAT!

Dnia 14 czerwca 2007 r. mocy obowiązującej nabrał wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 29 maja 2007 r. (P 20/06). Trybunał orzekł w nim niezgodność z art. 21 ust. 1 i art. 64 Konstytucji treści art. 100 Ordynacji podatkowej - w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2003 r. do 31 sierpnia 2005 r. Sprzeczność zachodzi w zakresie, w jakim przepis ten nie przyznaje spadkobiercom podatnika VAT prawa do określenia w decyzji podatkowej prawa do zwrotu na ich rzecz nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, jeżeli spadkodawca przed śmiercią nabył prawo do zwrotu podatku i nie złożył stosownej deklaracji.
Wyrok Trybunału daje podstawę do złożenia wniosku o zwrot nadpłaty podatku przez wszystkich tych, którzy o taki zwrot zgodnie z niekonstytucyjnymi przepisami nie wystąpili. Zakresu niezgodności tych przepisów z Konstytucją nie ograniczono do zastosowań po wejściu w życie wyroku.
Podstawa prawna: Wyrok TK z 29 maja 2007 r., P 20/06 (Dz.U. nr 105, poz. 721).


 


  


SMS - bramki krajowe i zagraniczne, bezpłatnie
Komunikatory- free download, ranking, SMS-y, VOiP

VoIP - tanie rozmowy
VoIP - programy, akcesoria 


Ministerstwa
Urzędy i instytucje państwowe

Urzędy Wojewódzkie i Samorządowe
Administracja celna  
Administracja skarbowa 
- Izby i Urzędy Skarbowe
- Urzędy Skarbowe  niektóre  kategorie podatników 
-
Kontrola Skarbowa   
Polskie placówki dyplomatyczne za granicą
Szefowie polskich placówek
Przedstawicielstwa  - dyplomatyczne  w Polsce
Urzędy Konsularne w Polsce
Kanada - Placówki ,  Polonia, wizy, biznes
USA  - Konsulaty, Polonia, Rząd, biznes
Usługi biuro@e-gamma.pl  Ulubione  Biuro Reklama Kontakt Home
Copyright 2004   E-GAMMA.PL