Świadczone usługi Reklama w serwisie Kursy walut NBP, OFE, Lokaty, Kredyty, Konta. Banki w Polsce, WIBOR, LIBOR, LIBID, EURIBOR, WIBID. Stopy procentowe. Akty prawne, kodeksy, ustawy, formularze, druki, wyszukiwarka Komputery , internet, programy do ściągnięcia za darmo W kraju i za granicą W kraju i za granicą Aukcje i Giełdy online Rząd, Ministerstwa, Urzędy Wyślij pocztę Wyślij SMS , bramki do wszystkich krajów

Aktualizacja 24.01.200r


Podatki i opłaty lokalne  - akty prawne, stawki, informacje :

Opłaty lokalne : administracyjna , targowa, uzdrowiskowa, inne

Podatek od posiadania psów

Podatek od środków transportu

Podatek od nieruchomościPodatki  - ustawy rozporządzenia, inne akty prawne, informacje,  wskaźniki. Bieżące informacje podatkowe 

Prawo  - ustawy, kodeksy, inne akty prawne,  wyszukiwarka 

Podatki - ustawy, rozporządzenia informacje
 
Prawo pracy - akty prawne, informacje, wskaźniki, kalkulatory

Cło
 - akty prawne, import samochodów, akcyza, taryfy celne : Unii, Rosji, Białorusi, Ukrainy, systemy, formularze, wnioski, informacje ....... 
Formularze, druki,  wnioski
Formularze, druki, wzory pism - sądowe
1. Zwrot podatku :  Anglia, Irlandia, Holandia, Niemcy 

2. UK  TAX  Refunds   
3. UK - zwrot podatku  
4.
Informacja o podatkach za granicą- katalog 
 
                                  Podatki o opłaty lokalne
         

 

                                                          Rozdział 4

                                          Podatek od posiadania psów

Art. 13. 
1. Podatnikami podatku od posiadania psów są osoby fizyczne posiadające psy.
2. Podatku od posiadania psów nie pobiera się:  
 1)  pod warunkiem wzajemności - od członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 2)  z tytułu posiadania psów będących pomocą dla osób kalekich (niewidomych, głuchoniemych, niedołężnych),
 3)  od osób w wieku powyżej  65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe - od jednego psa, 
 4)  z tytułu posiadania psów utrzymywanych w celu pilnowania gospodarstw rolnych - po dwa na każde gospodarstwo.
Art. 14. Rada gminy: 
 1)   ustala wysokość stawek podatku od posiadania psów, z tym że podatek od jednego psa nie może przekraczać 53,69 zł rocznie, 
 2)  określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności tego podatku, 
 3)  zarządza pobór podatku od posiadania psów w drodze inkasa oraz określa inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso, 
 4)  może zwolnić mieszkańców gminy z podatku od posiadania psów albo wprowadzić inne zwolnienia niż określone w art. 13 ust. 2.

Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych : tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 121, poz. 844, nr 220, poz. 1601, nr 225, poz. 1635, nr 245, poz. 1775, nr 249, poz. 1828 i nr 251, poz. 1847
Obwieszczenie Ministra Finansów) z dnia 25 października 2006 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych 

Rejestracja psów, rejestracja psów agresywnych, wymagane dokumenty.  

 


  


SMS - bramki krajowe i zagraniczne, bezpłatnie
Komunikatory- free download, ranking, SMS-y, VOiP
VoIP - tanie rozmowy
VoIP - programy, akcesoria 

Ministerstwa
Urzędy i instytucje państwowe
Urzędy Wojewódzkie i Samorządowe
Administracja celna  
Administracja skarbowa 
- Izby i Urzędy Skarbowe
- Urzędy Skarbowe  niektóre  kategorie podatników 
-
Kontrola Skarbowa   
Polskie placówki dyplomatyczne za granicą
Szefowie polskich placówek
Przedstawicielstwa  - dyplomatyczne  w Polsce
Urzędy Konsularne w Polsce
Kanada - Placówki ,  Polonia, wizy, biznes
USA  - Konsulaty, Polonia, Rząd, biznesUsługi biuro@e-gamma.pl  Ulubione  Biuro Reklama Kontakt Home
Copyright 2004   E-GAMMA.PL