Świadczone usługi Reklama w serwisie Kursy walut NBP, OFE, Lokaty, Kredyty, Konta. Banki w Polsce, WIBOR, LIBOR, LIBID, EURIBOR, WIBID. Stopy procentowe. Akty prawne, kodeksy, ustawy, formularze, druki, wyszukiwarka Komputery , internet, programy do ściągnięcia za darmo W kraju i za granicą W kraju i za granicą Aukcje i Giełdy online Rząd, Ministerstwa, Urzędy Wyślij pocztę Wyślij SMS , bramki do wszystkich krajów

Aktualizacja 09.07.2007r


1. Akty prawne teksty jednolite 
2. CIT  - formularze
3. Informacje
 o stosowaniu prawa podatkowego, aktualności 
samochód w firmie  

Syndyk sprzeda :
Odzież damską, męską, młodzieżową, sportową. Modne i atrakcyjne wzory. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Sprzedaż tkanin, dzianin, dodatków do produkcji. www.dereni.com.plSyndyk - sprzeda wierzytelności 

Syndyk sprzeda przedsiębiorstwo : nieruchomości, środki trwałe, ruchomości - Kraków
 
                                                 Podatki
                                                
Podatek dochodowy od osób prawnych


1. Akty Prawne 
a/  Ministerstwo Finansów
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst ujednolicony, stan prawny na dzień 1 stycznia 2007 r.)
Pobierz
Załącznik 1 - Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych  Pobierz
Załącznik 2 - Tabela rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej
- Pobierz
Załącznik 3 - Lista podmiotów, do których mają zastosowanie art. 10 ust. 6, art. 12 ust. 
11, art. 15 ust. 8, art. 16 ust. 9, art. 25a ust. 2 ustawy 
Pobierz  
Załącznik 4 - Lista podmiotów, do których ma zastosowanie art. 20 ust. 14 i art. 22 ust. 6 ustawy  Pobierz    
Załącznik 5 - Lista podmiotów, do których mają zastosowanie art. 21 ust. 8 ustawy
Pobierz
    
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym (Dz.U. nr 183, poz. 1353)
  Pobierz
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2006 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych - (Dz.U. z 22.11.2006 r. Nr 209, poz. 1545)   Pobierz  

Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (tekst ujednolicony, opracowany na podstawie Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 86 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 137, poz. 1302, z 2004 Nr 62, poz. 577 oraz z 2005 Nr 10 poz. 66 ).  

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności doradcy podatkowego w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz szczegółowych zasad ponoszenia kosztów pomocy prawnej udzielonej przez doradcę podatkowego z urzędu (Dz. U. Nr 212, poz. 2075)

Podstawowe zagadnienia 
Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
Akty prawne 

b/ Onet.pl
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst ujednolicony ) Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, Nr 60, poz. 700 i 703 ............2006r Nr 217 poz. 1589, Nr 183 poz. 1353, Nr 251 poz. 1847 - od 1.01.2007 r.  

c/ Gazeta Podatkowa - teksty ujednolicone
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20.12.2006 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów nierezydentów
(publikacja: Dz. U. z 2006 r. nr 246, poz. 1802) 
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18.12.2006 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w 
zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
  (publikacja: Dz. U. z 2006 r. nr 243, poz. 1761)
Podatek dochodowy od osób prawnych -  ujednolicone przepisy prawne

Deklaracje CIT

Formularze dotyczące osiągniętych dochodów (poniesionych strat) od dnia
 1 stycznia 2007r.

Wzory poniższych formularzy zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. Nr 243, poz. 1761)  

Formularze interaktywne CIT do pobrania => pobierz  

                                           Aktualności - informacje prawne
Podatek dochodowy 
od osób prawnych  - w pytaniach  i odpowiedziach 
Rozliczenie leasingu w trakcie trwania umowy: Co jest przychodem leasingodawcy, a co kosztem leasingobiorcy
Bezpośrednie skutki podatkowe umów leasingowych dla stron przejawiają się m.in. w sposobie rozliczenia opłat występujących w podstawowym okresie trwania umowy leasingowej. Okres ten, to czas oznaczony, na jaki została zawarta ta umowa, z wyłącze-niem czasu, na który może być przedłużona lub skrócona, według art. 23 a pkt 2 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) zwanej dalej updof oraz art. 17a pkt 2 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 ze zm.), zwanej dalej updop. ...>
Zmiany w podatku dochodowym – reprezentacja i reklama 
Zmiany w podatku dochodowym – reprezentacja i reklama
Prawo ma to do siebie, że jedna drobna zmiana w przepisie, polegająca na usunięciu lub dodaniu jednego słowa, przecinka, średnika lub spójnika może w bardzo znaczący sposób wpłynąć na losy milionów ludzi. W dalszym ciągu toczy się postępowanie w sprawie kilkunastu liter, które dopisane do pewnej ustawy stworzyły ciąg „i czasopisma” i stały się przyczyną (powodem?) kłopotów i karier bardzo wielu ludzi. Dzisiaj jednak nie o konsekwencjach dopisania do ustawy paru słów, ale o konsekwencjach niewielkiej objętościowo zmiany dotyczącej reprezentacji i reklamy, w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (zmiana została dokonana również w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych). ...>
Rozliczenie leasingu w trakcie trwania umowy: Co jest przychodem leasingodawcy, a co kosztem leasingobiorcy . Koszty i przychody w leasingu operacyjnym. Koszty i przychody w leasingu finansowym.
Rozliczenie kosztów księgowych, podatkowych oraz podatku naliczonego VAT przez leasingobiorcę – leasing finansowy
Umowę leasingu w sensie bilansowym klasyfikują do leasingu finansowego przepisy art. 3 ust. 4 ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 ze zm.). W przypadku oddania przez finansującego (leasingodawcę, wynajmującego, wydzierżawiającego) aktywów trwałych korzystającemu (leasingobiorcy, najemcy i dzierżawcy) do odpłatnego używania lub pobierania pożytków na czas oznaczony na podstawie umowy leasingu, najmu lub dzierżawy o klasyfikacji umowy decyduje zasada przewagi treści ekonomicznej umowy nad jej formą prawną co oznacza, że składniki zalicza się do aktywów trwałych tej strony, na którą przechodzi ryzyko i korzyści wynikające z umowy. ...>
Kiedy spółka może pożyczyć bez podatku - Czy zawarcie umowy odpłatnej pożyczki przez podatnika VAT prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą ze spółką z o.o., w której jest udziałowcem podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych? 
Powiększenie kapitału jest kosztem - podniesienie kapitału zakładowego ma służyć rozwojowi spółki. W konsekwencji koszty tej operacji mają pośredni związek z przychodami podatkowymi. Taki właśnie pogląd przedstawił NSA w wyroku z 22 lutego 2006 r. (IIFSK 191/05). Orzeczenie dotyczyło możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków spółki z o.o. na obsługę prawną w zakresie: organizacji osoby prawnej, rejestracji w KRS oraz doradztwa dotyczącego podniesienia kapitału zakładowego.(...) 
Zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych
 Podatnik może podlegać ogólnemu zobowiązaniu podatkowemu od osiągniętych dochodów oraz/lub zobowiązaniu od niekumulowanych przychodów, które można podzielić na dwie grupy: ...>  
Ryczałt od przychodów osiąganych z tytułu usług niematerialnych
W artykule pt. „Zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych” przedstawiliśmy ogólne zasady dotyczące poboru od zagranicznych osób prawnych podatku od przychodów osiąganych z tytułu usług niematerialnych. Poniżej omówimy poszczególne źródła zobowiązań podatkowych, określanych łącznie jako tzw. usługi niematerialne oraz dotyczące ich zwolnienia. Źródła te wymienione są w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 00.54.654 z późn. zm.; dalej: CIT). Bliższe omówienie kategorii przychodów umieszczonych w w/w artykule jest tym istotniejsze, że katalog przychodów ma w zasadzie charakter zamknięty (patrz pkt 8). ...>
Ryczałt od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
W artykule pt. „Zryczałtowany podatek dochodowym od osób prawnych” przedstawiliśmy ogólne zasady dotyczące poboru podatku od dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. W niniejszym artykule przybliżymy kategorie przychodów objętych ryczałtem oraz zajmiemy się zwolnieniami. Przypomnijmy, że ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.00.54.654 z późn. zm.; dalej: CIT) przewiduje 19 % zryczałtowany podatek od przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 22 ust. 1 CIT). ...>
Zmiany wprowadzone od 1 stycznia 2007 r. do ustaw o podatku dochodowym przyniosły wiele nowych rozwiązań, w tym także dla przedsiębiorców. Zmianom uległy m.in. przepisy dotyczące określania momentu powstania przychodu z działalności gospodarczej. Warto zatem zapoznać się z nowymi regulacjami, aby nie popełniać błędów w rozliczeniach z fiskusem.
Kiedy powstaje przychód?
Ogólna zasada dotycząca ustalania momentu powstania przychodu z działalności gospodarczej, określona zarówno w ustawie o pdof, jak i w ustawie o pdop (art. 14 ust. 1c ustawy o pdof - Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm. i odpowiednio art. 12 ust. 3a ustawy o pdop - Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 ze zm.), stanowi, iż za datę powstania tego przychodu uważa się dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:
1) wystawienia faktury albo
2) uregulowania należności.
Z powyższego wynika, iż moment powstania przychodu z działalności gospodarczej został powiązany z datą wydania rzeczy (w tym towaru) lub wykonania usługi, nie może on być jednak późniejszy niż data wystawienia faktury lub uregulowania należności.

Takie sformułowanie przepisu może budzić wątpliwości Czytelników, czy otrzymanie zaliczki w związku z przyszłą dostawą towaru lub wykonaniem usługi będzie powodowało powstanie przychodu dla celów podatkowych. Należy jednak uspokoić podatników, nie zmieniły się bowiem zapisy art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy o pdof i art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o pdop, wyłączające z przychodów pobrane wpłaty lub zarachowane należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych. Nie jest przy tym istotne, że zostały one udokumentowane fakturą. Jeżeli otrzymane wpłaty stanowią zaliczki, podatnik nie będzie ustalał przychodu z tego tytułu...................
źródło: Gazeta Podatkowa 
Zaliczka nie stanowi przychodu podatkowego  
Zlikwidowane deklaracje – jak unikać problemów - na początku 2007 roku większość przedsiębiorców była zadowolona z powodu ustania obowiązku składania deklaracji rozliczeniowych, związanych z podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Nie musimy już co miesiąc wypełniać np. deklaracji PIT-5, 5L, CIT-2 czy PIT-4. Ustawodawcy zapewne wydawało się, że to uproszczenie spotka się z dużym uznaniem wśród podatników i płatników i nie spowoduje większych kontrowersji. Tymczasem, jak to zwykle bywa z prostymi rozwiązaniami, pojawiły się nieprzewidziane przez decydentów problemy. ...>
Świadczenie z tytułu umowy ubezpieczenia OC
Pytanie podatnika: Czy otrzymany od ubezpieczyciela zwrot równowartości poniesionych przez Spółkę kosztów napraw uszkodzonego mienia osób trzecich jest przychodem podatkowym? ...>
Wydatki na rzecz udziałowców (akcjonariuszy) i członków organów osoby prawnej kosztem uzyskania przychodu
Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Z analizy tych dwóch przepisów jasno wynika, że wydatek może być powiązany z przychodem w sposób nie tylko bezpośredni, ale i pośredni. Nie wszystkie wydatki poniesione przez osobę prawną mogą być zaliczone przez ten podmiot do kosztów uzyskania przychodów. W szczególności nie wszystkie wydatki poniesione przez osobę prawną na rzecz swoich udziałowców (akcjonariuszy) oraz na rzecz członków swoich organów mogą być zaliczone przez osobę prawną do kosztów uzyskania przychodów. ...>  
Wydatki organizacyjne przy zakładaniu spółki są KUP
Koszty organizacji osoby prawnej, a więc koszty poniesione przy zakładaniu spółki, a są to: opłata notarialna, opłata skarbowa, adwokacka (radcowska), stanowią koszt bytu prawnego spółki i stanowią koszt uzyskania przychodów, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych — orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. ...>
Gdy kredyt spłaca dłużnik solidarny
Pytanie podatnika: dotyczy kwestii zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zapłaconych odsetek od kredytu, do spłaty którego Spółka przystąpiła jako dłużnik solidarny. ...>  
Wydatki na nabycie gadżetów opatrzonych w logo jako KUP
Pytanie podatnika: Czy wydatki na nabycie gadżetów opatrzonych w logo np. czapki, kurtki, ręczniki, długopisy itp. stanowią koszt uzyskania przychodów jako wydatki związane z reklamą? ...>  
Kara umowna z tytułu niewykonania umowy
Pytanie podatnika: dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów uiszczonej przez Spółkę cywilną kary umownej z tytułu niewykonania umowy. ...>  
Zawieszenie a przerwanie biegu przedawnienia zobowiązań podatkowych
Przedawnienie zobowiązania podatkowego jest jednym ze sposobów wygaśnięcia stosunku podatkowego bez spełnienia świadczenia, a więc bez zapłaty podatku. Służyć ono ma eliminacji z obrotu prawnego roszczeń organu podatkowego, które z powodu długiego upływu czasu od ich powstania przestały odpowiadać aktualnej sytuacji podatnika. Pozwala także uniknąć stanu niepewności co do ewentualnych należności podatkowych, które nie były przez długi czas dochodzone. Wraz z upływem terminu przedawnienia zobowiązania, wygasa obowiązek przechowywania związanej z nim dokumentacji podatkowej. ...>  
Różnice kursowe przy ustalaniu przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych uznaje za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, obok kwot należnych z tytułu wykonywania tej działalności, także różnice kursowe, które mogą być wynikiem otrzymywania przychodu w walucie obcej. Powstają one, gdy wartość waluty jest inna w dniu zaistnienia zdarzenia gospodarczego oraz w dniu faktycznego otrzymania zapłaty. 1 stycznia 2007 r. weszła w życie nowelizacja tej ustawy (oraz analogiczna nowelizacja ustawy o p.d.o.p.), wprowadzająca wiele zmian do sposobu ustalania różnic kursowych, z których najważniejszą jest możliwość wyboru jednej z dwóch alternatywnych metod ich rozliczania. ...>  
Koszty utrzymania użyczonego lokalu użytkowego
Pytanie podatnika: 1. Czy wydatki związane z bieżącym utrzymaniem użyczonego lokalu użytkowego, takie jak: czynsz i zainstalowanie miernika ciepła, stanowią koszty uzyskania przychodów? 2. Czy nakłady poniesione na wymianę okien, drzwi i grzejników centralnego ogrzewania w tym lokalu należy uznać za wydatki poniesione tytułem remontu i czy wówczas stanowią one koszty uzyskania przychodów? ...>  
Impreza firmowa i koszty uzyskania przychodów
Organizując imprezę w firmie, pracodawcy często liczą na możliwość zaliczenia wydatków z nią związanych do kosztów uzyskania przychodów. Na temat tego, czy jest to dopuszczalne pojawiało się wiele sprzecznych opinii. Z jednaj strony, że jest to możliwe pod warunkiem zachowania pewnych wymogów co do charakteru imprezy i sposobu jej finansowania, a z drugiej - że w żadnym wypadku impreza taka nie może zostać ujęta w koszty. W końcu Ministerstwo Finansów wydało w tej sprawie pismo, które miało ujednolicić interpretację odnośnych przepisów, ale przedstawiona w nim argumentacja nie została przyjęta przez wszystkie urzędy skarbowe. Jak zatem kształtują się stanowiska w tej kwestii? ...>   
Musisz być właścicielem, żeby amortyzować
Podatnik może amortyzować dla celów podatkowych wyłącznie te środki trwałe, do których przysługuje mu prawo własności. Wyjątki od tej zasady dotyczą jedynie amortyzacji środków trwałych, używanych przez leasingobiorcę na podstawie umowy leasingu finansowego (kapitałowego) — orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. ...> 
Określanie wartości zadłużenia
Pytanie podatnika: Jak należy interpretować pojęcie wartość zadłużenia, o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? ...>

 Samochód w firmie - informacje prawne 

 


    

SMS - bramki krajowe i zagraniczne, bezpłatnie
Komunikatory- free download, ranking, SMS-y, VOiP
Formularze sądowe: pisma,  instrukcje wypełnienia , wnioski,-  Księgi Wieczyste,  postępowanie cywilne, KRS, Rejestr Zastawów,  MSiG, Krajowy Rejestr Karny,  inne 
Formularze podatkowe , ZUS, GUS, celne , i inne   

Prawo  - ustawy, kodeksy, inne akty prawne,  wyszukiwarka 

Prawo pracy  
Nieruchomości  

 

Ustawy, Rozporządzenia,
          Informacje,   Wskaźniki 

1. Emerytury i renty
2. Zasiłek dla bezrobotnych i odprawy
3. Ryczałty i diety
4.Zasiłki
5.Wynagrodzenia
6.Ubezpieczenia społeczne 
- Archiwum -> ubezpieczania społ.
7. Urlop macierzyński  
8. Odszkodowania 
9. Świadczenia przedemerytalne 
10. Odsetki 
11. Emerytura - przeciętne wynagrodzenia do wyliczenia podstawy 
Wynagrodzenia : prawo, negocjacje

Kalkulatory


Cło  - akty prawne, import samochodów, akcyza, taryfy celne : Unii, Rosji, Białorusi, Ukrainy, systemy, formularze, wnioski, informacje ....... 
Formularze, druki,  wnioski
Formularze, druki, wzory pism - sądowe
1. Zwrot podatku :  Anglia, Irlandia, Holandia, Niemcy 

2. UK  TAX  Refunds   
3. UK - zwrot podatku  
4.
Informacja o podatkach za granicą- katalog Ministerstwa
Urzędy i instytucje państwowe

Urzędy Wojewódzkie i Samorządowe
Administracja celna  
Administracja skarbowa 
- Izby i Urzędy Skarbowe
- Urzędy Skarbowe  niektóre  kategorie podatników 
-
Kontrola Skarbowa   
Polskie placówki dyplomatyczne za granicą
Szefowie polskich placówek
Przedstawicielstwa  - dyplomatyczne  w Polsce
Urzędy Konsularne w Polsce
Kanada - Placówki ,  Polonia, wizy, biznes
USA  - Konsulaty, Polonia, Rząd, biznes
Usługi biuro@e-gamma.pl  Ulubione  Biuro Reklama Kontakt Home
Copyright 2004   E-GAMMA.PL