Świadczone usługi

Reklama w serwisie

Kursy walut NBP, OFE, Lokaty, Kredyty, Konta. Banki w Polsce, WIBOR, LIBOR, LIBID, EURIBOR, WIBID. Stopy procentowe.

Akty prawne, kodeksy, ustawy, formularze, druki, wyszukiwarka

Komputery , internet, programy do ściągnięcia za darmo

W kraju i za granicą

W kraju i za granicą

Aukcje i Giełdy online

Rząd, Ministerstwa, Urzędy

Wyślij pocztę

Wyślij SMS , bramki do wszystkich krajów

Aktualizacja 24.11.2007r


1. Akty prawne teksty jednolite 
2. PIT - interaktywne formularze 
3. Karta podatkowa
4. Informacje prawne
a/ zwrot wydatków na budownictwo mieszkaniowe : przykłady, druki, procedura 
b/ o stosowaniu prawa podatkowego 
-c/ porównanie ulg podatkowych 2006-2007r
5. Aktualności  prawne
6. Rozliczenia podatkowe roczne 
7. Zwolnienia od podatku dochodowego  

 


 

Syndyk sprzeda :
Odzież damską, męską, młodzieżową, sportową. Modne i atrakcyjne wzory. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Sprzedaż tkanin, dzianin, dodatków do produkcji. www.dereni.com.plSyndyk - sprzeda wierzytelności 

Syndyk sprzeda przedsiębiorstwo : nieruchomości, środki trwałe, ruchomości - Kraków
 

                                              Podatki
                                                
                                Podatek dochodowy od osób fizycznych 

Odsetki - ustawowe, od zaległości podatkowych, stawki, akty prawne 
Koszty uzyskania przychodu, progi podatkowe  - stawki, akty prawne, informacje 

TCDView 1.5 - jest bezpłatnym programem służącym do przeglądania i drukowania dużych plików skanowanych, zarówno pod względem zajętości pamięci (do kilkuset MB) jak i wielkości oryginału papierowego (A0 i większe). Są to przeważnie mapy, zdjęcia satelitarne, plany i dokumentacje techniczne. Należy on do rodziny programów Tessel Software Line, do której wchodzą komercyjne programy SuperEdit, CADRaster i HyperDoc 
Bezpłatne programy — EuroFirma t to propozycja dla firm, które wystawiają dokumenty sprzedaży i nie mają konieczności prowadzenia stanów magazynowych. Jego podstawową zaletą jest łatwość obsługi. Istotne jest również, że w razie, gdyby pojawiła się potrzeba zwiększenia funkcjonalności można w prosty sposób przejść na oprogramowanie komercyjne tego samego producenta – jest nim Humansoft Sp. z o.o.   ...> 
Bezpłatne programy - Fit Faktura
Program Fit Faktura jest rozbudowanym programem umożliwiającym wystawianie różnego rodzaju faktur i tworzenie kartotek towarów, usług i kontrahentów. Oferuje również podstawowe funkcje CRM oraz możliwość generowania wielu raportów. Współpracuje z drukarkami fiskalnymi.

Wynagrodzenia
 

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2006 r. sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe (M.P. Nr 89, poz. 926)  

Moment powstania przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych
I. Uwagi wstępne Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych1) stanowi, że momentem powstania przychodu, co do zasady, nie jest moment powstania należności pieniężnej, lecz moment rzeczywistego otrzymania lub postawienie do dyspozycji podatnika kwoty tej należności. Jest to tzw. metoda kasowa powstania przychodu. Ustawa ta jednakże przewiduje, że w przypadku niektórych źródeł przychodów opodatkowaniu podlegają przychody należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane (metoda memoriałowa powstania przychodu). Powyższe jest zgodne z polityką fiskalną Rzeczypospolitej Polskiej, w której zasadą jest nałożenie obowiązków podatkowych na osoby fizyczne i prawne uzyskujące dochody z własnej działalności gospodarczej, niezależnie od rzeczywiście uzyskiwanych dochodów i złagodzenie tych obowiązków podatkowych względem osób uzyskujących przychody z pracy najemnej, w rolnictwie bądź im pokrewnych. ...>

1. Ministerstwo Finansów
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych  (tekst ujednolicony, stan prawny na dzień 1.01 2007 r.) 
Załącznik 1 - Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych => Pobierz
Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tekst ujednolicony, stan prawny na dzień 1 01. 2007 r.)
Załączniki =>
  Pobierz 
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. Nr 243, poz. 1760). 
  Pobierz 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2006 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych - (Dz.U. z 22.11.2006 r. Nr 209, poz. 1545) Pobierz
Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie stawek karty podatkowej, kwoty do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem świadczeń dla ludności oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2007 r. - (M.P. z 2006 r. Nr 81 poz. 816)  Pobierz 

Akty prawne 
Limity odliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązujące w 2007 r.
Limity odliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązujące w 2006 r. 
Informator - MF 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie wysokości kwoty ulgi uczniowskiej (Dz.U. Nr 218, poz. 1595) 

2. FORMULARZE PODATKOWE   Do prawidłowego działania interaktywnych formularzy (w plikach PDF), niezbędne jest oprogramowanie Adobe Acrobat Reader w wersji CE (polska wersja językowa). => oprogramowanie do pobrania w zależności od posiadanego systemu operacyjnego pobierz 

PIT - interaktywne formularze dotyczące uzyskiwanych dochodów (przychodów) bez opłat

3. Karta podatkowa 
Zmiany w ryczałcie i karcie podatkowej od 1 stycznia 2007 r. 
Karta podatkowa
Karta podatkowa to zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych. Ta forma opodatkowania możliwa jest dla osób fizycznych prowadzących indywidualną działalność gospodarczą oraz spółek cywilnych osób fizycznych. Jest najprostszym sposobem płacenia podatków, który nie wymaga prowadzenia skomplikowanej księgowości, a rachunki wystawia się tylko na żądanie klienta. ...> 
Utrata prawa do karty podatkowej
Pytanie: W chwili obecnej prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną w formie karty podatkowej. Dodatkowo noszę się z zamiarem utworzenia spółki cywilnej prowadzącej działalność tego samego rodzaju. Wspólnicy spółki byliby opodatkowani na zasadach ogólnych. Czy rozpoczęcie działalności w spółce cywilnej spowoduje utratę prawa do korzystania z opodatkowania dotychczasowej działalności gospodarczej w formie karty podatkowej? ...> 
Preferencje (zwolnienia) oraz obowiązki podatników opłacających podatek dochodowy w formie karty podatkowej
Podatnicy prowadzący działalność opodatkowaną w formie karty podatkowej są zwolnieni od obowiązku prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Podatnicy ci są jednak obowiązani wydawać na żądanie klienta rachunki i faktury, o których mowa w odrębnych przepisach, stwierdzające sprzedaż wyrobu, towaru lub wykonanie usługi, oraz przechowywać w kolejności numerów kopie tych rachunków i faktur w okresie 5 lat podatkowych, licząc od końca roku, w którym wystawiono rachunek lub fakturę. ...>

4. Informacje
A/  zwrot wydatków na budownictwo
Zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym 
Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2006 r. sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe (M.P. Nr 89, poz. 926)

Ustawa o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym

Wniosek o zwrot wydatków VZM-1

Załącznik VZM-1/A

Załącznik VZM-1/B

Wykaz materiałów budowlanych objętych prawem zwrotu

Kwota zwrotu niektórych wydatków mieszkaniowych

Broszura informacyjna w sprawie zwrotu

Wykaz numerów telefonów, pod którymi można zasięgnąć informacje w sprawie zwrotu niektórych wydatków mieszkaniowych -  Województw Podkarpackie

Informacja telefoniczna (017) 85-03-669 w Rzeszowie


Informacja Izby Skarbowej w Lublinie

Procedura zwrotu niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym
- Podmioty uprawnione
-Właściwość urzędów skarbowych
-Tryb zwrotu
-Terminy zwrotu
-Niezbędne dokumenty  
Obsługa wniosków w urzędach skarbowych
Miejsce oraz godziny wydawania i przyjmowania wniosków oraz udzielania informacji na temat zwrotu VAT na materiały budowlane 

Wzór wniosku i załącznika  
Wzór wniosku VZM-1
Załącznik VZM-1/A
Załącznik VZM-1/B
Objaśnienia

Zwrot wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym  - przykład 
- opis sytuacji
- wypełniony wniosek    VZM-1, VZM-1/A, VZM-1/B

Kalkulator obliczający kwotę zwrotu podatku VAT 
Akty prawne:
-     Obwieszczenie Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie wykazu materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką VAT w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane stawką 22%.
-    Wykaz materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką VAT w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane stawką 22%.

Informacji udzielają:
Izba Skarbowa w Lublinie

ul. I-szej Armii Wojska Polskiego 3
pokój nr 009 (parter)                                       Informacja telefoniczna: (081) 534-08-66

Izba Skarbowa Ośrodek Zamiejscowy w Zamościu

ul. Podgroble 1
pokój nr 38                           Informacja telefoniczna: (084) 638-40-11 do 13,  wew. 39

Wchodzą w życie zmiany w ustawie regulującej zwrot VAT osobom fizycznym
Dzisiaj (6.03.2007 r.) wchodzi w życie Ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, opublikowana w Dz. U. Nr 23, poz. 138.  ...>

B/ o stosowaniu prawa podatkowego
 
Podatek dochodowy od osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej- informacje o stosowaniu prawa podatkowego Izba Skarbowa w Gdańsku
Podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
- informacje o stosowaniu prawa podatkowego Izba Skarbowa w Gdańsku
Zryczałtowany podatek dochodowy - informacje o stosowaniu prawa podatkowego Izba Skarbowa w Gdańsku
informacja Izby Skarbowej w Gdańsku : - porównanie form opodatkowania
- podatek liniowy 
- wybór formy opodatkowania  podatkiem dochodowym od osób fizycznych, 
 Obowiązek podatkowy
 Źródła przychodów
 Właściwość urzędu
 Zeznanie podatkowe
 Zwolnienia przedmiotowe  
 Informacja Izby Skarbowej we Wrocławiu
Rejestracja działalności - pierwszej działalności gospodarczej 
Formy opodatkowania 
Karta podatkowa  
Podatek liniowy
 
Ryczałt ewidencjonowany   
Zmiany w ryczałcie i karcie podatkowej od 1 stycznia 2007 r. 
Kwartalne opłacanie zaliczek i ryczałtu 
Opodatkowanie dochodów uzyskanych w okresie przed doręczeniem decyzji ustalającej
Pytanie: W jakiej formie powinienem rozliczyć podatek dochodowy za okres od rozpoczęcia działalności do wyboru opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego? ...>
 Zasady ogólne

C/  Ulgi podatkowe w 2006 i 2007 roku – porównanie (1)  
2007-01-24  Ulgi podatkowe w 2006 i 2007 roku – porównanie (2) 
Kontynuujemy porównanie przepisów dotyczących ulg podatkowych, z których możemy skorzystać w rozliczeniu za 2006 rok i 2007 rok. Dzisiaj o darowiznach. 1 stycznia weszły w życie nowe regulacje, zwiększające nieco zakres darowizn, które będziemy mogli...

5. Aktualności prawne
Samochód w firmie - informacje prawne  

Zmiany w podatku dochodowym – reprezentacja i reklama
Prawo ma to do siebie, że jedna drobna zmiana w przepisie, polegająca na usunięciu lub dodaniu jednego słowa, przecinka, średnika lub spójnika może w bardzo znaczący sposób wpłynąć na losy milionów ludzi. W dalszym ciągu toczy się postępowanie w sprawie kilkunastu liter, które dopisane do pewnej ustawy stworzyły ciąg „i czasopisma” i stały się przyczyną (powodem?) kłopotów i karier bardzo wielu ludzi. Dzisiaj jednak nie o konsekwencjach dopisania do ustawy paru słów, ale o konsekwencjach niewielkiej objętościowo zmiany dotyczącej reprezentacji i reklamy, w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (zmiana została dokonana również w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych). ...>
Umorzenie niespłaconych pożyczek udzielonych z ZFŚS - Czy umorzone bądź przedawnione wierzytelności stanowią dla pracowników i byłych pracowników Spółki przychód podlegający opodatkowaniu?
Przychody z najmu lub dzierżawy – zasady wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Wynajmowanie nieruchomości – opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych  
Kwartalna forma opodatkowania przychodów z najmu - Czy rozpoczęcie najmu w trakcie roku podatkowego pozbawia mnie prawa do wyboru kwartalnego sposobu opłacania ryczałtu? ...>
Opodatkowanie sprzedaży mieszkania lub domu 
Uzyskanie odszkodowania w ugodzie sądowej wyklucza opodatkowanie
(Wyrok TK z 29 listopada 2006 r., SK 51/06)

 Trybunał uznał, że art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. g ustawy o PIT w zakresie, w jakim wyłącza zwolnienie podatkowe w stosunku do odszkodowań uzyskanych na podstawie ugody sądowej jest niezgodny z art. 2 i art. 32 ust. 1 Konstytucji. Zdaniem Trybunału niedopuszczalne jest bowiem zróżnicowanie sytuacji prawnej obywatela (na gruncie prawa podatkowego) ze względu na źródło dochodu – orzeczenie sądowe czy ugoda sądowa.

Zaliczka nie stanowi przychodu podatkowego  

Zmiany wprowadzone od 1 stycznia 2007 r. do ustaw o podatku dochodowym przyniosły wiele nowych rozwiązań, w tym także dla przedsiębiorców. Zmianom uległy m.in. przepisy dotyczące określania momentu powstania przychodu z działalności gospodarczej. Warto zatem zapoznać się z nowymi regulacjami, aby nie popełniać błędów w rozliczeniach z fiskusem.
Kiedy powstaje przychód?
Ogólna zasada dotycząca ustalania momentu powstania przychodu z działalności gospodarczej, określona zarówno w ustawie o pdof, jak i w ustawie o pdop (art. 14 ust. 1c ustawy o pdof - Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm. i odpowiednio art. 12 ust. 3a ustawy o pdop - Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 ze zm.), stanowi, iż za datę powstania tego przychodu uważa się dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:
1) wystawienia faktury albo
2) uregulowania należności.
Z powyższego wynika, iż moment powstania przychodu z działalności gospodarczej został powiązany z datą wydania rzeczy (w tym towaru) lub wykonania usługi, nie może on być jednak późniejszy niż data wystawienia faktury lub uregulowania należności.

Takie sformułowanie przepisu może budzić wątpliwości Czytelników, czy otrzymanie zaliczki w związku z przyszłą dostawą towaru lub wykonaniem usługi będzie powodowało powstanie przychodu dla celów podatkowych. Należy jednak uspokoić podatników, nie zmieniły się bowiem zapisy art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy o pdof i art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o pdop, wyłączające z przychodów pobrane wpłaty lub zarachowane należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych. Nie jest przy tym istotne, że zostały one udokumentowane fakturą. Jeżeli otrzymane wpłaty stanowią zaliczki, podatnik nie będzie ustalał przychodu z tego tytułu................... 
zródło: Gazeta Podatkowa

Nauka języka kosztem uzyskania przychodów
Pytanie podatnika: Czy wydatki związane z nauką języka angielskiego można zaliczyć do kosztów prowadzonej działalności? ...>
Zakres i zasady odliczeń przy ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych
Podatnicy decydujący się na korzystanie z opodatkowania zryczałtowanego generalnie nie mają możliwości odliczania kosztów uzyskania przychodu. Przepisy ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. 98.144.930) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 00.14.176; dalej updof) wprowadzają jednak pewne, ściśle określone, odliczenia przysługujące tym podatnikom. ...>  
20 lutego nie przegap ważnego terminu
20 lutego mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek, a także zawiadomienia o wyborze kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek. ...> 
Zlikwidowane deklaracje – jak unikać problemów
Na początku 2007 roku większość przedsiębiorców była zadowolona z powodu ustania obowiązku składania deklaracji rozliczeniowych, związanych z podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Nie musimy już co miesiąc wypełniać np. deklaracji PIT-5, 5L, CIT-2 czy PIT-4. Ustawodawcy zapewne wydawało się, że to uproszczenie spotka się z dużym uznaniem wśród podatników i płatników i nie spowoduje większych kontrowersji. Tymczasem, jak to zwykle bywa z prostymi rozwiązaniami, pojawiły się nieprzewidziane przez decydentów problemy. ...> 
Parlament Luksemburga przyjął ustawę dotyczącą SIF.
Nowa ustawa, która przyjęta została przez parlament Luksemburga dotyczy tzw. Specialised Investment Funds (SIF), w których inwestować będą mogli nie tylko inwestorzy instytucjonalni, ale także osoby fizyczne. Rozwiązanie to pozwoli na rozszerzenie możliwości wykorzystania funduszy w planowaniu podatkowym. ...> 
Zwrot spadkobiercom uprzednio zapłaconych i odliczonych składek ZUS spadkodawcy
Pytanie: Czy zwrot spadkobiercom kwoty składek na ubezpieczenie zdrowotne spadkodawcy niesłusznie pobranych i odliczonych od podatku dochodowego od osób fizycznych powoduje obowiązek doliczenia ich do podatku dochodowego od osób fizycznych spadkobierców? ...>
Wypłacone zadośćuczynienie na rzecz byłego pracownika jest odszkodowaniem
Pytanie: Były pracownik, u którego stwierdzono chorobę zawodową skierował do sądu pozew o wypłatę odszkodowania. Na mocy wyroku sądowego została mu zasądzona kwota … zł tytułem zadośćuczynienia za odczuwalną krzywdę. Czy zasądzona kwota zadośćuczynienia jest odszkodowaniem i wypłacając powyższą kwotę nie jestem jako płatnik zobowiązany do poboru zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych? ...>
Obowiązki pracodawcy jako płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych
Art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 00.14.176) nakłada na zakłady pracy określony obowiązek. Podmioty te są zobowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od nich przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej. Obowiązek obliczania i pobierania zaliczki na podatek dochodowy jest podstawowym obowiązkiem pracodawców, a jednocześnie związane są z nim inne zobowiązania tych podmiotów. ...>
Spółka prawa handlowego jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych
Spółki prawa handlowego na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych pojawiają się w zasadzie tylko jako płatnik, natomiast nie są podatnikiem tego podatku. Spółki osobowe traktowane są na gruncie podatku dochodowego jako podmioty transparentne, czyli zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) opodatkowanie dokonuje się na poziomie wspólników, a nie spółki. ...>  
Opodatkowanie odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych
Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 00.14.176) opodatkowaniu podlegają dochody z odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, prowadzonych przez podmiot uprawniony, z wyjątkiem środków pieniężnych związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą. Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy, odsetki od tych przychodów uznawane są za rodzaj dochodów (przychodów) z kapitałów pieniężnych. ...>
Egzekucja zaliczek PIT jest niedopuszczalna w nowym roku - Organ skarbowy nie może po zakończeniu roku podatkowego orzekać o wysokości zaliczek w PIT ani też ich osobno egzekwować. Stwierdził tak Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznający sprawę Krzysztofa P., który w deklaracji za listopad 2003 r. wykazał ponad 1600 zł zaliczki w PIT. Zapomniał jednak, że za grudzień powinien uiścić taką samą (art. 44 ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT z 1991 r. ze zm.)...... Sprawa trafiła do WSA, który przypomniał, że PIT rozliczany jest rocznie, a nie miesięcznie. Zaliczki przestały więc być wymagalne 31 grudnia 2003 r. Organy nie miały zatem prawa orzekać o nich w roku następnym ani występować o ich egzekucję. Uchylając postanowienie dyrektora izby, WSA dodał, że nie ma znaczenia, czy wysokość zaliczki wynika z deklaracji złożonej przez podatnika czy z decyzji organu skarbowego.......NSA był jednak innego zdania. Oddalając kasację, wyjaśnił, że samodzielność zobowiązania podatkowego z tytułu zaliczki nie oznacza jego całkowitej niezależności. Po zakończeniu roku podatkowego staje się ono częścią zobowiązania za dany rok. Traci wtedy odrębny byt prawny i jako wygasłe nie może być poddane egzekucji (II FSK 41/05).......
Zawieszenie a przerwanie biegu przedawnienia zobowiązań podatkowych
Przedawnienie zobowiązania podatkowego jest jednym ze sposobów wygaśnięcia stosunku podatkowego bez spełnienia świadczenia, a więc bez zapłaty podatku. Służyć ono ma eliminacji z obrotu prawnego roszczeń organu podatkowego, które z powodu długiego upływu czasu od ich powstania przestały odpowiadać aktualnej sytuacji podatnika. Pozwala także uniknąć stanu niepewności co do ewentualnych należności podatkowych, które nie były przez długi czas dochodzone. Wraz z upływem terminu przedawnienia zobowiązania, wygasa obowiązek przechowywania związanej z nim dokumentacji podatkowej. ...> 
Odsetki od poręczeń majątkowych
Pytanie podatnika: Czy Sąd powinien naliczyć zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych od odsetek od sum depozytowych, złożonych w związku z toczącym się sądowym postępowaniem karnym, karnym skarbowym, administracyjnym, cywilnym oraz w sprawach o wykroczenia? ...> 
Odpłatne zbycie składników majątku związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą
Pytanie podatnika: Czy od sprzedaży przedsiębiorstwa przed upływem 5 lat od dnia jego zakupu obowiązywać będzie stawka 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od uzyskanego przychodu oraz czy kwotę uzyskaną ze sprzedaży nieruchomości można przeznaczyć na cele mieszkaniowe? ...>
Wystąpienie wspólnika ze spółki cywilnej a PIT
Pytanie podatnika: Czy uzyskany przez podatnika zwrot wkładu i otrzymana część wspólnego majątku nabytego w czasie trwania spółki cywilnej, odpowiadająca udziałowi podatnika w zyskach spółki w związku z jego wystąpieniem ze spółki cywilnej nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym? ...> 
Konsekwencje podatkowe wystąpienia ze spółki komandytowej
Pytanie podatnika: Czy wycofanie pieniędzy i innych składników majątku ze Spółki Komandytowej do majątku osobistego osoby fizycznej powoduje powstanie obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych? ...>

6. Rozliczenia podatkowe roczne
Najczęściej popełniane błędy w rozliczeniu rocznym – część I
Już wkrótce większość z nas otrzyma od pracodawców informacje o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, co umożliwi wypełnienie i złożenie zeznania rocznego w podatku dochodowym. Jak co roku, wiele ze złożonych zeznań zawierać będzie błędy. Co ciekawe – rodzajowo błędy te są corocznie bardzo podobne i można ich uniknąć bez większego wysiłku. ...> 
Najczęściej popełniane błędy w rozliczeniu rocznym – część II
Tylko niektóre błędy w złożonym rozliczeniu rocznym będą skutkować wezwaniem z urzędu skarbowego do złożenia wyjaśnień albo korekty. Część błędnych pozycji poprawią sami urzędnicy – i będą działać na podstawie przepisów ordynacji podatkowej. W razie stwierdzenia, że deklaracja zawiera błędy rachunkowe lub inne oczywiste omyłki bądź że wypełniono ją niezgodnie z ustalonymi wymaganiami, organ podatkowy, w zależności od charakteru i zakresu uchybień ma do dyspozycji dwie drogi: ...> 
Najczęściej popełniane błędy w rozliczeniu rocznym – część III
W poprzednich artykułach o błędach w rozliczeniu rocznym omówiłem między innymi kwestie zaokrągleń, właściwego ustalania kosztów uzyskania przychodów, czy odczytywania z formularzy PIT 11/8B niewłaściwych numerów NIP. Dzisiaj, na zakońćzenie tego krótkiego cyklu piszę o kilku innych bardzo często popełnianych przez podatników błędach.   ...>
Rozliczenie straty ze źródła przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych
Specyfika prowadzenia działalności gospodarczej polega na tym, że często przedsiębiorca ponosi znaczne koszty na początku działalności, ale zyski osiąga dopiero po kilku latach. Tymczasem okres rozliczeniowy w podatku dochodowym od osób fizycznych ma charakter roczny. Ustawodawca, zdając sobie sprawę z takiej sytuacji, wprowadził w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 00.14.176) regulacje umożliwiające rozliczanie straty ze źródła przychodów (art. 9). ...>
Rozliczenie straty po zmarłym współmałżonku
Pytanie: Prowadzę działalność gospodarczą na zasadach ogólnych. Miesiąc temu zmarła moja żona, która również prowadziła działalność gospodarczą na zasadach ogólnych. Przejąłem prowadzenie działalności po żonie, na własny rachunek. Czy mogę połączyć dotychczasową swoją księgę przychodów i rozchodów z księgą prowadzoną przez żonę? I czy mogę u siebie rozliczyć stratę z lat ubiegłych z działalności żony? ...>  
Możliwość skorzystania z ulgi odsetkowej
Pytanie podatnika: dotyczy odliczenia od podstawy opodatkowania odsetek zapłaconych od kredytu mieszkaniowego, udzielonego na budowę budynku mieszkalnego. ...>  
Zasądzone przez sąd odszkodowanie za nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę jest wolne od podatku dochodowego, ale odsetki już nie. Tak uważa dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie.......
Różnice kursowe przy ustalaniu przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych uznaje za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, obok kwot należnych z tytułu wykonywania tej działalności, także różnice kursowe, które mogą być wynikiem otrzymywania przychodu w walucie obcej. Powstają one, gdy wartość waluty jest inna w dniu zaistnienia zdarzenia gospodarczego oraz w dniu faktycznego otrzymania zapłaty. 1 stycznia 2007 r. weszła w życie nowelizacja tej ustawy (oraz analogiczna nowelizacja ustawy o p.d.o.p.), wprowadzająca wiele zmian do sposobu ustalania różnic kursowych, z których najważniejszą jest możliwość wyboru jednej z dwóch alternatywnych metod ich rozliczania. ...>

7. Zwolnienia od podatku dochodowego    
Zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych - odszkodowania
Osobie fizycznej może przysługiwać odszkodowanie za poniesioną szkodę na gruncie różnych przepisów prawnych. Celem odszkodowania jest zrekompensowanie poniesionej szkody, a nie wzbogacenie poszkodowanego, w związku z czym przepisy prawa podatkowego zawierają zwolnienie odszkodowań od opodatkowania. Na podstawie przepisów art. 21 ust. 1 pkt 3–4, 26, 106, 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 00.14.176), dotyczących omawianych zwolnień podatkowych, można wyróżnić: ...>  
Jedynie bezzwrotna pomoc jest zwolniona z podatku
Pytanie podatnika: Dotyczy zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodów uzyskanych na podstawie umów o dzieło i umów zlecenia współfinansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy z Unii Europejskiej. ...>  


SMS - bramki krajowe i zagraniczne, bezpłatnie
Komunikatory- free download, ranking, SMS-y, VOiP

Formularze sądowe: pisma,  instrukcje wypełnienia , wnioski,-  Księgi Wieczyste,  postępowanie cywilne, KRS, Rejestr Zastawów,  MSiG, Krajowy Rejestr Karny,  inne 
Formularze podatkowe , ZUS, GUS, celne , i inne   


Prawo  - ustawy, kodeksy, inne akty prawne,  wyszukiwarka 

Prawo pracy 

 

Cło  - akty prawne, import samochodów, akcyza, taryfy celne : Unii, Rosji, Białorusi, Ukrainy, systemy, formularze, wnioski, informacje ....... 
Formularze, druki,  wnioski
Formularze, druki, wzory pism - sądowe
1. Zwrot podatku :  Anglia, Irlandia, Holandia, Niemcy 

2. UK  TAX  Refunds   
3. UK - zwrot podatku  
4.
Informacja o podatkach za granicą- katalog Ministerstwa
Urzędy i instytucje państwowe

Urzędy Wojewódzkie i Samorządowe
Administracja celna  
Administracja skarbowa 
- Izby i Urzędy Skarbowe
- Urzędy Skarbowe  niektóre  kategorie podatników 
-
Kontrola Skarbowa   
Polskie placówki dyplomatyczne za granicą
Szefowie polskich placówek
Przedstawicielstwa  - dyplomatyczne  w Polsce
Urzędy Konsularne w Polsce
Kanada - Placówki ,  Polonia, wizy, biznes
USA  - Konsulaty, Polonia, Rząd, biznes
Usługi

biuro@e-gamma.pl 

Ulubione 

Biuro

Reklama

Kontakt

Home

Copyright 2004   E-GAMMA.PL