Świadczone usługi Reklama w serwisie Kursy walut NBP, OFE, Lokaty, Kredyty, Konta. Banki w Polsce, WIBOR, LIBOR, LIBID, EURIBOR, WIBID. Stopy procentowe. Akty prawne, kodeksy, ustawy, formularze, druki, wyszukiwarka Komputery , internet, programy do ściągnięcia za darmo W kraju i za granicą W kraju i za granicą; Aukcje i Giełdy online Rząd, Ministerstwa, Urzędy Wyślij pocztę Wyślij SMS , bramki do wszystkich krajów


Nieruchomości 
. Syndyk sprzeda nieruchomości: 
  1. Nieruchomość woj. Mazowieckie

  2. Nieruchomość komercyjna
  3. Mieszkanie w Krakowie- Śródmieściu - dwupokojowe


IV. Akty prawne 
Informacje dotyczące rynku nieruchomości - aktualności
- mieszkania, domy, działki 
- księgi wieczyste, służebności
- ceny, opłaty,  zwolnienia
- użyczenie, dzierżawa,  najem
VI . Użytkowanie wieczyste
VII. Podatki - informacje
- VAT
- PIT 
- Pozostałe
VIII. Wzory umów, wniosków, pism
IX. Kalkulatory, bezpłatne programy
X Gdzie sprawdzić firmę, której powierzamy budowę 

       --------------------------------------
Podatek od nieruchomości - zwolnienia, stawki i opłaty lokalne, inne informacje 
Odsetki - ustawowe, od zaległości podatkowych... 

BANKI w Polsce, akty prawne, instytucje 
Banki- zagraniczne przedstawicielstwa 
Stopy procentowe  
WIBOR, WIBID, LIBOR, LIBID, EURIBOR, - bieżące i archiwum
 

OFE - stopy zwroty, ranking 

OFE - informacje 

Kursy celne walut
Kursy średnie walut
Kupna/sprzedaży walut 

Samochodowe - także motocykle, autokomisy, ogłoszenia 
Aukcje - dzieł sztuki, RTV AGD, muzyczne,  charytatywne, 
komputery,  elektronika, foto- grafia, i inne

Na świecie B2B, międzynarodowe organizacje handlu. Handel międzynarodowy : Australia, Chiny i Hong Kong, UK, biznes kontakt..

 

Ministerstwa
Urzędy i instytucje państwowe

Urzędy Wojewódzkie i Samorządowe
Administracja celna  
Administracja skarbowa 
- Izby i Urzędy Skarbowe
- Urzędy Skarbowe  niektóre  kategorie podatników 
-
Kontrola Skarbowa   
Polskie placówki dyplomatyczne za granicą
Szefowie polskich placówek
Przedstawicielstwa  - dyplomatyczne  w Polsce
Urzędy Konsularne w Polsce
Kanada - Placówki ,  Polonia, wizy, biznes
USA  - Konsulaty, Polonia, Rząd, biznes

Prawo  - ustawy, kodeksy, inne akty prawne,  wyszukiwarka 

Podatki - ustawy, rozporządzenia informacje

Cło  - akty prawne, import samochodów, akcyza, taryfy celne : Unii, Rosji, Białorusi, Ukrainy, systemy, formularze, wnioski, informacje ....... 
Prawo pracy - akty prawne, dane GUS, ZUS.. wskaźniki 

Formularze sądowe: pisma,  instrukcje wypełnienia , wnioski,-  Księgi Wieczyste,  postępowanie cywilne, KRS, Rejestr Zastawów,  MSiG, Krajowy Rejestr Karny,  inne 
Formularze podatkowe , ZUS, GUS, celne , i inne  

  
                                                             Nieruchomości
  

                   

                                    Syndyk masy upadłości Witolda Kozaka

Ogłasza przetarg na sprzedaż stanowiącego odrębną nieruchomość prawa własności do lokalu mieszkalnego nr 31 w Legionowie, przy ulicy Zegrzyńskiej 31 o powierzchni użytkowej 63,50 m2, objętego księgą wieczystą nr WA1L/00036934/0. 

Cena wywoławcza: 231.556 zł

 Oferty należy złożyć do dnia  9 lutego 2016 roku

Kontakt tel.: 605484000;   e-mail:zbigniew.szymczyk@gmail.com

Regulamin Przetargu ===> pobierz

Operat szacunkowy ====> pobierz

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                Syndyk

ogłasza przetarg  nieograniczony na sprzedaż nieruchomości komercyjnej - nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Pisary 127 gm. Zabierzów składająca się z działki. nr.96/2 o pow. 1683m2 zabudowanej budynkiem hali produkcyjno-magazynowej o pow. 534,8m2 i wiatą magazynową otwartą o konstrukcji stalowej o pow.255,2m2, objęta księgą wieczystą nr KR2K/00021671/4, prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy Zamiejscowy Wydział w Krzeszowicach

Sprzedaż nieruchomości jest podzielona na dwa etapy.

I etap
Oferty pisemne  w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg - Adam Dobrzański Zakład Stolarski"  należy składać wyłącznie za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. do dnia 27.10.2014r. na adres  Adam Dobrzański Zakład Stolarski Pisary 127, 32-064 Rudawa. Decyduje data wpływuOferty, które wpłyną po tym terminie są nieważne.
Spośród wszystkich złożonych ofert  dwie najkorzystniejsze cenowo oferty zostaną wybrane przez Syndyka do drugiego etapu sprzedaży nieruchomości. O wyborze najkorzystniejszych ofert Syndyk poinformuje uczestników w terminie 9dni.
.Proszę o podanie w ofercie nr. telefonu celem szybszego kontaktu.

II etap

Drugi etap postępowania będzie miał miejsce w dniu 07.11.2014r w miejscowości Pisary 127, 32-064 Rudawa o godz 14,00 w formie licytacji. Wygrywa Oferent oferujący najwyższą cenę. Minimalny krok postąpienia to 1500zł.
Syndyk zawrze umowę sprzedaży z Oferentem, który wygrał licytację w terminie do dnia 07.12.2014r.

Sprzedaż nieruchomości może nastąpić za cenę nie niższą niż 150.000,00 zł (dwieście  tysięcy  złotych 00/100gr.). Nieruchomość będzie można oglądać w dniu 17.10.2013r. w godzinach 13,00-14,00. Wycena nieruchomości jest dostępna w biurze syndyka Pisary 127, 32-064 Rudawa. Szczegóły dotyczące przetargu są zawarte w Regulaminie przetargu.

Wycena nieruchomości do porania ==> operat

Osoby zainteresowane zakupem nieruchomości mogą uzyskać szczegółowe informacje dotyczące sprzedaży tel.kom. 600-026-038. , mail: syndyk_krakow@interia.pl  i zapoznać się z Regulaminem przetargu

Warunkiem uczestnictwa w przetargu upadłego jest wniesienie wadium do dnia 27.10.2014r, w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj. kwoty  15.000,00 zł (piętnaście tysięcy 0/100gr.) oraz spełnienie wymogów określonych w regulaminie przetargu

Wadium należy wpłacać na rachunek bankowy masy upadłości prowadzony w SKOK „JAWORZNO”    69 7999 9995 0180 1323 3804 0001  najpóźniej do dnia  27.10.2014r.

nieruchomość sprzedana

--------------------------------------------------------------------------------------------------

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

Konstrukcje Doradztwo Inwestycje Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o.
z siedzibą w Krakowie przy ul. Lea 116

ogłasza przetarg na sprzedaż

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oznaczonego nr.32 położonego w budynku nr 5, położonym w Krakowie - Śródmieściu przy ul. Bosaków  ( mieszkanie 2 - pokojowe  o powierzchni 43,9m2 ) objętego Księgą Wieczystą nr.KR1P / 00390613/ 5

Śródmieście to dzielnica Krakowa w której znajdują się główne zabytki architektoniczne Krakowa. Jest to również centrum handlu w mieście.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej t.j. kwoty 20.000,00 zł (dwadzieścia cztery tysiące dwieście trzydzieści zł. 00/100gr. oraz spełnienie wymogów określonych w regulaminie przetargu
Wadium należy wpłacać na rachunek bankowy masy upadłości prowadzony w Bank Pekao S.A    04 1240 4432 1111 0010 5377 5534  najpóźniej do dnia  23.05.2014r.

Sprzedaż nieruchomości jest podzielona na dwa etapy.

I etap
Oferty pisemne należy składać za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. do dnia 23.05.2014r. (data wpływu) na adres KDI Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o. ul. Lea 116, 30-133 Kraków. Decyduje data wpływuOferty, które wpłyną po tym terminie są nieważne.
Spośród wszystkich złożonych ofert  dwie najkorzystniejsze cenowo oferty zostaną wybrane przez Syndyka do drugiego etapu sprzedaży nieruchomości. O wyborze najkorzystniejszych ofert Syndyk poinformuje uczestników w terminie 3dni.

II etap

Drugi etap postępowania będzie miał miejsce w dniu 28.05.2014r w siedzibie firmy ul. Lea 116, 30-133 Kraków o godz 14,00 w formie licytacji. Wygrywa Oferent oferujący najwyższą cenę. Minimalny krok postąpienia to 2000zł.
Syndyk zawrze umowę sprzedaży z Oferentem, który wygrał licytację w terminie do dnia 16.06.2014r.

Sprzedaż nieruchomości może nastąpić za cenę nie niższą niż 200.000,00 zł (dwieście tsięcy złotych 00/100gr.). W ofercie proszę o podanie nr. telefonu celem jak najszybszego kontaktu.
.
Nieruchomość będzie można oglądać w dniu 16.05.2013r. w godzinach 12,00-13,00. Wycena nieruchomości jest dostępna w biurze syndyka Kraków ul. Lea 116. Szczegóły dotyczące przetargu są zawarte w regulaminie przetargu.

Osoby zainteresowane zakupem nieruchomości mogą uzyskać szczegółowe informacje dotyczące sprzedaży tel.kom. 600-026-038. , mail: syndyk_krakow@interia.pl  i zapoznać się z regulaminem przetargu

Opis nieruchomości lokalowej

Lokal mieszkalny objęty księgą wieczystą nr.KR1P / 00390613/ 5 znaczony nr.32 położony w budynku nr 5 w Krakowie-Śródmieściu  przy ul. Bosaków.    Jest to budynek wielolokalowy posadowiony w zabudowie wolnostojącej. Konstrukcja budynku - ściany z cegły, budynek otynkowany. Wyposażenie w instalacje - wodna, gazowa, elektryczna, kanalizacyjna, teletechniczna. Lokal zlokalizowany jest na trzecim piętrze w ośmiopiętrowym bloku. Blok posiada windę. Mieszkanie składa się z dwóch pokoi, łazienki z wc, przedpokoju i kuchni.

Mieszkanie sprzedane

 

                                          IV   ;Akty prawne  teksy jednolite 
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny 
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego 
Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych.-          Dz.U.2003.99.919 - Listy zastawne i banki hipoteczne
Ustawa o księgach wieczystych i hipotece  Dz.U.2001.124.1361 - Księgi wieczyste i hipoteka  

Prawo spółdzielcze. - Dz.U. 1982 nr 30 poz. 210 
Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych -Dz.U. 2001 nr 4 poz. 27 
Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali 

Ustawa. z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania. (Dz. U. z dnia 11 października 2006 r.) 
W dniu 2 stycznia 2009 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o finansowym wspieraniu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania, na mocy której został uruchomiony program „Rodzina na swoim”. Nowelizacja ta wprowadziła dwie istotne zmiany, które spowodowały, że preferencyjne kredyty na budowę domu stały się dostępne dla większej ilości ==> więcej

Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dziennik Ustaw 2006 nr 156 poz. 1118 
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne - DzU 2005
nr 240 poz. 2027
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i Górnicze - DzU 2005
nr 228 poz. 1947
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami - (publikacja: tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603, nr 281, poz. 2782, ........ oraz z 2006 r. nr 104, poz. 708, nr 220, poz. 1600 ,  poz. 1601 , z 2008 r. Nr 59,  poz. 369, Nr 220, poz. 1412.  
Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa -  Dziennik Ustaw 2007 nr 231 poz. 1700  
Rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. z dnia 14 września 2004. Dz.U. z 20 

  Ustawa z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców - (publikacja: tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 167, poz. 1758 ..., z 2008 r. nr  180, poz. 1112, nr 216, poz. 1367
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości- (publikacja: Dz. U. z 2005 r. nr 175, poz. 1459)  


    Z dniem 1 stycznia 2008 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  (Dz. U. z 2007 r. Nr 191 poz. 1371). Nowa regulacja ma na celu kontynuację procesu przekształcania prawa wieczystego użytkowania w prawo własności na korzystniejszych dla wieczystych użytkowników zasadach, niż zasady obecnie obowiązujące. Wprowadzone przepisami ułatwienia i bonifikaty w przejmowaniu własności mają zachęcać użytkowników wieczystych do przejmowania nieruchomości na własność
     Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 maja 2005 r. w sprawie scalania i podziału nieruchomości - (publikacja: Dz. U. z 2005 r. nr 86, poz. 736)
     Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie powszechnej taksacji nieruchomości - (publikacja: Dz. U. z 2005 r. nr 131, poz. 1092) 
    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości 

     Podatek od nieruchomości - MF 
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r.w sprawie ewidencji podatkowej nieruchomości => Pobierz (46 KB) , Załącznik => Pobierz (107 KB)
Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców
W związku z obowiązkiem dostosowania polskiego prawodawstwa do prawodawstwa unijnego, w szczególności do zapisów Traktatu Akcesyjnego, znowelizowana została ustawa z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 167 poz. 1758 z późn. zm.). ...> 
Nie będzie można licytować nieruchomości za bezcen
Komornicy będą musieli informować o licytacjach nieruchomości w ogólnopolskim rejestrze internetowym. Stronę internetową poprowadzi Ministerstwo Sprawiedliwości albo Krajowa Rada Komornicza. Sąd z urzędu będzie mógł uchylić czynności komornika na każdym etapie egzekucji, jeśli mają one cechy przestępstwa.  >


                                      V   Aktualności - informacje, porady  

1. Mieszkania, domy, działki, spółdzielnia mieszkaniowa 


Sprzedaż nieruchomości a długi spadkowe  
Zasiedzenie nieruchomości   
Kara za zakup nieruchomości finansowany z nieujawnionych źródeł
W 2007 roku badanie transakcji związanych z obrotem nieruchomościami ma być jednym z priorytetów kontroli skarbowej. Jeśli fiskus udowodni, że zakup mieszkania lub domu został dokonany z pieniędzy niewiadomego pochodzenia, nabywca zapłaci od tej kwoty 75 proc. podatku. więcej > 


Jak zamienić mieszkanie? 
Jak potwierdzić tytuł prawny do komunalnego lokalu mieszkalnego? 
Mieszkanie komunalneLokale socjalne i zamienne - ochrona praw lokatorów
Odrębna własność lokalu i nieruchomość wspólna 
Zanim odkupisz mieszkanie od spółdzielni
Spółdzielcy, które zamierzają w najbliższym czasie wyodrębnić swoje mieszkanie ze spółdzielni mieszkaniowej, powinni sprawdzić, czy jego budynek nie jest obciążony hipoteką. Jeżeli na budynku ciąży hipoteka, to po 1 stycznia 2007 zostanie ustawiona hipoteka łączna na wszystkich lokalach wchodzących w skład budynku. Oznacza to, że część zadłużenia spółdzielni, często wiele milionów złotych, zostanie przypisana do hipoteki wyodrębnionego mieszkania.....
Prawa i obowiązki członków spółdzielni mieszkaniowej
Działania, jakie podejmuje spółdzielnia mieszkaniowa, są działaniami skierowanymi na rzecz wspólnego dobra jej członków. Nad spółdzielnią czuwają odpowiednie organy, które podejmują decyzje w ważnych dla niej sprawach. By spółdzielnia mogła efektywnie funkcjonować, powinni współpracować dla jej dobra wszyscy jej członkowie. Członkom spółdzielni przysługują pewne prawa, dzięki którym mogą oni wpływać na politykę organów zarządzających spółdzielnią. Członkowie mają też określone obowiązki wobec spółdzielni. Rejestr szczegółowych uprawnień i obowiązków można znaleźć w statucie spółdzielni. Obok statutu istnieją przepisy prawne, zawarte w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych i w Prawie spółdzielczym, obowiązujące bezwzględnie członków spółdzielni. ...>  
Prawa członków spółdzielni w świetle nowej ustawy mieszkaniowej - spółdzielcy obecnie stoją wobec realnej szansy uwłaszczenia zajmowanych nieruchomości. Ta sama regulacja prawna, która daje przeciwnikom ustawy podstawę do formułowania wniosków skarżących ją do Trybunału Konstytucyjnego, ze względu na jej niekonstytucyjność, jest dla drugich podstawą do przejmowania lokali na własność i to za niewielkie pieniądze --> więcej  
Lokatorzy będą mogli sprawdzić, ile i za co płacą - od 31 lipca zarządy spółdzielni będą musiały prowadzić szczegółowe ewidencje przychodów i wydatków. Dostęp do dokumentacji finansowej uzyska każdy spółdzielca, który ponosi opłaty na rzecz spółdzielni. Rozliczenia kosztów muszą być prowadzone oddzielnie dla każdej nieruchomości. więcej >
Gdy spółdzielnia mieszkaniowa łączy się z inną, dzieli, upada lub postawiona zostaje w stan likwidacji…
Zdarza się, że spółdzielnia mieszkaniowa łączy się z inną spółdzielnią lub dzieli w taki sposób, że z jej wydzielonej części zostaje utworzony nowy organ. Niezbędne w tej materii są uchwały walnych zgromadzeń oraz stosowny wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Skutkiem likwidacji bądź ogłoszenia upadłości spółdzielni jest utrata przez nią bytu prawnego. Spółdzielnia przestaje istnieć, ustaje członkostwo osób w niej zrzeszonych, a w dalszej kolejności następuje likwidacja majątku spółdzielni. Jak wygląda procedura łączenia, wydzielania bądź likwidacji oraz co Prawo spółdzielcze stanowi na ten temat, przedstawiamy w poniższym materiale. ...>
Jak pozbyć się uciążliwego sąsiada?  - wspólnota mieszkaniowa na podstawie art. 16 ustawy o własności lokali może w trybie procesu zażądać sprzedaży lokalu uciążliwego sąsiada w drodze licytacji, jeżeli....
Zakup mieszkania od gminy -
nieruchomość lokalowa jest częścią budynku wyodrębnioną na mocy przepisów szczególnych od pozostałej części budynku ze względu na odrębny przedmiot własności. Częściami składowymi nieruchomości lokalowej są; lokal, pomieszczenia pomocnicze-przynależne, udział w nieruchomości wspólnej (prawo związane z własnością lokalu)
Mieszkanie spółdzielcze czy we wspólnocie   
Dochody wspólnoty mieszkaniowej
Pytanie podatnika: dotyczy opodatkowania dochodów wspólnoty mieszkaniowej po 01.01.2007 r. ...>
Po zakupieniu mieszkania od dewelopera nie można zapomnieć o dopełnieniu formalności związanych z założeniem księgi wieczystej dla swojego lokalu. Co należy zrobić po zakupieniu mieszkania od dewelopera? 
Nawet jednorazowa sprzedaż działki budowlanej może być opodatkowana VAT
Interpelacja nr 5855 do ministra finansów w sprawie opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży działek budowlanych ...>
Zakup mieszkania na cele prowadzonej działalności gospodarczej
Pytanie podatnika dotyczy: 1) prawa do zakupu mieszkania i przeznaczenia jego wyłącznie na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej, 2) przysługiwania prawa do odliczenia 7% podatku VAT naliczonego na fakturze dokumentującej zakup lokalu mieszkalnego przeznaczonego na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej. ...> 
Rozgraniczenie nieruchomości.  
Nabywanie nieruchomości "niekoniecznie" rolnych"   - nabywając nieruchomość nawet zabudowaną możemy spotkać się z sytuacją, że nasz nabytek zostanie określony jako zakup nieruchomości rolnej... 
Sprzedaż budynku mieszkalno–usługowego wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu ......
Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców. 
Nie będzie można licytować nieruchomości za bezcen
Komornicy będą musieli informować o licytacjach nieruchomości w ogólnopolskim rejestrze internetowym. Stronę internetową poprowadzi Ministerstwo Sprawiedliwości albo Krajowa Rada Komornicza. Sąd z urzędu będzie mógł uchylić czynności komornika na każdym etapie egzekucji, jeśli mają one cechy przestępstwa. więcej >Rozbiórka
Pozwolenie na rozbiórkę
Zgłoszenie rozbiórki obiektów budowlanych niewymagających pozwolenia na rozbiórkę
Obiekty budowlane niewymagające pozwolenia na budowę  
Jak pozbyć się śmieci   
2.Księgi wieczyste  
Księga wieczysta  
Założenie i aktualizacja księgi wieczystej - w Polsce duża cześć nieruchomości głównie położonych na obszarach wiejskich ma nieuregulowany stan prawny przejawiający się głównie brakiem założonej księgi wieczystej lub brakiem aktualnych wpisów...... 

Służebność drogi koniecznej - jedną z często spotykanych sytuacji nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomości jest brak zagwarantowanego dojazdu do drogi publicznej...
Hipoteka
Hipoteka jest ograniczonym prawem rzeczowym i rodzajem zabezpieczenia wierzytelności na nieruchomości. Dzięki hipotece możemy łatwiej uzyskać kredyt w banku (kredyt hipoteczny lub pożyczkę hipoteczną). W potocznym rozumieniu hipoteka to taki „zastaw ” na nieruchomości - działce, domu, mieszkaniu. ...>  
Hipoteka jako zabezpieczenie kredytu - koszty i procedury
Pierwszym krokiem kredytobiorcy, który chciałby zabezpieczyć kredyt hipoteką, jest wizyta w banku. Bank ocenia czy proponowana przez klienta nieruchomość stanowić będzie dobre zabezpieczenie kredytu (ocena stanu prawnego nieruchomości oraz jej wartości rynkowej). W tym celu należy dostarczyć bankowi: ...>  

3. Ceny, opłaty, dodatki, ulgi, zwolnienia 
Czynsz i inne opłaty 

Mieszkanie czy dom — oto jest pytanie
 
Nowe ulgi mieszkaniowe w spadkach i darowiznach  
Zwrot kaucji mieszkaniowej 
Koniec bonifikat przy sprzedaży mieszkań komunalnych?
Rodziny zostały pozbawione możliwości wykupu swojego mieszkania za 10 proc. wartości rynkowej. To skutek wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, likwidującego bonifikatę przy sprzedaży mieszkań komunalnych. więcej >  
Zwrot bonifikaty za wykupione mieszkanie komunalne - najemca lokalu komunalnego wykupując swoje mieszkanie najczęściej kupuje je z bonifikatą.. 
Dodatek mieszkaniowy
Ceny nieubłaganie rosną, a o wyraźnych podwyżkach pensji możemy na razie tylko pomarzyć. Gdzie szukać wsparcia, gdy nie starcza na podstawowe opłaty? Jeżeli spełnimy kilka warunków, możemy starać się o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Jest on jedną z form pomocy państwa dla tych, którzy nie są w stanie pokryć kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania. Komu przysługuje dodatek mieszkaniowy, gdzie załatwić formalności, jakie dokumenty złożyć? - na te i wiele innych pytań odpowiemy w poniższym materiale. ...>   
Zbycie nieruchomości nabytej w drodze spadku a prawo do ulgi mieszkaniowej
Pytanie: W 2006 r. nabyłem w drodze dziedziczenia ustawowego budynek mieszkalny. Skorzystałem z ulgi przewidzianej w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn. W tym roku zamierzam przekazać wspomnianą nieruchomości w formie darowizny swojemu synowi. Czy spowoduje to utratę prawa do ulgi i konieczność zapłaty podatku? Dodam, że po dokonaniu darowizny nadal będę zamieszkiwał w tym budynku. ...>
Wzrost kosztów budowy domów - osoby, które na ten rok zaplanowały budowę domu, są przerażone wzrostem cen materiałów budowlanych.... 
Zakup na rynku wtórnym rozpoczętej budowy budynku mieszkalnego
Pytanie podatnika: Dotyczy możliwości korzystania z ulgi odsetkowej. ...> 
Koszty zakupu mieszkania  
Garaż i odsetki od kredytu mieszkaniowego
Czy wydatki na spłatę odsetek od kredytu mieszkaniowego, którym w części został sfinansowany zakup lokalu mieszkalnego wraz z przynależnym do tego lokalu pomieszczeniem gospodarczym, garażem, udziałem we wspólnych częściach budynku i udziałem we własności gruntu, podlegają w całości odliczeniu od podstawy opodatkowania? ...>
Ulga meldunkowa przy sprzedaży mieszkania
Pytanie podatnika: Dotyczy opodatkowania przychodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz ewentualnego zastosowania "ulgi meldunkowej". ...>
Opłata adiacencka
Opłata adiacencka to opłata, którą właściciel lub użytkownik wieczysty musi zapłacić gminie, jeżeli wzrosła wartość jego nieruchomości w wyniku podziału, scalenia lub inwestycji gminy w wykonanie infrastruktury technicznej, np. wybudowanie wodociągu czy wybudowanie lub modernizację drogi.   ...> 
Kupując nieruchomość, trafiamy pod lupę fiskusa
Każda osoba, która kupiła nieruchomość i zapłaciła za nią więcej niż 250 tysięcy złotych, musi się liczyć z tym, że fiskus będzie chciał sprawdzić legalność dochodów, za które je nabyła.

Państwo dopłaci do całego mieszkania
Dopłaty do kredytów mieszkaniowych mają obejmować całą powierzchnię lokalu, a nie tylko do 50 m kw. mieszkania. więcej >

4.Użyczenie, najem, dzierżawa
Umowa użyczenia  
Użyczenie zamiast najmu - czy to ma sens? - Ogromne podobieństwa i zalety umowy użyczenia powodują, że od czasu do czasu, właściciele zwłaszcza lokali mieszkalnych decydują się na zawarcie umowy użyczenia zamiast umowy najmu, co w ich mniemaniu ma uchronić ich przed obowiązkiem zapłacenia podatku dochodowego.......
Zapoznaj się ze zmianami w przepisach dotyczących najmu lokali - jeżeli masz mieszkanie do wynajęcia... 
Najem i dzierżawa nieruchomości w pytaniach i odpowiedziach – część I
Rozpoczynamy publikację cyklu odpowiedzi na pytania dotyczące problematyki najmu i dzierżawy. Raz w tygodniu odpowiemy na najczęściej pojawiające się w związku z najmem i dzierżawą pytania. ...> 
Najem i dzierżawa nieruchomości w pytaniach i odpowiedziach – część II
Kontynuujemy publikację odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące najmu i dzierżawy nieruchomości.. ...> 
Najem i dzierżawa nieruchomości w pytaniach i odpowiedziach – część III 
Najem i dzierżawa nieruchomości w pytaniach i odpowiedziach – część IV
Pytanie: Czy przychody z najmu mogą być rozliczane w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej?   ...> 
Najem i dzierżawa nieruchomości w pytaniach i odpowiedziach – część V
Pytanie: Czy przychody z wynajmu nieruchomości, uzyskiwane poza działalnością gospodarczą mogą być opodatkowane podatkiem liniowym 19%?   ...> 
Najem i dzierżawa nieruchomości w pytaniach i odpowiedziach- cz. VI
Pytanie: Jak opodatkować przychody z najmu nieruchomości otrzymanej w drodze spadku? ...>
Najem lokalu mieszkalnego – poradnik   
Obowiązki wynajmującego i najemcy -
w umowie najmu lokalu strony mogą ustalić wzajemne obowiązki, co do utrzymania lokalu. Jeżeli tego nie zrobią to obowiazuje ustawowy sposób podziału obowiązków określony w ustawie (art. 6a-6e ustawy o ochronie praw lokatorów).....
Zakończenie najmu - umowa najmu lokalu mieszkalnego ulega rozwiązaniu albo z upływem okresu na jaki została zawarta a jeżeli została zawarta na czas nieokreślony właściciel aby zakończyć najem będzie musiał albo porozumieć się z lokatorem w celu rozwiązania najmu, a gdy lokator nie wyraża zgody na rozwiązanie umowy powinien ją wypowiedzieć..  
Najem okazjonalny 
Zawarcie umowy najmu
właściciele przygotowując umowę najmu bardzo często zapominają, że umowa najmu lokalu mieszkalnego jest jedną z najbardziej sformalizowanych umów, a swoboda stron w kształtowaniu jej treści jest bardzo mocno ograniczona.......
Umowa najmu i dzierżawy - podobieństwa i różnice
Zarówno umowa najmu, jak i umowa dzierżawy pozwala na użytkowanie cudzej rzeczy. Podstawową różnicą jest to, że dzierżawa pozwala również na pobieranie pożytków z używania rzeczy. Umowa dzierżawna może ponadto dotyczyć także praw. Zasady najmu i dzierżawy określa kodeks cywilny. ...>  

VI Użytkowanie wieczyste 

Użytkowanie wieczyste – dostawa towarów czy świadczenie usług
Na przestrzeni kilku ostatnich lat dość wyraźnie zarysował się spór co do kwalifikowania na płaszczyźnie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług użytkowania wieczystego jako dostawy towarów bądź też jako usługi. Ministerstwo Finansów wielokrotnie prezentowało stanowisko, że czynność oddania nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste stanowi świadczenie usługi w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy VAT (pismo z dn.11.08.2004r., nr PP1-811-1181/2004/EF/2699, odpowiedź na interpelacje poselska z dn.11.04.2005r.). ...> 
Użytkowanie wieczyste czy własność? 
Opłata za wieczyste użytkowanie jako koszt uzyskania przychodu
Pytanie podatnika: Czy koszty poniesione w związku ze zwrotem na rzecz Zbywcy nieruchomości wydatków poniesionych przez niego na opłatę za użytkowanie wieczyste za okres wskazany w umowie stanowią dla „E” koszt uzyskania przychodu? ...> 
Leasing prawa wieczystego użytkowania gruntu niemożliwy
Interpelacja nr 7103 do ministra finansów w sprawie zmian w ustawach, w tym w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, dotyczących umowy leasingu ...> 


VII. Podatki 

Orzecznictwo podatkowe: Podzielenie nieruchomości na kilka działek nie jest profesjonalną działalnością gospodarczą - wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 lutego 2008 r., sygn. akt. I FSK 1818/07 ...> 
Kiedy powstaje obowiązek płacenia podatku od nieruchomości od budowanego domu? ...>
Ewidencja podatkowa nieruchomości
Opodatkowanie sprzedaży mieszkania lub domu 
Cesja praw do nieruchomości jest opodatkowana - Wykorzystując boom na rynku nieruchomości wielu podatników zarabia na umowach przedwstępnych z deweloperami. Często zapominają, że zyski z tytułu cesji praw do nieruchomości są opodatkowane według progresywnej skali podatkowej - 19, 30 lub 40 proc. Fiskus zapowiada kontrole takich dochodów. Pojawiły się także wątpliwości co do uprawnień nabywcy do skorzystania z ulgi odsetkowej - podaje "Gazeta Prawna".
Podatek przy sprzedaży nieruchomości – poselskie wątpliwości
Interpelacja nr 7336 do ministra finansów w sprawie podatku dochodowego od sprzedaży nieruchomości ...>
Poseł troszczy się o budżet, ale nie czyta przepisów
Interpelacja nr 5553 do ministra finansów w sprawie pilnej potrzeby zmiany przepisów dotyczących opodatkowania sprzedaży nieruchomości ...> 
Warunki zwolnienia z podatku od nieruchomości sprzeczne z prawem unijnym?
Interpelacja nr 6112 do ministra finansów w sprawie zakwestionowania przez Komisję Europejską warunków udzielania przez samorządy zwolnień w podatku od nieruchomości
Jaki podatek z tytułu sprzedaży mieszkania
Interpelacja nr 6640 do ministra finansów w sprawie ograniczenia w korzystaniu z ulg mieszkaniowych ...>  
Przychód najemców z tytułu umorzonych zaległości czynszowych jest przychodem z innych źródeł
Pytanie podatnika: Czy umorzone najemcom lokali mieszkalnych wierzytelności pieniężne stanowią przychód podlegający opodatkowaniu oraz czy opodatkowaniu podlegają także udzielone w czynszu bonifikaty? ...>
Posiadasz lokal jako przedsiębiorca i go nie użytkujesz? I tak zapłacisz wyższy podatek
Sam fakt posiadania lokalu przez przedsiębiorcę skutkuje tym, że budynek, budowla lub grunt jest związany z prowadzeniem działalności gospodarczej. Oznacza to, że nawet budynki niewykorzystywane przez przedsiębiorcę w danym momencie, lub też wykorzystywane na inną działalność niż gospodarcza (za wyjątkiem budynków mieszkalnych), należy uznać za związane z działalnością gospodarczą. Decydujące znaczenie ma to, że podstawę opodatkowania budynków stanowi ich powierzchnia użytkowa, a nie jest ważne, jak intensywnie są wykorzystywane te nieruchomości i jakie przynosi to efekty gospodarcze — orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku. ...>
Budynek służący prowadzeniu działalności gospodarczej nie może mieć dowolnego przeznaczenia
Aby koszty zakupu budynku stanowiły koszty uzyskania przychodów i podlegały odliczeniu poprzez odpisy amortyzacyjne, budynek ten musi być kompletny i zdatny do używania, a ponadto nie może mieć dowolnego przeznaczenia, lecz takie, które jednoznacznie umożliwia jego wykorzystanie w prowadzonej przez podatnika działalności — orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. ...> 

VIII
1
VAT   

VAT od sprzedaży działek budowlanych ( rzecznictwo podatkowe) - w przypadku sprzedaży działek podatnikiem podatku VAT będzie podmiot, który, dokonując sprzedaży - choćby jednorazowo - działa niezależnie jako handlowiec. ....

Opodatkowanie VAT sprzedaży zabudowanego gruntu
Pytanie podatnika: Czy sprzedaż budynku w stanie surowym wraz z gruntem w świetle przedstawionych faktów będzie zwolniona z VAT? ...> 

Korekta podatku naliczonego po zmianie przeznaczenia modernizowanego obiektu 
Sprzedaż używanego lokalu użytkowego bez VAT


Czy sprzedaż budynku (kamienicy), w którym znajdują się zarówno lokale mieszkalne (zamieszkałe), jak i lokal użytkowy jest zwolniona z podatku od towarów i usług? ...>  

Wynajem nieruchomości a VAT
Umowa najmu nieruchomości jest jedną z częściej zawieranych umów. Regulują ją przepisy Kodeksu cywilnego oraz, odnośnie lokali mieszkalnych, ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, z późn. zm.). Pod pojęciem wynajmu, rozumiemy oddanie komuś do korzystania (w najem) nieruchomości bądź inne rzeczy. Zawarcie umowy rodzi dla wynajmującego określone skutki podatkowe, w tym również w sferze podatku VAT. ...> 


Spadkobierco, możesz wystąpić o zwrot VAT!
Dnia 14 czerwca 2007 r. mocy obowiązującej nabrał wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 29 maja 2007 r. (P 20/06). Trybunał orzekł w nim niezgodność z art. 21 ust. 1 i art. 64 Konstytucji treści art. 100 Ordynacji podatkowej - w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2003 r. do 31 sierpnia 2005 r. Sprzeczność zachodzi w zakresie, w jakim przepis ten nie przyznaje spadkobiercom podatnika VAT prawa do określenia w decyzji podatkowej prawa do zwrotu na ich rzecz nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, jeżeli spadkodawca przed śmiercią nabył prawo do zwrotu podatku i nie złożył stosownej deklaracji.
Wyrok Trybunału daje podstawę do złożenia wniosku o zwrot nadpłaty podatku przez wszystkich tych, którzy o taki zwrot zgodnie z niekonstytucyjnymi przepisami nie wystąpili. Zakresu niezgodności tych przepisów z Konstytucją nie ograniczono do zastosowań po wejściu w życie wyroku.
Podstawa prawna: Wyrok TK z 29 maja 2007 r., P 20/06 (Dz.U. nr 105, poz. 721).
 
Samorządy szykują się do sporu o zwrot VAT - po uchwale NSA samorządy przygotowują się do walki z fiskusem, który będzie musiał zwrócić dziesiątki milionów złotych. Użytkownicy wieczyści z kolei występują z roszczeniami wobec gmin..... 
Nie każda sprzedaż domu jest opodatkowana VAT - obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług przy sprzedaży wielu nieruchomości budzi kontrowersje. Zdaniem fiskusa, osoby nieprowadzące działalności gospodarczej, a sprzedające kilka domów zawsze podlegają VAT, sądy administracyjne zaś wskazują, że nie w każdej takiej sytuacji powstanie obowiązek podatkowy.... 
Nabycie prawa wieczystego użytkowania gruntu a odliczenie VAT
Pytanie: Czy mogę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej odliczyć w całości podatek VAT z faktury dokumentującej zakup prawa wieczystego użytkowania gruntu, a wystawionej przez sprzedawcę na mnie w sytuacji, gdy akt notarialny sporządzony został na mnie i męża? ...>  

Dostawa działek budowlanych
Pytanie podatnika: Czy dostawa działek budowlanych podlega opodatkowaniu podatkiem VAT ? ...> 
Niższa stawka VAT w budownictwie
Wreszcie udało się uzgodnić podstawowe założenia do definicji budownictwa społecznego. Niższa 7-proc. stawka VAT obejmie domy i mieszkania od deweloperów, ale też niektóre prace remontowe i mieszkania budowane systemem gospodarczym. Do budownictwa społecznego, objętego niższą stawką VAT minister finansów zaliczył mieszkania w domach wielorodzinnych o powierzchni do 120 m kw, a w domach jednorodzinnych – do 220 m kw. Każdy metr ponad te limity będzie opodatkowany 22 proc. stawką VAT. ...>
VAT od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego
Od dnia 1 maja 2004 r., odkąd zaczęła obowiązywać ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej zwana ustawą), podatkiem VAT zostały obciążone grunty, których sprzedaż do tej pory była z niego zwolniona. Opodatkowane zostało również oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste, za wyjątkiem nieruchomości przeznaczonych na cele rolnicze, dla których czynność ta jest zwolniona z podatku VAT. ...>  
VAT od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego
Pismo Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów z dnia 27 marca 2007 r. Nr PT10-812-167/2007/MR/429 skierowane do Dyrektorów Izb Skarbowych i Urzędów Kontroli Skarbowej dotyczące opodatkowania podatkiem od towarów i usług opłat rocznych ponoszonych z tytułu użytkowania wieczystego ustanowionego przed dniem 1 maja 2004 r. ...> 
Podatnikiem VAT będzie każdy, kto sprzeda dwie działki
Choć posłowie zmieniają ustawę o VAT, zostawiają przepisy szkodliwe nie tylko dla przedsiębiorców, ale także dla zwykłych zjadaczy chleba. Wystarczy, że sprzedadzą oni działkę podzieloną na części. Chodzi o sytuację, w której osoba fizyczna, chociaż nigdy nie zamierzała prowadzić działalności gospodarczej, stanie się podatnikiem tylko dlatego, że posiadaną od lat lub odziedziczoną działkę sprzeda dwóm osobom. 
Ustanowienie odrębnej własności lokalu
Pytanie podatnika: Czy ustanowienie przez podatnika VAT odrębnej własności lokalu jest opodatkowane podatkiem VAT? ...>  
Stawka VAT na materiały budowlane przy remontach
Interpelacja nr 7303 do ministra finansów w sprawie kosztów materiałów budowlanych 
Częstotliwy i ciągły – nieustanne wątpliwości
Interpelacja nr 7301 do ministra finansów w sprawie naliczania podatku VAT z tytułu sprzedaży działek przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej 
Sprzedaż działek z majątku osobistego nie podlega VAT
Sprzedaży kilku lub więcej działek przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe, jeżeli działki te stanowią majątek osobisty podatnika VAT i nie służą prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, nie można uznać za działalność gospodarczą w rozumieniu VI Dyrektywy VAT. Jeżeli podatnik nie nabył działek w celu ich dalszej odsprzedaży, ale nabył je jako osoba fizyczna w drodze darowizny od rodziców i w związku z tym działki te stanowią jego majątek osobisty, ich sprzedaż nie podlega opodatkowaniu VAT — orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. ...> 

2. Podatek dochodowy  - osoby fizyczne i prawne 

Mieszkania: jest sposób na niższy podatek - podatnicy znaleźli sposób na obniżenie 19-proc. PIT płaconego od dochodu przy sprzedaży nieruchomości. Wystarczy przed planowanym zbyciem domu lub mieszkania zacząć je amortyzować w sposób uproszczony 

Możliwość skorzystania z ulgi odsetkowej
Pytanie podatnika: dotyczy odliczenia od podstawy opodatkowania odsetek zapłaconych od kredytu mieszkaniowego, udzielonego na budowę budynku mieszkalnego. ...>


Zwolnienie sprzedaży nieruchomości z opodatkowania
Pytanie podatnika: Czy przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości, w części wydatkowanej na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, będącego przedmiotem tej sprzedaży korzystała ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym? ...> 
Sprzedaż mieszkania stanowiącego majątek odrębny jednego z małżonków
Pytanie podatnika: Czy przychód ze sprzedaży mieszkania przed upływem pięciu lat w trakcie trwania związku małżeńskiego stanowiącego majątek odrębny jednego z małżonków i przeznaczony na zakup nieruchomości wspólnie z małżonkiem stanowi podstawę do zwolnienia z podatku dochodowego? ...>
Zwolnienie od podatku zamiast ulgi odsetkowej
Pytanie: Czy korekta zeznania rocznego, w której zrezygnowałam z ulgi odsetkowej pozwala na skorzystanie ze zwolnienia z zapłaty podatku dochodowego od przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? ...> 
Moment zakończenia usługi budowlanej
Pytanie podatnika: Czy płatności otrzymane na podstawie "Przejściowego Świadectwa Płatności" stanowią zaliczki niepodlegające zaliczeniu do przychodów, zgodnie z treścią art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz czy usługę budowlaną uznaje się za zakończoną z datą, w której kontrakt (zgodnie z jego treścią) uważa się za wykonany a roboty zaakceptowane, czy też w momencie faktycznego zakończenia robót na terenie budowy? ...> 
Wydatki z tytułu remontu zakupionego lokalu użytkowego jako KUP
Pytanie podatnika: dotyczy uznania za koszt uzyskania przychodu wydatków związanych z robotami budowlanymi w lokalu użytkowym. ...>  
Sprzedaż nieruchomości nabytej w 2006 r.
Pytanie: Jestem właścicielką budynku mieszkalnego. Udział 1/2 części w tej nieruchomości nabyłam na własność w dniu 07.08.1995 r., natomiast pozostałą część udziału 1/2 części otrzymałam w drodze darowizny w dniu 23.06.2006 r. Czy przychód uzyskany ze sprzedaży tego budynku będzie opodatkowany zryczałtowanym 10% podatkiem dochodowym od osób fizycznych? ...>  
Sprzedaż nieruchomości obejmującej grunty orne
Pytanie podatnika: Dotyczy opodatkowania przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości obejmującej grunty orne. ...>  
Wynajem lokalu w celach mieszkalnych bez VAT 
Firma wynajmująca mieszkanie innej firmie może skorzystać ze zwolnienia z VAT, o ile w tych lokalach będą mieszkali pracownicy. Takie stanowisko przyjął Świętokrzyski Urząd Skarbowy - podaje "Rzeczpospolita". Spółka, która skierowała pytanie do organów (..)

Kiedy uzyskany ze sprzedaży lokalu przychód można pomniejszyć o spłatę zaciągniętego kredytu?
(Decyzja Izby Skarbowej w Łodzi w sprawie interpretacji prawa podatkowego z 24 maja 2007 r., PB I-3/4117/IN-18/US/2007/AM)

Rozliczając zryczałtowany podatek dochodowy nie można uwzględnić wydatków poniesionych na spłatę kredytu na zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, które następnie było przedmiotem sprzedaży skutkującej wywołaniem obowiązku podatkowego na podstawie przepisu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT. Spłata kredytu hipotecznego obciążającego zbywany lokal mieszkalny nie jest warunkiem zwolnienia.
Analizując treść art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o PIT w brzmieniu obowiązującym w 2006 r., można określić, które przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i określonych praw majątkowych są wolne od podatku dochodowego. Nie ma przeszkód do stosowania zwolnienia, jeżeli podatnik otrzymane pieniądze ze sprzedaży nieruchomości lub określonych praw majątkowych wydatkuje na spłatę kredytu lub pożyczki, zaciągniętych na cele mieszkaniowe wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy, czyli np. na nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.
Do skorzystania ze zwolnienia istotne jest, by spłata kredytu lub pożyczki była związana z nabyciem innej, nowej nieruchomości. Za taką interpretacją przemawia również wykładnia celowościowa. Wyraźną intencją zapisu art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) i e) ustawy jest bowiem zachęcenie (poprzez ustawowe zwolnienie podatkowe) osób uzyskujących przychód ze sprzedaży nieruchomości, praw majątkowych itp. do przeznaczenia pieniędzy uzyskanych z tego źródła na cele nie związane z konsumpcją, lecz wydatkowanie ich na trwałe dobra zaspakajające przede wszystkim ich własne potrzeby mieszkaniowe.
Sprzedaż działek budowlanych wydzielonych z gospodarstwa rolnego
Pytanie podatnika: Czy sprzedaż działek budowlanych wydzielonych z własnego gospodarstwa rolnego podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? ...> 


3. Pozostałe 

Podatek od nieruchomości związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
Zapytanie nr 2339 do ministra zdrowia w sprawie zmiany interpretacji Ministerstwa Finansów dotyczącej stosowania stawki podatku od nieruchomości do budynków przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, określonej w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych ...>
Pożyczki zaciągnięte przez spadkodawcę jako dług spadkowy
Pytanie: Nabyłam w całości spadek po zmarłym nie będącym moją rodziną. W skład majątku spadkowego wchodzi spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz udziały w działce gruntowej. Czy długiem spadkowym są pożyczki jakie zostały zaciągnięte przez spadkodawcę, które nie zostały przez niego spłacone? ...> 
Kto zapłaci podatek od gruntu zmarłego
Interpelacja nr 5985 do ministra finansów w sprawie podatku od gruntów nieżyjących właścicieli i dalszej procedury postępowania spadkowego i egzekucyjnego ...>

Podatek od nieruchomości  
Współwłasność a podatek od nieruchomości
Współwłasność nieruchomości wymaga nie tylko współdziałania w korzystaniu z niej, ale także w ponoszeniu związanych z nią ciężarów podatkowych. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, z późn. zm.) stanowi, iż współwłaściciele gruntów lub obiektów budowlanych zobowiązani są do solidarnego uiszczania podatku od nieruchomości. Co to w praktyce oznacza? I czy w każdym przypadku wszyscy współwłaściciele odpowiedzialni są za zapłatę tego podatku, czy też, w zależności od sposobu używania nieruchomości, jeden z nich może wziąć na siebie ten obowiązek? Co w sytuacji, gdy nieruchomość jest współwłasnością osoby fizycznej oraz osoby prawnej? A gdy jeden ze współwłaścicieli prowadzi na wspólnej nieruchomości działalność gospodarczą? I czy ma znaczenie fakt, że podmioty wspólnie korzystające z nieruchomości nie są jej właścicielami, lecz jedynie posiadaczami samoistnymi? W niniejszym artykule postaramy się odpowiedzieć na te pytania. ...>

Zbycie nieruchomości nabytej z przeznaczeniem na działalność gospodarczą
Pytanie podatnika: dotyczy obowiązku zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości nabytej z przeznaczeniem na działalność gospodarczą ale nieamortyzowanej i faktycznie nie wykorzystanej w prowadzonej działalności gospodarczej. ...>


Zbycie prawa do lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład majątku wspólnego
Pytanie podatnika: Czy przychód ze sprzedaży nieruchomości należy opodatkować zryczałtowanym podatkiem dochodowym zgodnie z udziałem wynikającym z aktu zamiany nieruchomości? ...>  
Fiskus żąda podatku od zasiedzenia
Nabywca własności nieruchomości w drodze zasiedzenia musi zapłacić fiskusowi podatek od spadków i darowizn. Nie może przy tym odliczyć kwoty wolnej od podatku. więcej > 

Podatek od nieruchomości, zwolnienia, podatek dochodowy a nieruchomość  => więcej 

                                                    Kalkulatory 
Kalkulator opłat dodatkowych ponoszonych przy zakupie nieruchomości 
Kalkulator kredytowy 

Bezpłatne programy – Formularze VZM-1 (zwrot VAT za materiały budowlane) Program Formularze VZM-1 podatki.pl umożliwia wypełnienie i wydrukowanie formularza VZM-1 wraz z załącznikami (VZM-1/A, VZM-1/B), w celu uzyskania zwrotu z tytułu niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.

                                      Wzory umów, wniosków, pism :
Poniższe wzory pism udostępniane są w sieci przez stowarzyszenia, organizacje, czy też firmy związane z rynkiem nieruchomości. Lepiej traktować je jako przykład, a ostateczne decyzje podejmować po zasięgnięciu porady prawnej. Umowa najmu lokalu mieszkalnego w trybie najmu okazjonalnego
 
Umowa najmu lokalu użytkowego 
Umowa pożyczki 
Umowa pożyczki z przeniesieniem prawa własności na zabezpieczenie 
Umowa przedwstępna sprzedaży
Umowa o roboty budowlane  
Umowa zobowiązująca do wybudowania mieszkania 
Umowa użyczenia
Testament  
Testament z oświadczeniem o wyposażeniu 
Testament z wydziedziczeniem 
Wniosek o dział spadku
Wniosek o przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa w odrębną własność
Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę 
Wniosek o pozwolenie na budowę
Wniosek o zezwolenie na wycięcie drzew  
Wniosek o zezwolenie na wycięcie drzew
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów  
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów 


Wniosek o wydanie odpisu dokumentów z akt księgi wieczystej 
Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych
Zgłoszenie robót budowlanych  
Zgłoszenie zamiaru wykonania robót nie wymagających pozwolenia na budowę 

Klauzula wykonalności 
Pozew o wydanie nieruchomości 
Wezwanie do spełnienia świadczenia
 
Wezwanie do wydania nieruchomości   

Jak uzyskać uprawnienia wymagane dla rzeczoznawcy majątkowego, pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości
Uprawnienia i licencje zawodowe dla rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości nadaje prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast na podstawie postępowania kwalifikacyjnego zakończonego pozytywnym wynikiem. Postępowanie kwalifikacyjne prowadzone jest przez Państwową Komisję Kwalifikacyjną. ...>


Jak deweloper wyprowadził w pole swojego klienta  - deweloper wypowiedział klientowi umowę, choć ten sfinansował już budowę mieszkania. Najciekawsze jest to, że wypowiedzenie odbyło się zgodnie z prawem. Dziś ceny mieszkań rosną w takim tempie, że deweloperzy robią różne sztuczki, żeby pozbyć się starego klienta. Spółka deweloperska Jankowski Pulchny Inwestycje odstąpiła od umowy, w której zobowiązała się wybudować, a następnie sprzedać 50-metrowe mieszkanie za blisko 4 tys. zł za m kw.............  

                                                    Sąd Polubowny

Proces przed sądem powszechnym nie jest jedyną metodą rozwiązywania sporów. Można korzystać z postępowania polubownego. Jest ono sprawniejsze, bo mniej sformalizowane, tańsze i szybsze. Do Sądu Polubownego mogą wpływać tylko te sprawy, gdy strony umowy w umowie zamieściły zapis, że w przypadku sporu sprawę należy rozstrzygać przed Sądem Polubownym. Samo wniesienie pozwu jeszcze nie powoduje rozpoczęcia toku postępowania, następuje to dopiero po dokonaniu określonego przez Sąd wpisu. Skutkiem postępowania Sądu Polubownego może być zawarta przez strony ugoda lub wyrok, który staje się prawomocny w momencie jego wydania.
Przy Polskim Stowarzyszeniu Budowniczych Domów działa Stały Sąd Polubowny oraz Biuro Ekspertów powołane uchwałą Zarządu Głównego Stowarzyszenia i działające zgodnie z regulaminem
Przy Stowarzyszeniu działa Zespół Ekspertów budowlanych i prawników, którego członkowie udzielają porad z zakresu budownictwa i realizacji procesu inwestycyjnego oraz sprawdzają umowy gospodarcze. Spotkania takie mają miejsce w każdą środę w godz. 16.30-18.00 w siedzibie Stowarzyszenia w Warszawie ul. Foksal 2, tel. (022) 827-77-50. 828 30 43, e-mail: psbd@psbd.com.pl

W Stowarzyszeniu można również sprawdzić (telefonicznie, pocztą  e-mailową) firmę, z którą chcemy budować.

Prezes Sądu Polubownego - mec. Czesław Bielecki pełni dyżur w każdą środę tel. (022) 827-77-50
Sekretariat - Małgorzata Krzywicka - cały tydzień w godz. 8.00 - 16.00 tel. (022) 827-77-50.
strony internetowe PSBD www.psbd.com.pl , www.budujlepiej.pl 

SMS
- bramki krajowe i zagraniczne, bezpłatnie 
Komunikatory - ranking, free download,  SMS-y, VOiP

VoIP - programy, urządzenia 
VoIP - sposób na tanie rozmowy 
Inernet Service Provider - sprzedawcy Internetu , szeroko pasmowy, satelitarny, kablowy...

Odsetki - ustawowe, od zaległości podatkowych... 
Lokaty walutowe
Lokaty złotowe

Rachunki ROR

Kredyty mieszkaniowe -pln
Kredyty mieszkaniowe - walutowe
Kredyty konsolidacyjne -pln
Kredyty konsolidacyjne -walutowe
Kredyty samochodowe - walutowe 
Kredyty samochodowe- w PLN 

Usługi biuro@e-gamma.pl  Ulubione  Biuro Reklama Kontakt Home
Copyright 2004   E-GAMMA.PL